« Najít podobné dokumenty

Obec Vesce - Zveřejnění

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vesce.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

631463095-0-26765vodovod-mokra.pdf
Městský úřad Soběslav,náměstí Republiky 59,XXXXXXXX I,XXX XX Soběslav,tel: XXX XXX XXX
identifikátor DS: gfvbpaq,e-mail: podatelna@musobeslav.cz,www.musobeslav.cz
<br>
<br> MĚSTSKÝ ÚŘAD SOBĚSLAV
Odbor životního prostředí
<br> náměstí Republiky 59,XXXXXXXX I,XXX XX Soběslav
<br>
<br>
Č.j.: MS/26765/2018
<br> Obdrží dle rozdělovníku
<br>
<br>
<br> Spis.zn.: MS/14739/2017/06
<br> Vyřizuje: Ing.XXXXXX XXXXX
<br> Telefon: XXX XXX XXX
<br> E-mail: zidova@musobeslav.cz
<br> Datum: 10.12.2018
<br>
<br>
<br> STANOVENÍ TERMÍNU ZÁVĚREČNÉ KONTROLNÍ PROHLÍDKY
-veřejnou vyhláškou
<br> Obec Vesce,<,> se sídlem Vesce 33,392 01 Soběslav,IČO: 00667234 podala dne 04.12.2018
žádost o vydání kolaudačního souhlasu k užívání vodních děl,budovaných v rámci akce
s názvem :„ Prodloužení vodovodu do části obce Mokrá “ <.>
<br> Městský úřad Soběslav,odbor životního prostředí,jako příslušný orgán státní správy dle § 7
odst.2 písm.a) a § 61 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,dále jako příslušný správní
orgán dle ustanovení § 11 zákona č.500/2004 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,správní řád,a
věcně příslušný vodoprávní úřad dle ustanovení dle § 106 zák.č.254/2001 Sb <.>,o vodách a o
změně některých zákonů (vodní zákon),ve znění pozdějších předpisů,a dále dle § 27 odst.1
zákona č.274/2001 Sb <.>,o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně
některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů a jako speciální stavební úřad dle § 15 odst.1
písm.d) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve
znění pozdějších předpisů a § 15 odst.5 zákona o vodách <,>
<br>
vyzývá
<br>
podle § 133 odst.1 a 4 stavebního zákona k účasti na závěrečné kontrolní prohlídce a stanoví
dle §122 odst.2 stavebního zákona termín konání tohoto jednání na
<br>
<br> čtvrtek 24.ledna 2018 se schůzkou pozvaných v 9.30 hod <.>
na OÚ ve Vescích
<br>
Stavební povolení pro stavbu bylo vydáno vodoprávním úřadem v Soběslavi pod č.jed <.>
MS/18002/2017 ze dne 16.8.2017 <.>
<br> Stavba j...

Načteno

edesky.cz/d/2602375

Meta

Stavby   Územní plánování   Stavební informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vesce      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz