« Najít podobné dokumenty

Obec Pšánky - Vyměření daně z nemovitosti na rok 2010

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Pšánky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Ke stažení 
VYHLÁŠKA
<br> Níže uvedený finanční úřad oznamuje,že
<br> ode dne 14.4.2010 do dne 14.5.2010 je v budově Finančního úřadu v Hradci Králové č.dveří 31 přízemí
<br> ve dnech Pondělí a Středa od 8:00 hod.do 17:00 hod <.>
<br> vyložen k veřejnému nahlédnutí hromadný předpisný seznam o
<br> VYMĚŘENÍ DANĚ z NEMOVITOSTÍ NA ROK 201 0
<br> za nemovitostí nacházející se v územním obvodu uvedeného finančního úřadu pro poplatníky,kteří mají trvalé bydliště.sídlo,nebo pouze nemovitosti v obci
<br> PŠÁNKY
<br> Proti vyměření daně se mohou poplatníci uvedení v tomto hromadném předpisném seznamu odvolat písemně nebo ústně do protokolu u správce daně ve lhůtě 30 dnů ode dne.který následuje po dni ukončení vyložení tohoto hromadného předpisneho seznamu.Odvolání nemá odkladný účinek,tj.nestaví placení & vymáhání daně.Odchyluie-li se vyměřená daň od přiznání k XXXX,lze žádat v odvolací lhůtě o sdělení důvodu rozdílu mezi stanoveným daňovým základem a XXXX,jež byla přiznána nebo za řízení uznána.Doba počínající dnem,který následuje po dni podání žádosti a končící dnem,kdy byl poplatník vyrozuměn o důvodech stanovení daně,se nepočítá do běhu odvolací lhůty <.>
<br> Vyměřená daň je splatná:
<br> aj u poplatníků daně provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb ve dvou stejných splátkách,a to nejpozději do 31.srpna a do 30.listopadu běžného zdaňovacího období,bj u ostatních poplatníků daně ve dvou stejných splátkách,a to nejpozději do 31.května a do 30.listopadu běžného zdaňovacího období <.>
<br> Nepřesáhne-Ii roční daň z nemovitostí částku 5 000 Kč,je splatná najednou,a to nejpozději do 31.května běžného zdaňovacího období.Ke stejnému datu lze daň z nemovitosti zaplatit najednou i při vyšší částce <.>
<br> Rozdíl mezi daňovou povinnosti,která je splatná podle hromadného předpisněho seznamu,a částkou.která byla již na dani,splatné najednou nebo v zákonných splátkách.zaplacena a zvýšení daně vyměřené : důvodu,že přiznání nebylo podáno včas,je splatná do 30 dnů ode dne.jímž končí vyložení...

Načteno

edesky.cz/d/2602546

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Pšánky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz