« Najít podobné dokumenty

Město Hradec Králové - rozhodnutí - stavební povolení: Chodník Rybova - Čajkovského, Nový Hradec Králové

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Hradec Králové.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2016-223723.pdf
ODBOR STAVEBNÍ
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
VÁŠ DOPIS
<br> ZN.:
<br>
<br> ZE DNE:
NAŠE ZN.:
<br> NAŠE Č.j.:
<br> SZ MMHK/223723/2016 ST1/Pau
MMHK/235571/2018 ST1/Pau
<br>
<br>
DLE ROZDĚLOVNÍKU
<br>
<br> VYŘIZUJE:
<br> TEL.:
<br> E-MAIL:
<br> Ing.XXXXXX XXXXXX
XXX XXX XXX
ludvik.paulus@mmhk.cz
<br>
<br>
<br> DATUM: 31.12.2018
<br>
<br> ROZHODNUTÍ
<br> STAVEBNÍ POVOLENÍ
<br>
<br> Výroková část:
<br> Magistrát města Hradec Králové - odbor stavební,jako silniční správní úřad příslušný podle §
40 odst.4 písm.a) zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích,ve znění pozdějších
předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích") a speciální stavební úřad příslušný
podle § 16 odst.1 a § 40 odst.4 písm.a) zákona o pozemních komunikacích,a § 15 odst.1
písm.c) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve
znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"),ve stavebním řízení přezkoumal podle
§ 108 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení,kterou dne 6.12.2016 podal
<br> Statutární město Hradec Králové,prostřednictvím Investičního odboru magistrátu
města,IČO 00268810,Československé armády 408/51,500 03 Hradec Králové
<br> (dále jen "stavebník"),a na základě tohoto přezkoumání podle § 115 stavebního zákona a § 18c
vyhlášky č.503/2006 Sb <.>,o podrobnější úpravě územního rozhodování,územního opatření a
stavebního řádu vydává
<br> s t a v e b n í p o v o l e n í
<br> na stavbu:
Chodník Rybova - Čajkovského,Nový Hradec Králové
<br>
<br> (dále jen "stavba") na pozemku parc.č.759/94,811/27,811/28,811/29,814/1,999/1,3421/2 <,>
3425 v katastrálním území Nový Hradec Králové <.>
<br>
<br> Druh a účel stavby:
<br> Novostavba chodníku v ulici Na Občinách a Hradečnice,v úseku mezi křížením s ulicemi
Čajkovského a Rybova.Stavba veřejné dopravní infrastruktury a stavby související <.>
<br>
<br> Stavba obsahuje:
<br> SO 101 - Chodník v ulici Na Občinách a Hradečnici,SO 201 - Stavební úpravy římsy na
propustku na Zámostské svodnici,SO 301 - Od...

Načteno

edesky.cz/d/2602931

Meta

Stavby   Územní plánování   Stavební informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Hradec Králové      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz