« Najít podobné dokumenty

Obec Panenské Břežany - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OOP/Přechodná úprava provozu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Panenské Břežany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy
Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav Masarykovo náměstí1,2 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav ]l ll lllll lllll lllllillilil]llillllllllllll |!ll lil brnlvp 19r,00 0ub Odbor dopravy Váš dopis či.: 1666lL8 Ze dne: 17.72.2OL8 Našeč|.: MÚBN§B-oD-11l357l2o18-VoKlV Naše sp.zn.: OD-826{2O79-VOKIV Vyřizuje: lvana Vokálková Te!.: 326 909 341 E-mai!: ivana.vokalkova@brandysko.cz Datum: 10.01.2019 USK s,r.o.lČ 27138551 Pod Borkem 319 293 01 XXXXX XXXXXXXX X Veřejnávyhláška Městský Úřad Brandýs n./L.-Stará Boleslav,Odbor dopravy,jako vědně a místěn příslušný Úřad obce s rozŠÍřenou pŮsobností,vykonávajícípodle § 66 zák.č.Lz&lzooo Sb <.>,o obcích ve znění pozdějŠÍch přepisŮ,přenesenou působnost,stanovenou mu ust.§ 124 odst.1 a 6 zákona Č.36L|2OOO Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách něktených zákonŮ,ve znění pozdějších změn a doplňků (dále jen,<,> zákon o si]ničním provozu"),a po předchozím písemném vyjádření příslušného orgánu Policie ČR,postupem podle § 77 zákona o silniČním provozu a využití ustanovení části šesté zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších změn a doplňků (dále jen,<,> správní řád") vydává toto: oPATŘENí ogrcNÉ PovAHY,kterým se stanovuje pŘEcHoDtrtÁ ú pnnvn pRovozu (podle ustanovení § 77 zák.č.361/2000 Sb <.>,v platném znění) Oprava a ÚdrŽba silnic tt.a ll!.třídy v působnosti silničního správního úřadu Brandýs nad Labem - XXXXX XXXXXXXX pro rok XXXX článek t Zadavatel,zhotovitel,důvod,termín a místo úpravy 1.Zadavatel: Údržba a správa komunikacís,r.o <.>,Pod Borkem 319,293 01 XXXXX XXXXXXXX,tČ zzrgsssr,:€\,XXXXXXXXX X.Zhotovitel: Údržba a správa komunikací s.r.o <.>,Pod Borkem gtg,zg3 01 XXXXX XXXXXXXX,lČ XXXXXXXX,tel.XXXXXXXXX,e-mait: k.heidrvch@uask.cz.3.DŮvodem stanovení přechodné úpravy provozu je zajištění bezpečnosti a plynulosti www.brandysko.cz epodatelna@brandysko,cz lD datové schránky: c5hb7xy Digitálně podepsal lvana vokálková Datum: 1 1.01.20í 9 09:16:42 +01 :00 M Ú B N §B-o D -L7l357 l 2o18-Vo KlV P...

Načteno

edesky.cz/d/2602807

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Panenské Břežany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz