« Najít podobné dokumenty

Město Jablonec nad Nisou - zahájení územního řízení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Jablonec nad Nisou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Seznam práv a povinností účastníků řízení
PAGE
Seznam práv a povinností účastníků řízení podle zákona č.500/2004 Sb.– správní řád
<br>
Seznam práv a povinností účastníků ŘÍZENÍ dle zákona č.500/2004 Sb <.>
<br> PRÁVA ÚČASTNÍKŮ ŘÍZENÍ:
§ 3
právo na zjištění stavu věci,o němž nejsou důvodné pochybnosti
<br> § 4 odst.2
právo na poskytnutí přiměřeného poučení (v souvislosti s úkonem správního orgánu) o právech a povinnostech,je-li to vzhledem k povaze úkonu a osobním poměrům dotčených osob potřebné
<br> § 4 odst.3
právo na uvědomění (s dostatečným předstihem) o úkonu,který správní orgán učiní,je-li to potřebné k hájení práv dotčených osob a neohrozí-li to účel úkonu
<br> § 6 odst.1
právo na vyřízení věci v zákonem stanovené lhůtě nebo lhůtě přiměřené,není-li zákonná lhůta stanovena
<br> § 6 odst.2
právo,aby na základě podané žádosti správní orgán obstaral podklady z úřední evidence,kterou sám vede
§ 14 odst.2
právo vznést námitku podjatosti úřední osoby (znalce,tlumočníka)
<br> § 15 odst.4
právo,aby na základě podané žádosti byly sděleny základní údaje o oprávněné úřední osobě
<br> § 16 odst.1
právo jednat a předkládat písemnosti v jazyce českém a slovenském
<br> § 16 odst.3
právo na tlumočníka pro každého,kdo prohlásí,že neovládá jazyk
<br> § 16 odst.4
právo občana ČR příslušejícího k národnostní menšině činit podání a jednat v jazyce své národnostní menšiny
<br> § 16 odst.5
právo neslyšícího na ustanovení tlumočníka znakové řeči a právo hluchoslepého na prostředníka
<br> § 18 odst.4
právo jiné osoby,které se přímo dotýká obsah protokolu,podat stížnost proti jeho obsahu
<br> § 19 odst.3
právo,aby na základě podané žádosti byla doručena písemnost na adresu,která je správnímu orgánu sdělena popř.na elektronickou adresu se zaručeným elektronickým podpisem
<br> § 23 odst.5
právo na poučení o právních důsledcích nevyzvednutí uložené písemnosti v případě,že adresát písemnosti nebyl zastižen,odmítl ji převzít nebo neposkytl součinnost nezbytnou k řádnému doručení
§ 24 odst.2
právo požádat o prominutí zmeškání úkon...
1526
SITUAČNÍ VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHÚ „5 000
<br> a JABLONEC r NADQ'NlSOU fi
<br> '? <.>
<br> ' I'._ __
<br> &
<br> ———)-J— —-— Dešťová kanalizace
<br> INVESTOR:,<,> _,_ Statutarnl mesto Jablonec nad leou MIrové náměstí 3100/19 466 01 Jablonec nad Nisou PROJEKTANT: SNOWPLAN,spol.s r.o.MRŠTÍKOVA 399/2A,460 07 LIBEREC 3 - JEŘAB n TEL.: +420 434 845 571 GSM: +420 734 730 430 info©snowplanicz,wvwv.snowplan.cz ZAKÁZKA č.: HLAVNI INŽENÝR PROJEKTU: VYPRACOVAL : ING.XXXX XXXXXXX ING.XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX-JBCC ZDDPOVÉDNÝ PROJEKTANT: KDNTROLOVAL: ING.XXXX XXXXXXX ING.XXXX XXXXXXX AKCE: _,<,>,_ Destova kanalizace Jablonec CENTRUM - I.ETAPA Jablonec nad Nisou OBJEKT: STUPEN: člsm wnsxu- Dešťová kanalizace DUR DATUM: LISTOPAD 2017 PŘILOHA: eisw PŘÍLOHY: MEŘHKO: CELKOVAVSITVUIACE __ C 1 1:2 000 SITUACE SIRSICH VZTAHU -.02 1:15 000
1526
Č.j.1526/2019
str.2
<br> *MUJNX00Y4JDB*
<br> MUJNX00Y4JDB
<br>
MAGISTRAT MESTA JABLONEC NAD NISOU
ODBOR STAVEBNi A ZIVOTNiHO PROSTREDL STAVEBNi URAD
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
MÍROVÉ NÁMĚSTÍ 3100/19,46601 JABLONEC NAD NISOU
<br>
Spisová značka:
3453/2018/SÚ/Fu
<br>
<br> Č.j.:
1526/2019
<br>
<br> Vyřizuje:
<br> Tel.:
<br> Fax:
<br> E-mail:
XXXXXX XXXXX
XXX XXX XXX
<br> XXX XXX XXX
funke@mestojablonec.cz
<br>
<br> Vyhotoveno dne:
7.1.2019
<br>
<br>
<br> Statutární město Jablonec nad Nisou
Mírové náměstí 3100/19
467 51 Jablonec nad Nisou 1
<br> OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ
<br> Statutární město Jablonec nad Nisou,IČO 00262340,Mírové náměstí 3100/19,467 51 Jablonec nad Nisou 1 <,>
kterého zastupuje Ing.XXXXX XXXXX,vedoucí oddělení investiční výstavby Magistrátu města Jablonec nad Nisou,Mírové náměstí 3100/19,466 01 Jablonec nad Nisou 1
(dále jen "žadatel") podal dne 3.10.2018 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:
<br> "Dešťová kanalizace Jablonec CENTRUM - I.etapa,Jablonec nad Nisou"
která obsahuje stavbu veřejné kanalizace,výtokového objektu,regulační šachty,retenčních nádrží,dešťových kanalizačních přípojek uličních vpustí a dešťových svodů přilehlých objektů
na pozemku st.p.2758/1,parc.č.110,205/1,205/4,2275/1,2300/2,2301/1,2304/1,2304/2,2308/1,2314/1,2314/3,2352/15,2352/17,2352/21,2352/24,2382/3,2384/4,2384/9,2502/1,2551/1,2551/2,2552,2589,2637/1,2637/8 v katastrálním území Jablonec nad Nisou.Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení <.>
<br> Stavba obsahuje:
<br> Jedná se o stavbu dešťové kanalizace v ul.Kubálkova,Generála Mrázka,Poštovní,části ul.Komenského,Liberecká,Opletalova,Budovatelů,Máchova,Jugoslávská.Dešťová kanalizace bude sloužit k oddělení maximálního množství srážkových vod od vod splaškových z jednotného kanalizačního systému.Tím nebude docházet k přetěžování ČOV balastními vodami a též bude omezen výtok znečištění do vodoteče přes odlehčovací komory <.>
<br> Do nově navržené dešťové kanalizace bude napojeno odvodnění veřejných ...

Načteno

edesky.cz/d/2602948

Meta

Ustanovení opratrovníka   Jednání zastupitelstva   Stavební informace   Stavby   Územní plánování   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Jablonec nad Nisou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz