« Najít podobné dokumenty

Město Vidnava - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ- ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Kanalizace Velká Kraš

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Vidnava.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

SITUACE_KANAL_VK.pdf
SITAUCE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ M 1 :3 0 0 0 0 [-548162 589; -1032974477] 7 % 1 ' / * ' “ •.ncřfBSí A / A ■ Be r m,A\\ * [-542161.943; -1032974 477] WVnárnou / H r o u *,389 % 7 8 7 7 ? 1 o v n é m 486 ^ Š ito v a K ras \ ^ '7 8 4 5 7 - w c e • fM & J O ;,: 7784 78 yachlovhe 548162.589; 1038075.028] [542161.943; 1038075.026] LEGENDA SPLAŠKOVÁ KANALIZACE TLAKOVÁ KANALIZACE Vypracoval Zodpov.projektarrt Hl.ing.projektu Vedoucí střediska H P Ih H ' AGPOL s.r.o.Bc.XXXXXX XXXX Bc.XXXXXX XXXX Irtg,XXXXXXXX XXXX XXX.Vaculín,Ph.D.Jungmannova XXX/XX _ 779 00 Olomouc Česká republika4/A,AJA,ÍJJ 0 Místo stavby Velká Kraš Kraj Olomoucký Počet formátů 1A4 Investor Obec Velká Kraš,Velká Kraš 132,790 58 Velká Kraš Datum Srpen 2018 Akce Kanalizace Velká Kraš Stupeň DUR Zakázkové číslo 2788/030 Archivní číslo 2788 Příloha S ituace š irš ich vztahů Měřítko 1:30000 Číslo výkresu C.1.2019-01-09T11:25:12+0000 Not specified
UR_KANAL_VK.pdf
MĚSTSKÝ ÚŘAD JAVORNÍK
odbor výstavby a ŽP
<br> Náměstí Svobody 134,79070 Javorník
<br>
Č.J.: MEJV/81/2019/RM
SPIS.ZN.: MEJV/3235/2018
<br>
<br>
<br> VYŘIZUJE:
TEL.:
E-MAIL:
<br> ing.XXXXX XXXXXX
XXX XXX XXX
zp@mestojavornik.cz
<br> DATUM: 09.01.2019
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> ROZHODNUTÍ
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ
<br>
<br> Výroková část:
<br> Městský úřad Javorník,odbor výstavby a ŽP,jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst.1
písm.d) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve
znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"),v územním řízení posoudil podle § 84
až 90 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen
"rozhodnutí o umístění stavby"),kterou dne 04.10.2018 podala
<br> Obec Velká Kraš,IČO 00635855,Velká Kraš 132,790 58 Velká Kraš,kterou zastupuje
AGPOL s.r.o <.>,Jungmannova 153/12,779 00 Olomouc,IČ: 28597044
<br> (dále jen "žadatel"),a na základě tohoto posouzení:
<br>
<br> I.Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č.503/2006 Sb <.>,o podrobnější
úpravě územního rozhodování,územního opatření a stavebního řádu
<br> r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y
<br>
<br> Kanalizace Velká Kraš
<br>
na pozemcích parc.č.122,944,942,350/1,1330,956,534/1,534/5,421/1,981,533/4 v
katastrálním území Vidnava,st.p.3,51/1,26/12,1/2,40/1,36/1,31/1,35/2,65,49,84,22/1 <,>
17/3,17/1,parc.č.43,100,103/1,116/2,117,194,196,209/3,432/1,433/1,463,465/3,477/8 <,>
489/2,63/2,513/1,529,497/2,532,530,502/3,477/6,477/7,434/3,187/2,498/1,507/1,10/2 <,>
10/4,531,224/4,224/2,224/5,510,171/3,183/2,162/2,157/3,103/2,77,98/3,432/10,64,40 <,>
41,497/4,4/2,434/1 v katastrálním území Fojtova Kraš,st.p.30/2,30/1,4,33,35,79,parc.č <.>
44/2,44/3,122/1,122/2,425/4,437,449/2,485/2,810,811/1,828/1,827,831/1,836,816/2 <,>
439,816/5,816/1,508/2,431/2,367/1,305/2,298,122/6,122/9,122/7,122/4,124,116,115/1 <,>
2/2,9/1,816/1 v katastrálním území Malá Kraš,st.p.3/1,4/2,228,14,156,17,20/2,25,26/1 ...

Načteno

edesky.cz/d/2602717

Meta

Veřejná vyhláška   Stavby   Stavební informace   Územní plánování   Stavby   Jednání zastupitelstva   Doručení veřejnou vyhláškou   Veřejná vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Vidnava      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz