« Najít podobné dokumenty

Obec Kunratice (Děčín) - Vyhláška o místním poplatku z ubytovací kapacity 2011

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kunratice (Děčín).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Vyhláška o místním poplatku  z ubytovací kapacity 2011
OBEC KUNRATICE
<br> Obecně závazná vyhláška č.3/2010
<br> o místním poplatku z ubytovací kapacity
<br> Zastupitelstvo obce Kunratice se na svém zasedání dne 16.12.2010 usnesením č.… usneslo vydat na základě § 14 odst.2 zákona č.565/1990 Sb <.>,o místních poplatcích,ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm.d) a § 84 odst.2 písm.h) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):
<br> Čl.1
<br> Úvodní ustanovení
<br> (1) Obec Kunratice touto vyhláškou zavádí místní poplatek z ubytovací kapacity (dále jen „poplatek“) <.>
<br> (2) Řízení o poplatcích vykonává Obecní úřad Kunratice (dále jen „správce poplatku“) <.>
<br> Čl.2
<br> Předmět poplatku a poplatník
<br> (1) Poplatek z ubytovací kapacity se vybírá v obcích a městech v zařízeních určených k přechodnému ubytování za úplatu <.>
<br> (2) Poplatek platí ubytovatel,kterým je fyzická nebo právnická osoba,která přechodné ubytování poskytla <.>
<br> Čl.3
<br> Ohlašovací povinnost
<br> (1) Poplatník (ubytovatel) je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 15.dnů od zahájení činnosti spočívající v poskytování přechodného ubytování za úplatu v zařízeních určených k přechodnému ubytování.Stejným způsobem ohlásí ubytovatel správci poplatku ukončení činnosti spočívající v poskytování přechodného ubytování za úplatu
<br> (2) V ohlášení poplatník (ubytovatel) uvede
<br> a) jméno,popřípadě jména,a příjmení nebo název nebo obchodní firmu,obecný identifikátor,byl-li přidělen,místo pobytu nebo sídlo,místo podnikání,popřípadě další adresy pro doručování; právnická osoba uvede též osoby,které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech <,>
<br> b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb,včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí,užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností,v případě,že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka <,>
<br> c) další údaje a ...

Načteno

edesky.cz/d/2602377

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Kunratice (Děčín)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz