« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Koordinační kabel mezi SSZ 0.383 - 0.397 ODA-1410/2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Koordinační kabel mezi SSZ 0.383 - 0.397 ODA-1410/2019
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
ODBOR DOPRAVNÍCH AGEND
Oddělení speciálního stavebního úřadu
<br>
<br>
<br> Sídlo: M ariánské nám.2/2,110 01 Praha 1
Pracoviš t ě: Jungmannov a 35/29,110 00 Praha 1
t el.: Kont akt ní cent rum: 12 444,fax: 236 007 157
e-mail: p os t a@p raha.eu,ID DS: 48ia97h
<br>
- dle rozdělovníku -
<br>
<br>
Sp.zn.S-MHMP 1251879/2018 Vaše značka Vyřizuje / linka Datum
Č.j.MHMP 73989/2019 Ing.Gottwald / 4274 10.1.2019
<br>
<br>
R O Z H O D N U T Í
<br> Magistrát hlavního města Prahy,odbor dopravních agend,jako stavební úřad příslušný dle
ustanovení § 13 odst.1 písm.c) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů,na základě posouzení žádosti o vydání
rozhodnutí o umístění stavby dle ustanovení § 84 až 90 stavebního zákona,kterou dne 14.8.2018
podal Praha,se sídlem Mariánské náměstí 2,110 01 Praha 1,IČO 000 64 581,zastoupený
společností SWARCO TRAFFIC CZ,s.r.o.se sídlem Pod Višňovkou 37,140 00 Praha 4 <,>
IČO 256 80 595 <,>
<br> vydává podle ustanovení § 79 a § 92 stavebního zákona a ustanovení § 9 vyhlášky
č.503/2006 Sb <.>,o podrobnější úpravě územního rozhodování,územního opatření a stavebního
řádu,ve znění vyhlášky č.63/2013 Sb.<,>
<br>
ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY
<br>
„Koordinační kabel mezi
SSZ 0.383 Počernická – Cerhenická a SSZ 0.397 Počernická - Limuzská“ <,>
<br>
která bude umístěna na pozemcích parcelní číslo 957,966,806/334 a 806/803 v katastrálním
území Malešice,Praha 10 <.>
<br> Jedná se o pokládku sdělovacího metalického kabelu a 2 ks plastových trubek pro optické kabely
pro komunikaci mezi řadiči SSZ a s nadřízenou řídící úrovní (HDŘÚ a ODŘÚ-JV),přičemž
směr do ODŘÚ je od KS 383 po Počernické ulici do KS 397.Pro zakončení koordinačních
kabelů a optotrubek budou využity stávající KS 383 a KS 397,které jsou propojeny napájecími a
koordinačními kabely se svorkovnicí B1 řadiče a zemnícím páskem FeZn 30/4.Dále budou
položeny a ukončeny v každé koordinační s...

Načteno

edesky.cz/d/2602969

Meta

Doručení veřejnou vyhláškou   Stavby   Územní plánování   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz