« Najít podobné dokumenty

Obec Kunratice (Děčín) - Vyhláška o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt 2011

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kunratice (Děčín).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Vyhláška o místním poplatku za lázeňský nebo rekr. pobyt 2011
OBEC KUNRATICE
<br> Obecně závazná vyhláška č.4/2010 <,>
<br> o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt
<br> Zastupitelstvo obce Kunratice se na svém zasedání dne 16.12.2010 usnesením č.… usneslo vydat na základě § 14 odst.2 zákona č.565/1990 Sb <.>,o místních poplatcích,ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm.d) a § 84 odst.2 písm.h) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):
<br> Čl.1
<br> Úvodní ustanovení
<br> (1) Obec Kunratice touto vyhláškou zavádí místní poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt (dále jen „poplatek“) <.>
<br> (2) Řízení o poplatcích vykonává Obecní úřad Kunratice (dále jen „správce poplatku“) <.>
<br> Čl.2
<br> Předmět poplatku,poplatník a plátce poplatku
<br> (1) Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt platí fyzické osoby,které přechodně a za úplatu pobývají na území obce za účelem léčení nebo rekreace,pokud neprokáží jiný důvod pobytu <.>
<br> (2) Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt ve stanovené výši vybere a obci odvede ubytovatel,kterým je fyzická nebo právnická osoba,která přechodné ubytování poskytla; tato osoba je plátcem poplatku <.>
<br> Čl.3
<br> Ohlašovací povinnost
<br> (1) Ubytovatel (plátce) je povinen ohlásit správci poplatku zahájení činnosti spočívající v poskytování přechodného ubytování osob za úplatu ve lhůtě do 15.dnů od zahájení této činnosti.Stejným způsobem a ve stejné lhůtě oznámí ubytovatel správci poplatku ukončení činnosti spočívající v poskytování přechodného ubytování za úplatu <.>
<br> (2) V ohlášení ubytovatel uvede
<br> a) jméno,popřípadě jména,a příjmení nebo název nebo obchodní firmu,obecný identifikátor,byl-li přidělen,místo pobytu nebo sídlo,místo podnikání,popřípadě další adresy pro doručování; právnická osoba uvede též osoby,které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech <,>
<br> b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb,včetně poskytovatelů těchto...

Načteno

edesky.cz/d/2602376

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Kunratice (Děčín)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz