« Najít podobné dokumenty

Obec Březina (Svitavy) - Zpráva o uplatňování územního plánu BŘEZINA 2 v období 10/2014-10/2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Březina (Svitavy).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2018/2
Střety :
<br> str.(1
<br> zastavitelné plochy x geologie (poddolované územi,CHLÚ a ložiskové území)
<br> Jiné problémy:
<br> vysoký podíl nezaměstnaných osob
<br> XXXXX XXXX podnikatelské aktivity
<br> nízká intenzita dokončených bytů
<br> vysoký index stáři
<br> výrazný úbytek obyvatelstva za posledních 10 let
<br> Ve změně ÚP bude nutné problémy,které ÚP může řešit,prověřit o zapracovat do dokumentace <.>
<br> tl
<br> c1 <.>
<br> Vyhodnocení souladu územního plánu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentaci v_yĚnou krajem
<br> Soulad :.Politikon územního rozvoje ČR
<br> V rámci pořízení ÚP byla vydána PÚR ČR 2008,která byla schválena dne 20.7.2009 usnesením vlády ČR č.929/2009 a UP byl dopracován v souladu s timto dokumentem.Dne 15.dubna 2015 usnesením č.275 Vláda ČR projednala a schválila Aktualizaci č.1 PÚR ČR <.>
<br> ÚP respektuje republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území,které jsou stanovené v Politice územního rozvoje ČR kap.2.2,(či.14—32j:
<br> chránit a rozvíjet přírodní,civilizační a kulturní hodnoty územi
<br> předcházet sociální segregaci s negativními vlivy na sociální soudržnost obyvatel
<br> podporovat polycentrický rozvoj sídel
<br> prověřit požadavky na zvyšování kvality života obyvatel a hospodářský rozvoj územi
<br> vytvořit podmínky pro využití opuštěných areálů a ploch (tzv.brownfields)
<br> rozvojové záměry umisťovat do nekonfliktních lokalit a respektovat kvality životního prostředí prověřit využití zastavěného území s ohledem na vytvoření a zachování souvislých ploch veřejně přístupné zeleně
<br> vytvořit podminky pro ochranu krajinného rázu — prověřit stávající a navržené prvky územního systému ekologické stability (ÚSES)
<br> vytvořit podmínky pro rozvoj cestovního ruchu — prověřit trasu propojení cyklostezek,rozšíření ploch pro sport a rekreaci
<br> prověřit možnosti ochrany obyvatel před hlukem a emisemi z dopravy,vytvořit podminky pro šetrné formy dopravy
<br> prověřit možnosti p...
2018/1
MĚSTSKÝ ÚŘAD MORAVSKÁ TŘEBOVÁ
<br> ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ
<br> nám.T.G.Masaryka 29,571 01 Moravská Třebová,pracoviště: ul.Olomoucká 2 vyřizuje: Ing.XXXX XXXXXX,tel.XXX XXX XXX,e-mail: jsipova©mtrebovacz
<br> Spis.zn.: MU MT—31609/2018-0VUP7 Dne 28.11.2018
<br> Zpráva O uplatňování územního plánu BŘEZINA 2 v Období 10/2014 — 10/2018
<br> Zpráva O uplatňování územního piánu Březina 2 (dále Zpráva) obsahuje:
<br> a)
<br> h) t)
<br> di El f)
<br> g)
<br> hl
<br> i) kl
<br> vyhodnocení uplatňování územního plánu včetně vyhodnocení změn podmínek,na základě kterých byl územní plán vydán (& 5 odst.Sstavebniho zákona),a vyhodnocení případných nepředpokládaných negativních dopadů na udržitelný rozvoj území <,>
<br> problémy k řešení v územním plánu vyplývající z územně analytických podkladů <,>
<br> vyhodnocení souladu územního plánu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentaci vydanou krajem <,>
<br> vyhodnocení potřeby vymezení nových zastavitelných ploch podle 5 55 odst.4 stavebního zákona,pokyny pro zpracování návrhu změny územního plánu v rozsahu zadání změny <,>
<br> požadavky a podmínky pro vyhodnocení vlivů návrhu změny územního plánu na udržitelný rozvoj území (5 19 odst.2 stavebního zákona),pokud je požadováno vyhodnocení vlivů na životní prostředí nebo nelze vyloučit význam ný negativní vliv na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí Oblast <,>
<br> požadavky na zpracování variant řešení návrhu změny územního piánu,je—Ii zpraCOvání variant vyžadováno <,>
<br> návrh na pořízení nového územního plánu,pokud ze skutečnosti uvedených pod písmeny aj až d) vyplyne potřeba změny,která podstatně ovlivňuje koncepci územního plánu <,>
<br> požadavky na eliminaci,minimalizaci nebo kompenzaci negativních dopadů na udržitelný rozvoj území,pokud byly ve vyhodnocení uplatňování územního plánu zjištěny <,>
<br> návrhy na aktualizaci zásad územního rozvoje <,>
<br> výsledky projednání s dotčenými orgány,krajským úřadem,sousedními obcemi,veřejností a ost...

Načteno

edesky.cz/d/2602305

Meta

Veřejná vyhláška   EIA   Územní plánování   EIA   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Březina (Svitavy)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz