« Najít podobné dokumenty

Město Brno - Veřejná vyhláška - stanovení přechodného DZ - Uhelná

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Brno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Uhelna_-_nahradni_doprava_BUS.pdf
TESKO PARKOVIŠTÌ
<br> Dispeèerská buòka/3X6m/
<br> ØID
IÈ JE POVIN
<br> EN
<br> U
H
<br> RAD
IT CEN
<br> U
<br> ZA PARKOVÁN
Í
<br> B28
E13/Termín:/
E8d/6 m/6 m
<br> Uhelná
<br> Úzká
<br> Železáøství Vichr
<br> Z4
d
<br> Z4
dC4
<br> b
<br> Z2
<br> B28
E13/Termín:/
E13/MIMO BUS NAD/
E8e/12m I 34m
<br> B28
E13/Termín:/
E13/MIMO BUS NAD/
E8e/23m I 23m
<br> B28
E13/Termín:/
E13/MIMO BUS NAD/
E8e/34m I 12m
<br> B28
E13/Termín:/
E13/MIMO BUS NAD/
E8d/46m
<br> B28
E13/Termín:/
E13/MIMO BUS NAD/
E8d/46m
<br> B28-osadit 7 dní pøedem
<br> spol.s r.o <.>
<br> kontakt :obsah schématu :
<br> místo akce/název :
<br> èíslo schématu :
<br> èíslo objednávky / datum :
<br> KONTROLOVAL : Ing.Konèelík Jiøí
<br> PØECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAÈENÍ
<br> 1
<br> SIGNEX,spol.s r.o <.>,Holzova,138,627 00 Brno
Tel.: 545 226 021-4,mistr: tel.: 602 58 23 25
Služba mimo pracovní dobu: tel.: 602 571 312
email: signex@signex.cz
<br> www.signex.cz
<br> è.j.: MMB /2019 - Odsouhlaseno dne:
<br> È.j.: KRPB - / ÈJ-2019-0600DI
<br> Dle §25 zák.è.13/1997 Sb <.>
§77 zák.è.361/2000 Sb <.>
<br> Platnost souhlasu je 1 XXX XXX dne vystavení <.>
<br>
<br> zábor parkovací plochy 6x4,1m
<br> stávající parkování :
vozidla k vyklizení :
<br> Legenda vozidel:
<br> pøenosné SDZ :
stávající SDZ :
stávající SDZ zakrýt / zrušit:
<br> Legenda znaèení ve schématu /barva popisu :
<br> A15
<br> VYPRACOVAL : Belcredi Vlèek Martin
<br> Zábor parkovacích míst
<br> BRNO,ul.Uhelná
Parkování autobusù náhradní
autobusové dopravy
<br> è.o.CR/1904
3.1.2019
<br>
Stránka 1
<br> 2019-01-10T11:08:25+0100
Ing.XXXXXX XXXX XfXbXdXfXacdeXXXXfXXXXXbebXXXXeXXXXXdXaX
Signex_-_Uhelna.pdf
MAGISTRÁT MĚSTA BRNA
601 67 BRNO,Kounicova 67
<br> _______________________________________________________________________________
<br> Odbor dopravy
<br>
<br> Č.j.: MMB/0006635/2019 Vyřizuje/linka Brno dne
<br> Spis.zn.: 5400/OD/MMB/0006635/2019 Ing.Lang /542174217 7.1.2019
<br>
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br>
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br>
<br>
Odbor dopravy MMB jako příslušný orgán státní správy podle § 77 odst.1 písm.c) a § 124 odst.6
<br> zákona č.361/2000 Sb.o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve
<br> znění pozdějších předpisů <,>
<br> po předchozím písemném vyjádření Policie ČR KŘP JMK,č.j.KRPB-1077-1/ČJ-2019-0600DI <,>
<br> ze dne 7.1.2019 <,>
<br> postupem v souladu s ustanovením § 171 a následně části šesté zákona č.500/2004 Sb.správní řád <,>
<br> ve znění pozdějších předpisů,na základě žádosti:
<br>
<br>
<br> Signex,spol.s r.o <.>,Holzova 138,627 00 Brno,IČ: 499 71 344
<br>
<br> stanovuje přechodnou úpravu provozu
<br>
na místní pozemní komunikaci Uhelná podle dokumentace,která je nedílnou součástí tohoto
<br> stanovení <,>
<br>
<br>
z důvodu záboru pro autobusy náhradní dopravy a pro umístění dispečerské buňky v případě
<br> výluky na tratích Českých drah <.>
<br> Předpokládané termíny realizace jsou v období 24.1.– 30.12.2019.Skutečné termíny budou
<br> upřesněn v rozhodnutí o záboru komunikace <.>
<br>
<br>
Stanovení je platné pouze jako součást Rozhodnutí,kterým bylo pravomocně povoleno zvláštní
<br> užívání komunikace,resp.uzavírka komunikace a jeho platnost je omezena podle zákona
<br> č.361/2000 Sb.na dobu max.1 rok od vydání stanovení,tj.nejdéle do 10.1.2020 <.>
<br>
Užití dopravních značek,světelných signálů a dopravních zařízení nesmí být v rozporu
<br> s příslušnými ustanoveními zákona č.361/2000 Sb <.>,vyhlášky č.398/2009 Sb <.>,vyhlášky
<br> č.294/2015 Sb.a s technickými podmínkami TP 65 a TP 66 <.>
<br>
<br> Povinností žadatele je kontrolovat...

Načteno

edesky.cz/d/2602619

Meta

Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Brno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz