« Najít podobné dokumenty

Obec Orel - usnesení 2/2015 ze dne 4.3.2015

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Orel.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

usnesení 2/2015 ze dne 4.3.2015
Usneseni 2/201.5 Zastupitelstva obce Orel dne 4.3.2015 Zastupitelstvo schvdlilo - filrnu HOLD s.r.o.za dodavatele veiejn' zak,zky,<,> optuva a6sti misb komunikace a chodniku" a povdfila staiostu obce podepsdnim smlouly s vybran;im dodavatelem - rydfut OZ1'l 21201 5 o staroveni syst6mu shromazd ov6ni,sbdru,piepmvy,tiiddni,v1uLiv6nl a odstraiov6nl komun6lnich odpadfr vznikajicich na jejim katastr6lnim rizemi,vdetn€ systemu nakl6drlni se stavebnim odpadem smlourrr o ziizeni sluiebnosti (sluzebnost inienirske sitd) na pozemekp.E232/3 i kit.Orel zastupitelstvo projednalo n6wh fdehi z{vdrky zarok20l4 ar'a zakladE piedloZenlch dokladt nevznasi poZadavky a) na dopllujici informace a piedloZeni ridetnich ziiznamt ke schvalovani {rietni 26'rdrky b) na opravy nedostatkl Ukl6dd staxostovi pledlozit irdetni z6v&ku k rozhodovrini o schv6leni po piedAni zpr6rry o vjsledku piezkoumrini hospodaieni obce za rok 2013 kontrohim org6nem.Tato zpdva bude jako viznamni dokument dle $5 \.yh16sky d.22012013 piiloiena jako podklad pro schvSlenl irdetri z6vErky rozpodtovou zmenu i.2/2015 dle piilohy prodej pozemkfr vzniklj'ch z pozemlai p.d.18/4 a l8/5 v k.ir.Orel za 850,-Kd/m2.Prodej bude zah6jen po kolaudaci stavby.zad6nl rypracovdni studie bezpeiDeho piecbodu pro chodce na kiizovatce u ZS XXXXXXXX XXXXX mlstostarosla VWeSeno: XX.X.XXXX Sejmuto: XX.3.2015

Načteno

edesky.cz/d/2602789


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Orel      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz