« Najít podobné dokumenty

Obec Kokory - 4: VV - Stanovení přechodové úpravy provozu (2 přílohy)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kokory.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

VV - Stanovení přechodové úpravy provozu [0,56 MB]
Krajský úřad Olomouckého kraje
Odbor dopravy a silničního hospodářství
<br> Jeremenkova 40a,779 11 Olomouc
<br>
Č.j.: KUOK 4350/2019 V Olomouci dne 10.1.2019
Sp.Zn: KÚOK/130010/2018/ODSH-SH/7808
<br> Vyřizuje: Ing.XXXXXXXX XXXXXX Počet listů: X
tel.: XXX XXX XXX Počet příloh: 1
fax: 585 508 336 Počet listů/svazků příloh: 1
e-mail: k.edlova@olkraj.cz
<br>
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> (OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY)
<br> STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU
<br> Krajský úřad Olomouckého kraje,Odbor dopravy a silničního hospodářství (dále jen „krajský
úřad“),jako příslušný orgán státní správy podle § 124 odst.4 písm.b) zákona č.361/2000
Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o provozu na pozemních komunikacích“),obdržel
dne 18.12.2018 žádost společnosti OHL ŽS,a.s <.>,IČ: 463 42 796,se sídlem Burešova
938/17,602 00 Brno - Veveří,kterou na základě plné moci udělené dne 4.4.2018 zastupuje
společnost SEKNE,spol.s r.o <.>,IČ: 623 63 701,se sídlem Hamerská 304/12,Holice <,>
779 00 Olomouc,o stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/55 Kokory,v termínu
4.2.2019 - 17.3.2019,z důvodu realizace stavby „Kanalizace a ČOV Kokory“ <.>
<br> Součástí žádosti byl návrh přechodné úpravy provozu: „Kanalizace a ČOV Kokory; částečná
uzavírka I/55,zpracovaný společností SEKNE,spol.s r.o <.>,(vypracoval: Ing.Jiří Bluma) <,>
datum: 18.12.2018 <.>
<br> K výše uvedené přechodné úpravě provozu byla předložena tato vyjádření:
<br>
 Ředitelství silnic a dálnic ČR,Správa Olomouc,ze dne 2.1.2019 pod zn.: IV-1/19-Lu
– písemné vyjádření; souhlas s umístěním předmětného přechodného dopravního značení
na silnici I/55
<br>
 Policie České republiky,Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje,územní odbor
Přerov,dopravní inspektorát Přerov,ze dne 7.1.2019 pod č.j.KRPM-3382-3/ČJ-2019-140806
– souhlasné stanovisko s návrhem předmětné přechodné úpravy provozu
<br>
<br>
<br>
KUOK 4350/2019
<br>
2 KÚOK/130010/2018/ODSH-S...
VV - situační schéma [0,33 MB]
Detail
<br> 55; li./Í'LN OV END [((/ÚK [MTU/204,7
<br> zfAčKA
<br> Poznámka: * Provoz bude během pracovní doby řízen pracovníky stavby.Po pracovní době bude dopravnl značení staženo ke kraji vozovky <.>
<br> OLÚNÍGUCÍŠÍŠ'ŠO KRAjF Vypracoval: Datum: ODBOR DOPRAVY A SILNIČŠFI Ing.XXXX XXXXX XX.XX.XXXX _.<.> :řO l—JLJSPODAŘSTW 5 E KN E
<br> SEKNE.spol.s r.o <.>
<br> Kanalizace a ČOV Kokory Hamešsllg 13227223 gg %““
<br> IC ! édyťcníj tel./fax: 585 311 867
<br> Částečná uzavírka silnlce |I55
<br> Přechodné dopravní značení

Načteno

edesky.cz/d/2602737

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Kokory      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz