« Najít podobné dokumenty

Obec Kyšice (Kladno) - Rozhodnutí - stavební povolení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kyšice (Kladno).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zde k nahlédnutí
nejsem věno KYSICE,okres Kladno
<br> i "? zna
<br> I ADRESA PRACOVIŠTĚ: ; Došlo: Č.j.:
<br> Magistrát města Kladna ______ „ Odbor ZlVOtnÍhO prostredí počet listů/příloh „47 (; $$$
<br> Magistrát města Kladna Odbor životního prostředí- Vodoprávní úřad
<br> H.;w Sl ul,/w.“ l;
<br> :wa 52 KLAIŠND
<br> Č.iednací : OŽP/2196/16-2 Vyřizuje: Ing.Kohlíčková — pov.č.T 2 / 2006 OŽP Spis.zn.: OZP/2196/16/Ko Kladno: 30.5.2016
<br> ROZHODNUTÍ
<br> Odbor životního prostředí Magistrátu města Kladna,jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle ustanoveníš 104 odst.2 písm.c) a ustanoveníš 106 odst.1 zákona č.254/2001 Sb <.>,o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon),ve znění pozdějších předpisů,a jako speciální stavební úřad podle ustanovení 5 15 odst.1 písm.d) zákona č.183/2006 Sb <.>,o
<br> v-vr
<br> územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdejsnrh předpisů,místně příslušný správní orgán podle ustanovení š 11 zákona č.500 / 2004- Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> účastníkovi řízení (827 odst.1 správního řádul.kterým je:
<br> Vodárny Kladno - Mělník,a.s <.>,IČO 46356991,U vodojemu 3085,272 80 Kladno,kterého zastupuje XXXXX XXXXXXXX,nar.XX.X.XXXX,Vašírov 10,270 61 Lány-Vašírov
<br> (dále jen "stavebník"] ].vydává podle ustanovení 5 15 odst.1 vodního zákona a ustanovení 5 115 stavebního zákona stavební povolení
<br> k provedení stavby vodního díla,na pozemcích parc.č.169/20,169/61,632/1 v katastrálním území Kyšice,obec Kladno,kraj Středočeský <.>
<br> Základní údaje o stavbě:
<br> 1.účel vodního díla: zásobování pitnou vodou 2.druh vodního díla: stavby vodovodních řadů — š 55 odst.1 písm.C] vodního zákona 3.členění vodního na SD: stavební objekt: vodovodní řad Celková délka řadů: 156,0 rn ]menovitá světlost 300 mm _Izon_taktní spojení:.Tel: 312 604 381 Email: katerina.kohlickova©mestokladno.cz Fax: Web: http://www.mestokladno.cz
<br> Strana č.1
<br> Č.j.OŽP/2196/16/Ko str.2
<br> Popis stavby:
<br> jedná se o přeložku stávajícího vo...

Načteno

edesky.cz/d/2602803

Meta

Územní plánování   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Kyšice (Kladno)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz