« Najít podobné dokumenty

Obec Malenovice - Zápis z 15. zasedání zastupitelstva obce

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Malenovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zapis-z-15.-zasedani-zastupitelstva-obce.doc (109,00 kB)
Obec Malenovice
Zastupitelstvo obce Malenovice
<br> Zápis
<br> z 15.zasedání zastupitelstva obce Malenovice <,>
<br> konaného dne 20.12.2017,od 18:00 hodin
Zahájení zasedání zastupitelstva
<br> Zasedání zastupitelstva obce Malenovice (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo dne 20.12.2017 zahájeno v 18 hodin starostou obce JUDr.Vladimírem Malarzem („dále jako „předsedající“) <.>
<br> Předsedající schůze konstatoval,že zasedání bylo svoláno řádně.Informace podle § 93 odst.1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Malenovice zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní,a to od 13.12.2017 do 20.12.2017.Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“ <.>
<br> Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) konstatoval,že přítomno je 6 členů zastupitelstva – pan Herec se omluvil (z celkového počtu 7 členů zastupitelstva),takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst.3 zákona o obcích) <.>
Určení ověřovatelů a zapisovatele
<br> Předsedající určil ověřovatele zápisu Karla Sliže a XXXXXX Kurečku,zapisovatelkou Gabrielu Mertlovou <.>
Zpráva o ověření zápisu z předchozího zastupitelstva
<br> Starosta – zápis byl řádně ověřen
Návrh usnesení:
<br> Zastupitelstvo obce Malenovice schvaluje Zprávu o ověření zápisu z předchozího zasedání zastupitelstva <.>
<br> Hlasování o zprávě o ověření zápisu z předchozího zasedání zastupitelstva obce
Pro : 6
<br>
Proti : 0
<br> Zdržel se : 0
Usnesení č.15.3 bylo schváleno <.>
<br> Schválení programu:
<br> Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.Dále navrhl,aby byl program doplněn o bod č.11 – Příprava vybudování infrastruktury obecního kamerového,dohledového systému,položení HDPE chrániček s optickým kabelem pro OKDS v rámci realizace investiční akce Chodník podél silnice III/48418 k.ú.Malenovice
p.Havrlant – navrhuji neprojednávat bod 11
<br> Hlasování o n...

Načteno

edesky.cz/d/2602795

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Malenovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz