« Najít podobné dokumenty

Zlínský kraj - Zveřejnění informací a podkladů a zpřístupnění dokumentů dle zákona EIA, seznámení s podklady - ÚŘ Plavební komora Bělov

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Zlínský kraj.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

vv-zverejneni-informaci-zpristupneni-dokumentu-seznameni-podklady-pk-belov.pdf
Krajský úřad Zlínského kraje IČ: 70891320
třída Tomáše Bati 21 tel.: 577 043 457,fax: 577 043 452
761 90 Zlín e-mail: podatelna@kr-zlinsky.cz,www.kr-zlinsky.cz
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Odbor územního plánování a
stavebního řádu
Oddělení stavebního řádu
<br> Ke zveřejnění na úřední desce
<br> Krajského úřadu Zlínského kraje
<br> Městského úřadu Otrokovice
<br> Obecního úřadu Bělov
<br>
<br>
<br> datum oprávněná úřední osoba číslo jednací spisová značka
<br> 10.1.2019 JUDr.XXXXXXXXX XXXX KUZL XXXX/XXXX KUSP XXXXX/XXXX ÚP-Mor
<br>
<br>
Veřejná vyhláška
<br>
Zveřejnění informací a podkladů a zpřístupnění dokumentů,vyjádření,stanovisek a
jiných dokladů dle ust.§ 9b zákona č.100/2001 Sb <.>,o posuzování vlivů na životní
<br> prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní
prostředí),ve znění pozdějších předpisů
<br>
Seznámení s podklady pro rozhodnutí
<br>
<br>
Ředitelství vodních cest ČR,IČO 67981801,Vinohradská 2396,Vinohrady,130 00 Praha 3 <,>
zastoupené AQUATIS a.s <.>,IČO 46347526,Botanická 834,Veveří,602 00 Brno 2,zastoupenou
Ing.Václavem Sedmíkem,U první baterie 798,Střešovice,162 00 Praha 616,adresa pro doručování:
AQUATIS a.s <.>,Botanická 834,Veveří,602 00 Brno 2,podalo dne 2.1.2013 žádost o vydání územního
rozhodnutí na umístění stavby
<br>
Plavební komora Bělov
<br>
na pozemcích p.č.404/2,486/9,486/10,486/12,486/17,571/2,625/4,647/1 v k.ú.Bělov (dále též jen
„stavba“ nebo „záměr“).Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení <.>
<br>
Krajský úřad Zlínského kraje,odbor územního plánování a stavebního řádu (dále též „odvolací správní
orgán“) přezkoumává na základě odvolání 3 spolků Územní rozhodnutí č.45/2017 č.j.SÚ/31705/ZRA ze
dne 25.7.2017,spis.zn.SÚ/454/2013/ZRA vydané Městským úřadem Otrokovice,odborem stavební
úřad (dále jen „stavební úřad“),pokračuje tedy v územním řízení na úrovni odvolacího správního orgánu <.>
<br> Dne 1.4.2015 nabyl účinnosti zákon č.39/2015 Sb <.>,kterým se mění zákon č.100/2001 Sb <.>,o
p...
priloha-1-mz-54315-2017.pdf
„?!/„Čin fŘfo/P/OVG / N doručeno prosí/ednictvím DATOVÉ SCHRÁNKY
<br> [WJP ííýŽ/fziZ/Z/Éžf/Ř/ gr)/f.=! llÍnIkýilul _ _ “i“-jl: “i “WW-"C
<br> *" “"""-_ | 4.212019
<br> ““S—"__“ 33 r „i MlNISTERSWO zoRAvortvicwi É 2 z -l)1* 11118 3 9 ČESKÉ REPUBUKY g_gČ_ _ '
<br> fufi/DR) 6431 535201 ?eái'OVĚ'
<br> ýdážžaaa €',Š7
<br> Krajský úřad Zlínského kraje
<br> Odbor územního plánování a stavebního řádu třída Tomáše Bati 21
<br> 761 90 Zlín
<br> Váš dopis Zn.: KUZL ?5876/2017 ze dne16.11.2017
<br> _ V Praze dne 18.i.2018 Cj.: MZDR 54315/2017—4/0VZ
<br> iliiliiiliiillilIllilliliiliililililiiiilillliiilllliliillliiil
<br> MZDRXO10XN47
<br> Žádost o potvrzení nebo změnu závazného stanoviska Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně č.j.KHSZL 15994/2012 ze dne 4.10.2012 na stavbu „Plavební komora Bělou“ v k.ú.Bělov
<br> Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle ustanovení 5149 odst.4 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,obdrželo žádost Krajského úřadu Zlínského kraje.odboru územního přánování a stavebního řádu,tř,Tomáše Bati 21,761 90 Zlín.o potvrzení nebo změnu závazného stanoviska Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně čj.KHSZL15994/2012 ze dne 4.10.2012 vydaného k projektové dokumentaci stavby „Plavební komora Belov" na pozemcích parc.č.404/2,486/9,486/10,486/12,486/17,571/2,625/4,647/1 v k.ú.Bělov,jako podklad pro územní řízení <.>
<br> Podle g 149 odst.4 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve spojení 5 €; 80 odst.1 zákona č.258/2000 Sb <.>,o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů,ve znění pozdějších předpisu,Ministerstvo zdravotnictví předmětné závazné stanovisko vydané k projektové dokumentaci na stavbu „Plavební komora Bělov“ na pozemcích parc.č,404/2,486/9,486/10,486/12,486/17,571/2,625/4,647/1 v kú.Bělov,jako podklad pro územní řízení p otv rz uj e <,>
<br> Odůvodnění:
<br> Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně (dále i „Kl—ES") na základě žádosti stavebníka...
priloha-2-mo-31027-2018.pdf
/
<br> (7 579/-.77727775 / )c-.=,— \“,dí doručenoprosttednictvtm DATUVÉSCHRÁNKY
<br> „777W // 9427777777235 77
<br> Sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany Tychonova 1,Praha 6,PSČ 160 01,datová schránka hjyaavk
<br> Čj.MO 31027/2018-1150 Praha31.ledna 2018
<br> Krajský úřad Zlínského kraje
<br> odbor územního plánování a stavebního řádu oddělení stavebního řádu
<br> třída Tomáše Bati 21,761 90 Zlín
<br> Potvrzení závazného stanoviska K čj.KUZL 76140/2017
<br> Česká republika — Ministerstvo obrany zastoupená odborem ochrany územních zájmů sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany,Svatoplukova 2687/84,662 10 Brno (dále jen „ministerstvo ) v územním řízení vedeném stavebním úřadem Městského úřadu Otrokovice pro stavbu „Plavební komora Bělov“ na pozemku parc.č.404/2,486/9,486/10,486/12,486/17,571/2,625/4,647/1 v katastrálním území Bělov
<br> vydalo souhlasné závazné stanovisko pod sp.zn.Sp.zn.: 74469/2017—8201-0ÚZ—BR,ze dne 1 1.května 2017 <.>
<br> Závazné souhlasné stanovisko Ministerstva obrany bylo podkladem k Územnímu rozhodnutí č.45/2017 vydanému Městským úřadem Otrokovice,odborem stavební úřad,pod č j.SÚ/31705/2017/ZRA ze dne 25.7 2017,sp.zn.SÚ/454/2013/ZRA,o umístění stavby.Toto rozhodnutí bylo napadeno odvoláním.Spolky Děti Země — Klub za udržitelnou dopravu,IČ 67010041,Cejl 866/503 <.>,602 00 Brno a Westerňácí,IČ 22740040,Nádražní 645,768 11 Chropyně,napadly odvoláním i všechna závazná stanoviska dotčených orgánů,která byla podkladem pro citované rozhodnutí,a to z hlediska posouzení souladu se zákonem <.>
<br> Na podkladě uvedených skutečností Krajský úřad Zlínského kraje,jako příslušný odvolací orgán,požádal ve smyslu ustanovení ij 149 odst.4 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,o potvrzení nebo změnu výše citovaného závazného stanoviska <.>
<br> Jako nadřízený služební orgán služebního orgánu,který závazné stanovisko vydal,jsem,ve smyslu ustanovení vnitřního předpisu Ministerstva obrany čl.6 odst.7 RMOč.39/2011 Věstníku,posoudil,zda ze strany M...
priloha-3-mv-gr-hzs-135452-2017.pdf
5/2wa
<br> /
<br> „_ z / _ _ Wax/Yi ; “Ať/rz?
<br> „ “G'UČGM prostřed/11 M f.“.<.> c mDATOVÉSCHRÁNKY „,'7? »7_,- If _ '! Zlínsky kraj - Mfffó ÍÝÝÍ * ff/K-.3555213? &.<.> / * 115 412- 2018 jí; „.r/.a za,/„„ pačetpfílahz <.>,<.> pnetlistůu.<.>.* M V “ * * “ a 7 “ “ * “ " MVCRXO3TOOX0
<br> prvotní identifikátor
<br> MINISTERSTVO VNITRA
<br> generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 26,pošt.příhr.69,148 01 PRAHA 414
<br> Č.j.: MV-135452-4/PO-PRE—2017 Praha 2.února 2018
<br> Počet listů: 4
<br> Krajský úřad Zlínského kraje
<br> JUDr.XXXXXXXXX XXXX
<br> Odbor územního plánování a stavebního řádu Třída Tomáše Bati 21
<br> 761 90 Zlín
<br> Závazné stanovisko nadřízeného správního orgánu na úseku požární ochranv Vyřizuje za HZS: kpt.lng.XXXX XXXXXXXX,tel.: XXX XXX XXX,e-mail: petr.vohnicky©grh.izscr.cz
<br> Název stavby: Plavební komora Bělov
<br> Místo stavby: K.ú.Bělov,p,č.404/2,486/9,486/10,486/12,486/17,571/2,625/4,647/1 Stavebník: Ředitelství vodních cest ČR,Vinohradská 2396,130 00
<br> Praha 3 - Vinohrady
<br> Dokumentace pro územní řízení
<br> PBŘ — není předloženo,obdobný dokument — souhrnná technická zpráva
<br> Předložený druh dokumentace: Zpracovatel PBR:
<br> Ministerstvo vnitra - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR (dále jen „MV-GŘ HZS ČR“) jako nadřízený správní orgán dle ustanovení 5 6 odst.4 zákona č.320/2015 Sb <.>,o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru),ve znění zákona č.183/2017 Sb.posoudilo žádost Krajského úřadu Zlínského kraje č.j.: KUZL 76149/2017 ze dne 7.listopadu 2017 ozměnu nebo potvrzení závazného stanoviska hasičského záchranného sboru kraje podle ustanovení 5 149 odst.4 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů <.>
<br> Na základě výše uvedeného a v souladu s ustanovením Š 149 odst.1 správního řádu vydává
<br> souhlasné závazné stanovisko <.>
<br> Tímto souhlasným závazným stanoviskem se potvrzuje ...
priloha-4-md-11-2018-120.pdf
“ Ministerstvo dopravy nábřeží Ludvíka Svobody 1222
<br> !
<br> \Á (Z)/P / 213/7er ZŠ./_) 2 75:7- W
<br> 7777 77777 777777777
<br> lila'sliýu'au
<br> PO BOX 9,110 15 Praha 1
<br> lil "i|"
<br> Krajský úřad Zlínského kraje Odbor územního plánování a stavebního řádu
<br> třída Tomáše Bati 21
<br> 761 90 Zlín.Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Praha KUZL 75930/2017/ 11/2018—120-STSP/3 XXXXXXXXX XXXXXXXX,Mgr./ XX.XX.XXXX XXXXXXXXX
<br> Věc: Přezkoumání závazného stanoviska
<br> Dne 21.12.2017 byla Odboru pozemních komunikací Ministerstva dopravy doručena žádost o potvrzení nebo změnu závazného stanoviska Odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Zlínského kraje (dále jen „krajský úřad“) č.j.KUZL 25096/2015 DOP ze dne 25.4.2015,doplněného dne 6.1.2016 pod č.j KUZL 78864/2015 DOP (dále jen „závazné stanovisko“),které bylo vydáno pro účely územního řízení pro stavbu „Plavební komora Bělov“ (dále jen „stavba ) z hlediska rešení silnice III/36745 v místechjezu Bělov
<br> Toto závazné stanovisko bylo vydáno příslušným silničním správním úřadem dle % 40 odst.3 písm.d) zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“) <.>
<br> Odvolatele',spolky Děti Země — Klub za udržitelnou dopravu,Cejl 866/5051,602 00 Brno <,>
<br> a Westerňáci,Nádražní 645,768 11 Chropině,žádají přezkoumání závazného stanoviska,a to
<br> v souvislosti s odvoláními podanými do rozhodnutí Městského úřadu Otrokovice
<br> cj.SÚ/31705/2017/ZRA ze dne 25.7.2017,kterým byla stavba umístěna.Odvolatelé neuvedli žádné konkrétní důvody,pro které žádají přezkoumání závazného stanoviska kraj ského úřadu <,>
<br> Při posouzení zákonnosti závazného stanoviska je třeba vycházet jak z definice závazného stanoviska,která je uvedena v ustanovení 5 149 odst.1 č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),a ze základních zásad činnosti správních orgánů,tak z relevantních ustanovení...
priloha-5-md-135-2017-130.pdf
%Qf'-
<br> Č/e/f (f É'Ž ////Ž//7 ff ?fí/ doručenonrostřednlctvfm oArovtscanAuxv
<br> É.<.> „aaa Číše/M \ Ministerstvo dopravy nábřeží Ludvíka Svobody ízzžífítžm“ ''''' “" “"““ """
<br> //(1f':í=2f/ffia ff; bys
<br> II !!! Zlínský kraj h:.:jxký t-lnu
<br> É POBOXQ,11015Praha1
<br> Krajský úřad Zlínského kraje
<br> Odbor územního plánování a stavebního řádu Oddělení stavebního řádu
<br> třída Tomáše Bati 21
<br> 761 90 Zlín
<br> Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje ! linka Praha KUZL 759301201712017-11-06 135/2017-130-VPL/4 XXXXX XXXXXX,Mgr.Bc./XXXXXXXXX XX.XX.2018
<br> Věcí Potvrzení závazného stanoviska Státní plavební správy č.j.2379/PRJ'12 - územní rozhodnutí plavební komora Bělov
<br> Ministerstvo dOpravy,odbor drážní a vodní dopravy,jako nadřízený správní orgán Státní plavební správy ve smyslu š“ 178 odst.1 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),ve spojení s š 41 zákona č.1 14/ 1995 Sb <.>,o vnitrozemské plavbě,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o vnitrozemské plavbě“),na podkladě žádosti o potvrzení nebo změnu závazného stanoviska Státní plavební správy - pobočky Přerov,č.j.2379/PRJ12 ze dne 23.8.2012,podané podle Š 149 odst.5 správního řádu Krajským úřadem Zlínského kraje,odboru územního plánování a stavebního řádu,třída Tomáše Bati 21,761 90 Zlín <,>
<br> p o t v r 2 u j e závazné stanovisko Státní plavební Správy - pobočky Přerov,č.j.2379/PR/12 ze dne 23.8.2012.0 d ů v o d n ě n í :
<br> Ministerstvo dcpravy,odbor drážní a vodní dopravy,obdrželo žádost Krajského úřadu Zlínského kraje o potvrzení nebo změnu závazného stanoviska Státní plavební správy - pobočky Přerov,č.j.2379/PR/12 ze dne 23.8.2012,kterým vyjádřil plavební úřad souhlas s umístěním stavby v rámci územního řízení <.>
<br> Součástí žádosti o potvrzení nebo změnu závazného stanoviska byla i odvolání spolu s vyjádřením správního orgánu prvního stupně.Vodvolání spolku Westerňáci,nádražní 645,768 11 Chropyně,je uvedeno,že žá...
priloha-6-kuzk-odsh-32663-2018.pdf
7? -.<.> ffďwéw W llllllllllllllllIlllllllllllllllIlllllllllllllllllllllllllllllllllllll
<br> L ( <.>
<br> „.ša.<.>
<br> 'i'—__“ __
<br> ?
<br> Zlínského kraje '
<br> _ n 9 115— 21116
<br> !“ 71 ZpM/Ú; " -— Mf.M.<.>
<br> /- 5 ? ff-f/ '; ' KUZLPGIDQJBK
<br> „.““““— *—-—-- sm-uňzm.ll Krajský úřad [ 151!
<br> r.<.>.<.> — <.>
<br> PUČEÍ příloh.“.<.>.pnšet Elst - „,: Krajský úřad Zlínského kraje _ / V n <.>,Edboráilgpx' y a S'lmc lho odbor územního plánování a stavebního řadu 055,0 ?"? _!,„,' odděleni stavebního řádu oddelem SIIn|cn|ho hospodarstw _ zde _ Dátum Oprávněná úřední osoba Číslo jednací Spisová značka 7.kVĚtna 2018 Ing.XXXXXX XXXXXXXXXX KUZL XXXXX/XXXX KUSP XXXXX/XXXX DOP/Kli
<br> Věc: Sdělení k žádosti o potvrzení nebo změnu závazného stanoviska
<br> Krajský úřad Zlínského kraje,odbor dopravy a silničního hospodářství (dále jen „KÚZK ODSH") obdržel dne 8.11.2017 Vaší žádost o potvrzení nebo změnu závazného stanoviska Městského úřadu Otrokovice,odboru dopravně-správního,oddělení silničního hospodářství (dále jen „městský úřad") č.].DOP/18918/2015/SOK ze dne 28.4.2015,které vydal k územnímu řízení pro stavbu „Plavební komora Bělov" na pozemcích v k.ú.Bělov (dále jen „stavba“) <.>
<br> Část závazného stanoviska byla vydána příslušným silničním správním úřadem a speciálním stavebním úřadem dle ust.& 40 odst.4 písm.a) zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o PozKom“) <.>
<br> Část stanoviska vydaná vpůsobnosti orgánu státní správy dle zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,je dle našeho názoru nadbytečná,neboť v odůvodnění správní orgán uvádí,že zájmy chráněné tímto zákonem nejsou dotčeny.Jedná se tak o pouhé sdělení,které by mělo (mohlo) být uvedeno mimo rámec vlastního závazného stanoviska,např.formou informace pro investora.Tato skutečnost však dle názoru KÚZK ODSH nezpůsobuje nezákonnost závazného stanoviska jako takového <.>...
priloha-7-kuzk-odsh-76395-2017.pdf
„sr.<.> Mamma ' \.;ji llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
<br> ____/_ <.>,=/-_J <.>,-/,r.<.> ; £/_/ f_ó vážil,/f,; (.;/» _/_%/_/ _ KUZLPG 1 DŘJŘH i“ I I I V II Krajský urad TĚ? Zlínského kraje _____„__ “fm „___.<.> -.„._._„„ H\l Šigaqm'w (??/L 5.5 ? if,/37“ Odbor dopravy a silničního Ředitelství vodních cest ČR.Éížtpřf'“h“-3PDČ“' “&=-n- hospodářství Nábřeží L.Svobody 1222/12 Oddělení silničního hospodářství 110 15 Praha 1 datová schránka Datum Oprávněná úřední osoba Číslo jednací Spisová značka 7.května 2018 Ing.XXXXXX XXXXXXXXXX KUZL XXXXX/XXXX KUSP XXXXX/XXXX DOP/Kli
<br> ROZHODNUTÍ
<br> Krajský úřad Zlínského kraje,odbor dopravy a silničního hospodářství,jako správní orgán příslušný k přezkumněmu řízení podle ust.š 67 odst.1 písm.a) zák.č.129/2000 Sb <.>,o krajích (krajské zřízení),ve znění pozdějších předpisů,ust.g 178 a ust.g 149 odst.6 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) <,>
<br> rozhodl ve zkráceném přezkumném řízení
<br> o závazném stanovisku Městského úřadu Otrokovice,odboru dopravně-správního,oddělení silničního hospodářství č.j.DOP/827OI201ZISOK ze dne 19.9.2012 vydaném ke stavbě „Plavební komora Bělov“ takto:
<br> Stanovisko Městského úřadu Otrokovice odboru dopravně-správního,oddělení silničního hospodářství č.j.DOP/82701201 2/SOK ze dne 19.9.2012 se podle ust.5 98 ve spojení s ust.5 97 odst.3 správního řádu ruší <.>
<br> Účastník řízení podle & 27 odst.1 správního řádu: Ředitelství vodních cest ČR,IČ: 67981801,Nábřeží L.Svobody 1222/12,110 15 Praha 1
<br> Odůvodnění:
<br> Krajský úřad Zlínského kraje,odbor dopravy a silničního hospodářství (dále jen „krajský úřad“) obdržel dne 8.11.2017 žádost odboru územního plánování a stavebního řádu téhož úřadu o potvrzení nebo změnu závazných stanovisek Městského úřadu Otrokovice odboru dopravné-správního,oddělení silničního hospodářství č.].DOP/827012012/SOK ze dne 19.9.2012,č.j.OŽP/39794/2012 ze dne 18.2.2013 a č.j.DOP/1...
priloha-8-kuzk-ozp-80185-2017.pdf
JN
<br> v" „ _v;r„_:f_„»,»g/if-čfry/-/-f z „ff/„av * llllllllllljlllllilllllllllilIlllllllllllllllllllllllllllllllllllll
<br> ZLPGIDHHHS „u _ l,v J: "anšlíllsk'jřkraj ša- Krajsky urad,——— Zlínského kraje [Ě] 2 ? 41— 2017
<br> Baier uřítnh- _nnřm nem-
<br> Krajský úřad Zlínského kraje
<br> d '" níh “ ' O XXX XM“ X pmStred' a Odbor územního plánování a stavebního řádu
<br> zeměd "I i <.>
<br> e Stv Tř.T.Bati 21 761 90 Zlín
<br> Datum Oprávněná úřední osoba Číslo jednací
<br> 27.listopadu 2017 JUDr.XXXXXX XXXXXXXX KUZL XXXXX/XXXX
<br> Sdělení k žádosti o potvrzení nebo změnu závazných stanovisek k umístění stavby „Plavební komora Bělov“
<br> Krajský úřad Zlínského kraje,odbor životního prostředí a zemědělství obdržel dne 8.11.2017 žádost odboru územního plánování a stavebního řádu téhož úřadu o potvrzení nebo změnu závazných stanovisek vydaných Městským úřadem Otrokovice,jako příslušným dotčeným orgánem,k umístění stavby „Plavební komora Bělov.Jednalo se o závazné stanovisko č.j.OŽP/32604/2012/BRA ze dne 25.10.2012,závazné stanovisko č.j.OŽP/32820/2012/BRA ze dne 25.10.20112,koordinované závazné stanovisko č.j.OŽP/39794/2012/TOM ze dne 29.10.2012 a závazné stanovisko č.j.OŽP/2132/2013/KSE ze dne 22.1.2013.Přezkum zákonnosti všech závazných stanovisek postupem dle 5 149 odst.4 zák.č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen správí řád) požadovaly spolky Děti Země — Klub za udržitelnou dopravu,IČ 67010041,Cejl 866/503,602 00 Brno,a Westerňáci,IČ 22740040,Nádražní 645,768 11 Chropyně,v podaných odvolání proti územnímu rozhodnuti č.45/2017 vydanému stavebním úřadem MěÚ Otrokovice pod č.].SÚ/31705/2017/ZRA ze dne 25.7.2017.Přezkum všech závazných stanovisek spolky žádaly bez uvedení konkrétních důvodů,z nichž by vyvozovaly jejich nezákonnost <.>
<br> Krajský úřad Zlínského kraje,odbor životního prostředí a zemědělství posoudil obsah všech výše uvedených závazných stanovisek a koordinovaněho závazného stanoviska z hlediska zákonnosti vcelěm rozsah...
priloha-9-mzp-2017-570-923.pdf
víří/Dn %mw/cm ] „ff/afrryV (;-'f'/_Jí""<.;),;er„viz/3.f,; ] "*"FučannorostřednictvímDATOVÉSCHRÁNKY
<br> L "! " É x(.r 5,; „Í 'Em napsano Ministerstvo životního prostředí "Š,2 1 3:20! 3 El.: Kf/říz—.;.z/j/ÍNŘ 3%).“i“)“ ODESILATEL ADRESÁT počet příloh:.<.> „počal stů:.<.>.<.> Ministerstvo životního prostředí Krajský úřad Zlínského kraje Odbor výkonu státní správy Vlll odbor územního plánování a st.řádu Krapkova 3,779 00 Olomouc Zlín \( Olomouci dne 21.listopadu 2017 Cj.: 201 UNEP/5701923 Vyřizuje: Mgr.XXXX XXXXXX
<br> K vaší žádosti o potvrzení nebo změnu Koordinovaného závazného stanoviska Krajského úřadu Zlínského kraje dle ust.g 149 odst.4 zákona č.50012004 Sb <.>
<br> Krajský úřad Zlínského kraje,odbor územního plánování a stavebního řádu,oddělení stavebního řádu,dopisem č.j.KUZL 76119 ze dne 7.1.2017,jako odvolací orgán požádal Ministerstvo životního prostředí,odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence,o potvrzení nebo změnu závazného stanoviska dle ust.& 149 odst.4 zákona č.500/2004 Sb <.>,a to:
<br> Új Krajského úřadu Zlínského kraje,odboru životního prostředí a zemědělství č.].KUZL 5897612012 ze dne 8.10.2012 — koordinované závazné stanovisko,resp.jeho příslušné části 2) Stanovisko MŽP Č.j.10241/ENV/10 ze dne 10.12.2010 k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí __--;,<.> <,>
<br> &) Závazné stanovisko MZP č.j.51535fENVl15 ze dne 19.11.2015 k ověření souladu.<.>.<.>
<br> _ 4) Závazné stanovisko MZP č.j.21545/ENVI'17 ze dne 13.4.2017 k ověření souladu.<.>.<.>
<br> Odboru výkonu státní správy Vlll se v dalším textu vyjadřuje k bodu 1),jimž je koordinované závazné stanovisko Krajského úřadu Zlínského kraje č.].KUZL 5897612012 ze dne 8.10.2012 <.>
<br> Tento dokument obsahuje tři položky:
<br> 1) Stanovisko orgánu ochrany přírody podle 5 45i zákona č.114/1992 Sb <.>
<br> 2) Vyjádření orgánu EIA
<br> 3) Stanovisko podle 5 40 odst.3 písm.f) zákona o pozemních komunikacích <.>
<br> Stanovisko orgánu ochrany přírody podle 451 z...
priloha-10-mzp-2017-710-2760.pdf
]sz fewer/zv ' \ vf
<br> % uču ; „,doručenopfoslřadníclvfmDATOVÉSCHRÁNKY Ministerstvoživotníhnprostředí [ I '! Č ' L "„/F“ V! ““in" ODESÍLATEL: ADRESÁT: % a 1 -12 21117 žffí f_l/fJ/Á '- Mgr.XXXXX XXXXXXX dle rozdělovníku Šlrerpmuh.<.>.<.>.„Bengali
<br> ředitel odboru
<br> posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence
<br> Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65
<br> 10010 Praha 10
<br> V Praze dne 29.listopadu 2017 Čj.: MZP/2017I71012760 Vyřizuje: Ing.Tytlová Tel.: 267 122 072
<br> Věc: „Plavební komora Bělov“ — vyjádření k podnětu k zahájení přezkumného řízení
<br> Dne 8.11.2017 obdrželo Ministerstvo životního prostředí,odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence (dále jen „MŽP OPVIP“) dopis Krajského úřadu Zlínského kraje,odboru územního plánování a stavebního řádu ze dne 7.11.2017,kterým bylo MŽP zasláno Vaše odvolání proti územnímu rozhodnutí o umístění stavby „Plavební komora Bělov“ ze dne 25.7.2017 č.j.SÚ/317051'2017/ZRA.Ve svém odvoláni napadáte mj.stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru „Plavební komora Bělov“ na životní prostředí (dále jen „stanovisko ElA“) podle 5 10 zákona č.100/2001 Sb <.>,o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí),ve znění platném ke dni vydání stanoviska,které bylo vydaného dne 10.12.2010 pod č.j.10241/ENVI10.Vzhledem k formě stanoviska EIA je na základě Vašeho podnětu možně postupovat výhradně podle 5 156 odst.2 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád ),pokud by k tomu byly shledány důvody.K Vaší žádosti Vám z hlediska kompetenci MŽP,OPVIP sdělujeme následující
<br> Na základě předběžného posouzeni výhrad uvedených v odvolání nebylo vnapadeném stanovisku EIA identifikováno podezření na rozpor správními předpisy,který by mohl mít vliv na výrokovou část stanoviska XXX a který by tak byl způsobilý negativně ovlivnit další průběh navazujících řízení.Sohl...
priloha-11-mzp-2018-430-620.pdf
<,> je/pf.Haralda/za“ \ ! “$$;.W HlllllHllNlllllHlllMINNllllllllllllilťllwljlllmllll i <,>
<br> ' *ZÝŠ/ffFÍÝÁ/Wffbýfřfi ŽŽLPGID ij“z 7 42- 251 MÍSTOPŘEDSEDA ' Y — ——
<br> A MINISTR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ i „ kapr
<br> !mir'a ich: pušet hnít.<.>
<br> Č.j.: MZP/2018/430/620 Spis.zn.: P/3578
<br> Vypraveno dne: 321 ÍŽ 513%)
<br> ZÁVAZNÉ STANOVISKO K ŽÁDOSTI ODVOLACÍHO SPRÁVNÍHO ORGÁNU o POTVRZENÍ ČI ZMĚNU ZÁVAZNÉHO STANOVISKA
<br> Ministr životního prostředí jako věcně příslušný správní orgán k potvrzení či změně závazného stanoviska Ministerstva životního prostředí,Odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence (dále jen „ministerstvo“),ze dne 13.4.2017,č.j.21545/ENV/17,pro záměr „Plavební komora Bělou“ (dále jen „předmětný záměr“),vydaného podle čl.II bodu 1.přechodných ustanovení zákona Č.39/2015 Sb <.>,kterým se mění zákon č.100/2001 Sb <.>,O posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon 0 posuzování vlivů na životní prostředí),a další související zakony (dále jen „zákon č.39/2015 Sb.“),na základě žádosti Krajského úřadu Zlínského kraje,odboru územního plánování a stavebního řádu (dále jen „krajský úřad“],podle ustanovení % 149 odst.4 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění účinném do 31.12.2017 (dále jen „Správní řád“] <,>
<br> mění:
<br> podle ustanovení 5 149 odst.4 správního řádu předmětné závazné stanovisko ministerstva ze dne 13.4.2017,č.j.21545/ENV/ 17,tak,že se do tohoto stanoviska doplňují tyto podmínky:
<br> 1.Včásti tohoto stanoviska S podmínkami pro navazující řízení s názvem „I.Opatření pro fúzi přípravy“ se za podmínku č.1 doplňuje nová podmínka č.1.1.v tomto znění:
<br> „1.1.V rámci projektové přípravy a následné realizace plavební komory u jezu Bělov bude nezbytné přeložit koncovou část Širokého potoka.která je v současné době zaústěna v nadjezí,do XXXXX rejdy.Způsob napojení Širokého potoka na řeku Moravu řešit jiným způsobem než zatrubněním jeho ústí tak,aby byla zajištěna funkce r...

Načteno

edesky.cz/d/2602572

Meta

Stavby   Územní plánování   Stavební informace   Doručení veřejnou vyhláškou   Veřejná vyhláška   EIA   EIA   Stavby   Územní plánování   EIA   Stavby   Územní plánování   EIA   Stavby   Územní plánování   EIA   Stavby   Územní plánování   EIA   Stavby   Územní plánování   EIA   Stavby   Územní plánování   EIA   Jednání zastupitelstva   Územní plánování   EIA   Stavby   Územní plánování   Územní plánování   EIA   EIA   Územní plánování   EIA   Jednání zastupitelstva   Územní plánování   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Zlínský kraj      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz