« Najít podobné dokumenty

Jihočeský kraj - Veřejná vyhláška. Usnesení o zahájení přezkumného řízení ve věci týkající se zřízení vodního díla: „Modernizace trati Sudoměřice – Votice“ SO 71-71-03 Sudoměřice – Červený Újezd, náhrada studní v Sudoměřicích v km 95,300 11.01.2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Jihočeský kraj.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

„Modernizace trati Sudoměřice – Votice
O D B O R Ž I V O T N Í H O P R O S T Ř E D Í,Z E M Ě D Ě L S T V Í A L E S N I C T V Í
<br> U Zimního stadionu 1952/2,370 76 České Budějovice,tel.: 386 720 111
e-mail: zackova@kraj-jihocesky.cz,ID DS: kdib3rr,www.kraj-jihocesky.cz
<br> Stránka 1
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> USNESENÍ
<br> o zahájení přezkumného řízení
<br>
ve věci týkající se zřízení vodního díla: „Modernizace trati Sudoměřice – Votice“ SO 71-71-03 Sudoměřice –
Červený Újezd,náhrada studní v Sudoměřicích v km 95,300
<br>
Krajský úřad – Jihočeský kraj,odbor životního prostředí,zemědělství a lesnictví,jako správní orgán věcně
příslušný podle § 104 odst.2 písm.d) zákona č.254/2001 Sb <.>,o vodách a o změně některých zákonů (vodní
zákon),ve znění pozdějších předpisů,jako místně příslušný podle § 11 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve
znění pozdějších předpisů,a jako nadřízený správní orgán podle § 95 odst.1 správního řádu a § 67 odst.1
písm.a) zákona č.129/2000 Sb <.>,o krajích (krajské zřízení),ve znění pozdějších předpisů,správnímu orgánu,který
rozhodnutí vydal <,>
<br>
Výrok I <.>
zahajuje z moci úřední podle § 95 odst.1 a § 96 odst.1 správního řádu po předběžném posouzení přezkumné
řízení rozhodnutí Městského úřadu Tábor,odboru životního prostředí,ze dne 13.12.2017,č.j.: METAB
53071/2017/OŽP/VFiř,spis.značky: S-META 43941/2017/OŽP/VFiř 4,konkrétně výroku,kterým byl dle § 8 odst.1
písm.b) bodu 1.zákona č.254/2001 Sb <.>,o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon),ve znění do
31.12.2017,povolen odběr podzemní vody z vodního díla „Modernizace trati Sudoměřice – Votice“ SO 71-71-03
Sudoměřice – Červený Újezd,náhrada studní v Sudoměřicích v km 95,300 na pozemku parcel.č.559/2 v k.ú <.>
Sudoměřice u Tábora <.>
Rozhodnutí ve výroku o povolení k odběru podzemních vod nabylo právní moci dnem 16.1.2018 <.>
<br> Účastníkem řízení o povolení k odběru podzemních je dle § 27 odst.1 správního řádu ve spojení s § 96 odst.2
správního řádu žadatel,tj.: Správa železniční dopravní cesty,státní organizac...

Načteno

edesky.cz/d/2602588

Meta

Doručení veřejnou vyhláškou   Veřejná vyhláška   EIA   Stavby   Územní plánování   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Jihočeský kraj      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz