« Najít podobné dokumenty

Město Domažlice - OOP - SPDZ - ul. Haltravská - havárie na vodovodním řadu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Domažlice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

3042pril.pdf (269 kB)
<.>,4r_„ „,'-' 32/05,) 0; AWM/33511517 $““ "“ WNONGOč-E HÚHZEWOG 9; Pri“ 3 HMMCICJG a??— 7M“ £'š:ů!““1-í3djfd$'l2i
<br> AMUGHCGB BHSEQ iii)!
<br> máš“ ! „FM “©
<br> eouzewog
<br> 1%?qu » GirLS/60 Wďďawc/ÍĚ / / / —' Vím/Eim?
3042.pdf (118 kB)
Městský úřad Domažlice
odbor dopravy
náměstí Míru 1,pracoviště U nemocnice 579
344 20 Domažlice
<br> Čj.: MeDO-3042/2019-Bra
Spis: OD – 467/2019
Vyřizuje: XXXX XXXXXXXX
Tel.: XXX XXX XXX
V Domažlicích dne 11.01.2019
<br> Oznámení veřejnou vyhláškou
opatření obecné povahy -
<br> stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
Městský úřad Domažlice,odbor dopravy,jako věcně a místně příslušný obecní úřad obce s rozšířenou
působností ve smyslu ustanovení § 77 odst.1 písm.c) a odst.5 a § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o
provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (dále jen „zákon o silničním provozu“) <,>
ve znění pozdějších předpisů,na základě žádosti právnické osoby – Chodské vodárny a kanalizace,a.s <.>,IČ.:
49788761,Bezděkovské předm.388,344 78 Domažlice podané dne 08.01.2019,po předchozím písemném
vyjádření Policie České republiky,Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje,územního odboru
Domažlice,dopravního inspektorátu Domažlice,č.j.KRPP-3998-1/ČJ-2019-030106,ze dne 08.01.2019 <,>
<br> s t a n o v í
opatřením obecné povahy ve smyslu ustanovení § 173 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění
pozdějších předpisů (dále jen správní řád“) v návaznosti na ustanovení § 77 odst.1 písm.c) a odst.5 zákona
o silničním provozu následující přechodnou úpravu provozu na dotčené pozemní komunikaci:
Dotčený úsek: místní komunikace – ul.Haltravská ve městě Domažlice – u čp.255 – viz příloha
Stanovené dopravní značení: Z2+3xS7,C4b,Z4a,A15 – viz příloha (1 list)
Zvláštní opatření:------
Doba platnosti: po dobu realizace stavebních prací – předpoklad: leden - duben 2019
<br> Toto stanovení přechodné úpravy provozu se vydává za následujících podmínek:
Osazené dopravní značení musí být v souladu s ustanoveními zákona o provozu na pozemních
komunikacích,platnými souvisejícími předpisy (zákona č.361/2000 Sb.a vyhláškou č.294/2015 Sb.) a
zásadami (TP 66).Stanovené dopravní značky budou instalovány bezprostředně před zahájením stavebních
prací n...

Načteno

edesky.cz/d/2602593

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Domažlice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz