« Najít podobné dokumenty

Město Blansko - Veřejná vyhláška

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Blansko.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška
MĚSTSKÝ ÚŘAD BLANSKO
ODBOR STAVEBNÍ ÚŘAD
<br> nám.Svobody 32/3,678 01 Blansko
Pracoviště: nám.Republiky 1316/1,678 01 Blansko
<br> Spis.zn.SMBK-1 6493/207 8-SÚ/Štign.cz internet,S.t.O.Čj.: SÚ ÚR 2/207 9 - 97912019/Št
Havlĺčkovo náměstí 653
<br> Vyřizuje: Ing.Eva Sestáková
679 06 Jedovnice Tel.: 516 775 726
<br> E-mail: sestakova@blansko.cz
<br> Datum: 07.07.2019
<br> ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> Dne 23.04.2018 podala společnost ign.cz internet,s.r.o <.>,IČO 03628698,Havlíčkovo náměstí
653,679 06 Jedovnice,žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: nové
optické připojení internetového pokrytí společnosti IGN plánované obytné výstavby v
Blansku,část Horní Lhota na pozemcích parc.č.460/19,460/75,463/1,463/3,463/13 <,>
464/14,465/1 v katastrálním území Horní Lhota u Blanska.Dnem doručení žádosti bylo
zahájeno územní řízení <.>
<br> Účastníci řízení podle 27 odst.1 písm.a) zákona č.500/2004 Sb <.>,ve znění pozdějších
předpisů (dále též “správní řád“) jsou žadatel ign.cz internet,s.r.o <.>,ICO 03628698 <,>
Havlíčkovo náměstí 653,679 06 Jedovnice a dále město Blansko,nám.Svobody čp.32/3 <,>
67801 Blansko 1,MUDr.XXXX XXXXXX,Křižkovského čp.XXXX/XX,XXXXX Blansko X a Ing <.>
XXX XXXXXX,Zborovecká č.p.XXXX/XX,XXXXX Blansko 1 <.>
<br> Městský úřad Blansko,odbor stavební úřad,jako stavební úřad příslušný podle 13 odst.1
písm.c) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu,ve znění
pozdějších předpisů (dále též “stavební zákon“),přezkoumal podle 90 stavebního zákona
podanou žádost.Na základě tohoto přezkoumání vydává podle 79 odst.1 a 92 odst.1
stavebního zákona a 9 vyhlášky č.503/2006 Sb <.>,o podrobnější úpravě územního
rozhodování,územního opatření a stavebního řádu,ve znění pozdějších předpisů,toto
<br> rozhodnutí o umístění stavby
<br> nové optické připojení internetového pokrytí společnosti IGN plánované obytné
výstavby v Blansku,část Horní Lhota na pozemcích parc.č.460/19,460/75,463/1,463/3 <,>
463/1 3,464/1 4,465/1 v katastrálním...

Načteno

edesky.cz/d/2602574

Meta

Stavební informace   Doručení veřejnou vyhláškou   Veřejná vyhláška   Stavby   Jednání zastupitelstva   Územní plánování   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Blansko      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz