« Najít podobné dokumenty

Město Zlaté Hory - Rozhodnutí - stavební povolení - Doplnění chodníků Na Sídlišti

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Zlaté Hory.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozhodnutí - stavební povolení - Doplnění chodníků Na Sídlišti
MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍKOdbor dopravy a silniččníího hospodaí rčstvíí
ČČ.j.: MJ/64677/2018Sp.zn.: MJ/49521/2018/05/ODSH/MKVyrčizuje/telefon: Mačenauerovaí/584498495V Jesenííku dne 4.12.2018 Mečsto Zlateí Hory,IČČO 00296481,naím.Svobody 80,793 76 Zlateí Hory,v zastoupeníí: TUMVIA s.r.o <.>,IČČO04973981,Adolfoviče 60,790 01 Beč laí pod Pradečdem
<br> ROZHODNUTÍ
STAVEBNÍ POVOLENÍ VEŘČ EJNOU VYHLAÁ SČKOU
<br> Výroková část:Mečstskyí uí rčad Jeseníík,Odbor dopravy a silniččníího hospodaí rčstvíí,jako spečiaí lníí stavebníí uí rčad prčííslusčnyípodle § 40 odst.4 píísm.a) zaíkona čč.13/1997 Sb <.>,o pozemnííčh komunikačííčh,ve znečníí pozdeč jsč ííčhprčedpisuů (daí le XXX "zaíkon o pozemnííčh komunikačííčh") a podle § XX odst.1 píísm.č) zaíkona čč.183/2006 Sb <.>,o uí zemníím plaínovaíníí a stavebníím rčaídu (stavebníí zaíkon),ve znečníí pozdeč jsč ííčh prčedpisuů(daí le XXX "stavebníí zaíkon"),ve stavebníím rčíízeníí prčezkoumal podle § XXX azč 114 stavebníího zaíkonazčaídost o stavebníí povoleníí,kterou dne 13.9.2018 podal stavebníík Mečsto Zlateí Hory,IČČO 00296481,naím.Svobody 80,793 76 Zlateí Hory,v zastoupeníí: TUMVIA s.r.o <.>,IČČO 04973981,Adolfoviče 60,790 01Beč laí pod Pradečdem (daí le XXX "stavebníík"),a na zaíkladeč tohoto prčezkoumaíníí:
I.Vydává podle § 115 stavebníího zaíkona a § 18č vyhlaí sčky čč.503/2006 Sb <.>,o podrobneč jsč íí uí pravečuí zemníího rozhodovaíníí,uí zemníího opatrčeníí a stavebníího rčaídu
<br> s t a v e b n í p o v o l e n ína stavbu:
Doplnění chodníků Na Sídlišti ve Zlatých HoráchSO 101 Čhodníík(daí le XXX „stavba“) na pozemku parč.čč.XXXX,XXXX v katastraí lníím uí zemíí Zlateí Hory v Jesenííkaí čh.Stavba obsahuje:
<br> • Stavba obsahuje novostavbu čhodnííku prči staívajííčíím silniččníím obrubnííku lemujííčíím vozovkuasfaltoveí míístníí komunikače ul.Na Síídlisčti a uí pravu ččaí sti staívajííčíího čhodnííku k doplnečníí síítečstaívajííčííčh komunikačíí pro čhodče.Čhodnííky jsou navrzčeny z betonovyíčh prvkuů (betonoveíobrubnííky,zaím...

Načteno

edesky.cz/d/2602709

Meta

Stavby   Stavební informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Zlaté Hory      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz