« Najít podobné dokumenty

Zlínský kraj - Přerušení odvolacího řízení "Dálnice R49 stavba 4901 Hulín - Fryšták Přeložka Přílepského potoka"

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Zlínský kraj.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

dalnice-d49.pdf
Krajský úřad Zlínského kraje IČ: 70891320
tř.Tomáše Bati 21 tel.: 577 043 356
761 90 Zlín e-mail: radomira.huserova@kr-zlinsky.cz,www.kr-zlinsky.cz
<br>
<br>
<br> Odbor životního prostředí a
zemědělství
oddělení vodního hospodářství
<br> Všem
<br> dle rozdělovníku
<br>
<br>
<br> datum vyřizuje číslo jednací spisová značka
<br> 9.ledna 2019 Bc.R.Huserová KUZL 1810/2019 KUSP 76568/2018 ŽPZE-RH
<br>
<br>
<br>
<br> Veřejná vyhláška
<br>
<br> U S N E S E N Í č.1
<br>
<br> Krajský úřad Zlínského kraje,odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „krajský úřad“) jako
věcně a místně příslušný orgán státní správy podle ustanovení § 67 odst.1 písm.a) zák.č.129/2000
Sb <.>,o krajích (krajské zřízení),ve znění pozdějších předpisů <,>
<br>
přerušuje
<br> v souladu s ustanovením § 64 odst.1 písm.c) zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád ve znění
pozdějších předpisů (dále jen správní řád) řízení o odvolání zahájené dne 1.11.2018 postoupením
odvolání účastníka řízení - „Egeria“,z.s <.>,Obchodní 1324,Otrokovice,IČ 22892133 a dotčené
veřejnosti - Spolku pro ekologii Kostelec,Přehradní 346,763 14 Zlín-Kostelec,IČ 27042782 <,>
Vizovické vrchy,z.s <.>,Lázeňská 1104,763 12 Vizovice,IČ 27024661,Životní prostředí,z.s <.>,Zálešná
II 3251,760 01 Zlín,IČ 22668403 proti rozhodnutí Městského úřadu Holešov,čj.HOL-
32348/2017/ŽP/Ve ze dne 24.8.2018,kterým byla povolena stavba vodního díla „Dálnice R49 <,>
stavba 4901 Hulín – Fryšták,C338 Přeložka Přílepského potoka“ pro Ředitelství silnic a dálnic ČR
Praha <.>
<br> Řízení o odvolání se přerušuje do doby vyřešení předběžné otázky spočívající v rozhodnutí soudu
ve věci podané kasační stížnosti proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 29.6.2018,čj.31 A
208/2017–169,kterým zamítl žalobu proti rozhodnutí Ministerstva životního prostředí č.j <.>
313/570/17,10523/ENV/17 ze dne 28.4.2017,ve věci výjimky dle § 56 zákona č.114/1992 Sb.<,>
ze zákazu škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje zvláště chráněných druhů živočichů v území
dotčeném připra...

Načteno

edesky.cz/d/2602568

Meta

Veřejná vyhláška   EIA   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Zlínský kraj      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz