« Najít podobné dokumenty

Obec Pátek - Veřejná vyhláška - Změna územního plánu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Pátek.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bez názvu
MĚSTSKÝ ÚŘAD PODĚBRADY
Odbor výstavby,územního plánování a životního prostředí
<br> Oddělení stavebního úřadu a územního plánování
tel.325 600 270,fax.325 614 486,e-mail: vystavba@mesto-podebrady.cz
<br>
Č.j.: MEUPDY/0001914/VZUP/2019/LTo Poděbrady,dne 9.1.2019
Spis.zn.: VZUP/0064981/2018/LTo
Vyřizuje: Ing.XXXXX XXXXXXXXX
Tel.: XXX XXX XXX Ukl.Zn.: 326.1
E-mail: tomankova@mesto-podebrady.cz
<br>
<br>
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> Oznámení o konání veřejného projednání
<br> o návrhu Změny č.2 Územního plánu obce Kouty
<br>
zkráceným postupem
<br>
<br>
Městský úřad Poděbrady,odbor výstavby,územního plánování a životního prostředí (dále jen
"pořizovatel"),jako úřad územního plánování příslušný podle § 6 odst.(1) písm.c) zákona č <.>
183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu,ve znění pozdějších předpisů (dále jen
"stavební zákon"),na základě kladného stanoviska Krajského úřadu Středočeského kraje <,>
odboru životního prostředí a následného rozhodnutí Zastupitelstva obce Kouty o pořízení
změny územního plánu zkráceným postupem,zajistil v souladu s § 55b odst.(1) stavebního
zákona zpracování návrhu Změny č.2 Územního plánu obce Kouty <.>
<br> V souladu s § 55b odst.(2) stavebního zákona pořizovatel oznamuje konání veřejného
projednání o návrhu Změny č.2 Územním plánu obce Kouty a doručuje návrh změny územního
plánu obce v souladu s § 25 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „správní řád“) <.>
<br> Veřejné projednání o návrhu Změny č.2 Územního plánu obce Kouty s jeho výkladem (§ 22
odst.(4) stavebního zákona) se uskuteční
<br>
<br> dne 18.2.2019 v 14°° hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Kouty <.>
<br>
<br> Úplné znění návrhu Změny č.2 Územního plánu obce Kouty je k veřejnému nahlédnutí
(doporučené dny a časy):
<br> - v tištěné podobě ode dne vyvěšení veřejné vyhlášky na úřední desce tj.od 14.1.2019 do
25.2.2019 u pořizovatele tj.na Městském úřadě Poděbrady,odboru výstavby,územního
plánování a životního prostředí,oddě...
bez názvu
Z M Ě N A č.2
<br> Ú Z E M N Í H O
P L Á N U O B C E
<br> K O U T Y
<br> č á s t B – O d ů v o d n ě n í
<br> str.1
<br>
<br> OBEC: Kouty
ORP Poděbrady
Středočeský kraj
<br> POŘIZOVATEL ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE A ZMĚNY č.1 A č.2 ÚPO:
Městský úřad Poděbrady
Odbor výstavby,územního plánování a životního prostředí
<br> ZPRACOVATEL ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE A ZMĚNY č.1 ÚPO:
Ing.XXXXXX XXXXXXX
Wonkova XXX,XXX XX Hradec Králové
<br> ZPRACOVATEL ZMĚNY č.2 ÚPO A PRÁVNÍHO STAVU PO ZMĚNĚ č.2 ÚPO:
sw architekti s.r.o <.>
Na Moráni 4,128 00 Praha 2
Ing.arch.XXXXX XXXXXX
ČKA XX XXX
<br> Listopad XXXX
<br> str.2
<br>
<br> O B S A H:
<br> ČÁST B – ODŮVODNĚNÍ
<br> B/I - TEXTOVÁ ČÁST:
<br> B/I.1 Postup při pořízení územního plánu
B/I.2 Vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací
<br> vydanou krajem
<br> B/I.3 Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů
B/I.4 Vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování,zejména s požadavky na
<br> ochranu architektonických a urbanistických hodnot území a požadavky na ochranu
nezastavěného území
<br> B/I.5 Vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních
předpisů
<br> B/I.6 Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a stanovisky dotčených
orgánů podle zvláštních právních předpisů,popřípadě s výsledkem řešení rozporů
<br> B/I.7 Zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území
<br> B/I.8 Stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst.5 stavebního zákona,včetně sdělení,jak bylo
stanovisko podle § 50 odst.5 zohledněno
<br> B/I.9 Vyhodnocení splnění požadavků zadání
<br> B/I.10 Komplexní zdůvodnění přijatého řešení
B/I.11 Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení
<br> zastavitelných ploch
B/I.12 Výčet záležitostí nadmístního významu,které nejsou řešeny v zásadách územního rozvoje
<br> (§ 43 odst.1 stavebního zákona),s odůvodněním potřeby jejich vymezení
<br> B/I.13 Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného ře...
bez názvu
Z M Ě N A č.2
<br> Ú Z E M N Í H O
P L Á N U O B C E
<br> K O U T Y
<br> č á s t A – N á v r h
<br> str.1
<br>
<br> OBEC: Kouty
ORP Poděbrady
Středočeský kraj
<br> POŘIZOVATEL ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE A ZMĚNY č.1 A č.2 ÚPO:
Městský úřad Poděbrady
Odbor výstavby,územního plánování a životního prostředí
<br> ZPRACOVATEL ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE A ZMĚNY č.1 ÚPO:
Ing.XXXXXX XXXXXXX
Wonkova XXX,XXX XX Hradec Králové
<br> ZPRACOVATEL ZMĚNY č.2 ÚPO A PRÁVNÍHO STAVU PO ZMĚNĚ č.2 ÚPO:
sw architekti s.r.o <.>
Na Moráni 4,128 00 Praha 2
Ing.arch.XXXXX XXXXXX
ČKA XX XXX
<br> Listopad XXXX
<br> str.2
<br>
<br> O B S A H:
<br> ČÁST A – NÁVRH
A/I - TEXTOVÁ ČÁST:
<br> Údaje o doplňovaných,upravovaných či měněných bodech ÚPO Kouty
Údaje o rozsahu dokumentace Změny č.2 ÚPO
<br> A/II - GRAFICKÁ ČÁST:
<br> A/II.1 Hlavní výkres 1:5 000
<br> str.3
<br>
<br> A/I -Textová část
<br> l Závazná část textové části územního plánu obce Kouty (tj.kap.B.11 ÚPO Kouty)
se v následujících bodech doplňuje,upravuje nebo mění následujícím způsobem:
<br> ∑ Na začátku závazné části (B.11)
<br> ­ se v první větě
vypouští text:
„ve smyslu § 29,odst.1 a 2 zákona č.50/1976 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební
<br> zákon),v platném znění a § 18 odst.1 a 2,písm.b) vyhlášky č.135/2001 Sb <.>,o územně plánovacích podkladech a
územně plánovací dokumentaci“ <.>
<br> ∑ V kapitole B.11.1.VYMEZENÍ POJMŮ
<br> ­ se v písmeni l) na konci věty
vypouští odkaz na zákon;
<br> ­ se v písmeni m) na konci věty
vypouští odkaz na zákon;
<br> ­ se v písmeni n) na konci věty
vypouští odkaz na zákon <.>
<br> ∑ V kapitole B.11.2.ZÁKLADNÍ ZÁSADY USPOŘÁDÁNÍ ÚZEMÍ – URBANISTICKÁ KONCEPCE
<br> ­ se v písmeni b) v první větě
vypouští text
„dva rodinné domy“;
<br> ­ se v písmeni b) ve druhé větě
před slovo
„návrhová“
vkládá začátek závorky
a na konci věty
se vkládá text
„a dále plocha pro jeden rodinný či mobilní dům (návrhová plocha 2.01)“ <.>
<br> ∑ V kapitole B.11.4 LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ VYJÁDŘENÉ V REGULATIVECH
<br> ­ se v pod...
bez názvu
Z M Ě N A č.2
<br> Ú Z E M N Í H O
P L Á N U O B C E
<br> K O U T Y
<br> č á s t B – O d ů v o d n ě n í
- p ř í l o h a
<br> S r o v n á v a c í z n ě n í z m ě n y č.2
<br>
<br> OBEC: Kouty
ORP Poděbrady
Středočeský kraj
<br> POŘIZOVATEL ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE A ZMĚNY č.1 A č.2 ÚPO:
Městský úřad Poděbrady
Odbor výstavby,územního plánování a životního prostředí
<br> ZPRACOVATEL ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE A ZMĚNY č.1 ÚPO:
Ing.XXXXXX XXXXXXX
Wonkova XXX,XXX XX Hradec Králové
<br> ZPRACOVATEL ZMĚNY č.2 ÚPO A PRÁVNÍHO STAVU PO ZMĚNĚ č.2 ÚPO:
sw architekti s.r.o <.>
Na Moráni 4,128 00 Praha 2
Ing.arch.XXXXX XXXXXX
ČKA XX XXX
<br> Listopad XXXX
<br>
<br> B.11.ZÁVAZNÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU VE FORMĚ REGULATIVŮ
<br> Závazná část Územního plánu obce Kouty je vymezena ve smyslu § 29,odst.1 a 2 zákona č <.>
50/1976 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),v platném znění a §
18 odst.1 a 2,písm.b) vyhlášky č.135/2001 Sb <.>,o územně plánovacích podkladech a
územně plánovací dokumentaci následujícím způsobem:
<br> 1| TEXTOVÁ ČÁST
B.11.1.VYMEZENÍ POJMŮ
B.11.2.ZÁKLADNÍ ZÁSADY USPOŘÁDÁNÍ ÚZEMÍ – URBANISTICKÁ KONCEPCE
B.11.3.FUNKČNÍ VYUŽITÍ PLOCH A JEJICH USPOŘÁDÁNÍ
B.11.4.LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ VYJÁDŘENÉ V REGULATIVECH
B.11.5.VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY A ASANAČNÍ ÚPRAVY
<br> 2| GRAFICKÁ ČÁST
Závazné je funkční využití území vymezené ve výkresu:
<br> B2 – FUNKČNÍ ZÓNOVÁNÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ (M 1:5 000)
Závazné je vymezení ploch pro veřejně prospěšné stavby ve výkresu:
<br> B6 – VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY (M 1:5 000)
<br> Ostatní části řešení,obsažené v Územním plánu obce Kouty,které nejsou označeny jako
závazné,jsou směrné <.>
<br> B.11.1.VYMEZENÍ POJMŮ
a| Regulativy využití funkčních ploch vyjadřují možnosti umístění staveb a využití
území,které odpovídají jednotlivým urbanistickým funkcím ploch (účelu využití území) a je
možno je v těchto plochách umístit za předpokladu,že vyhoví i všem ostatním zvláštním
předpisům (např.hygienickým,vodohospodářským,ochraně životního prostředí ap...
bez názvu
MÌØÍTKO ±.VÝKRESU
<br> GENERÁLNÍ PROJEKTANT:
<br> ±.ZAKÁZKY: DATUM:OBJEDNATEL:
<br> 1:5 000
<br> OBEC KOUTY,KRAJ STØEDO±ESKÝ
<br> ÚZEMNÍ PLÁN OBCE KOUTY - zmìna è.2
<br> X3
<br> otisk autorizaèního razítka:výtisk è.:
<br> ZÁZNAM O Ú±INNOSTI
<br> poøizovatele:
otisk úøedního razítko
<br> FUNKCE
<br> JMÉNO,PØÍJMENÍ
<br> DATUM NABYTÍ Ú±INNOSTI
<br> PODPIS
(oprávnìná úøední osoba poøizovatele)
<br> KTERÝ ÚP VYDAL
SPRÁVNÍ ORGÁN <,>
<br> POØIZOVATEL
<br> ZASTUPITELSTVO OBCE KOUTY
<br> a životního prostøedí
Odbor výstavby,územního plánování
Mìstský úøad Podìbrady
<br> Ing.XXXXX XXXXXXXXX
<br> XX.X
<br> Ing.arch.XXXXX XXXXXX | autorizovaný architekt ČKA XX XXX | t.slavik@centrum.cz
sw architekti s.r.o.| Na Moráni 1750/4,128 00 Praha 2
<br> listopad 2018
<br> VÝKRES PØEDPOKLÁDÁNÝCH ZÁBORÙ ZPF
<br> 2.01
<br> 2.01
<br> zahrada
DRUH POZEMKU DLE KN *
<br> s vyznačením kódu a třídy ochrany
HRANICE BPEJ
<br> STAV NÁVRH
<br> BYDLENÍ
<br> LEGENDA
<br> HRANICE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ = HRANICE KATASTRÁLNÍHO ÚZEMÍ
<br> HRANICE ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ vymezená k 1.10.2018
<br> OZNAČENÍ ZASTAVITELNÉ PLOCHY VYMEZENÉ ZMĚNOU č.2
<br> VZDÁLENOST 50m OD OKRAJE LESA
<br> ZRANITELNÁ OBLASTCELÉ K.Ú <.>
<br> odvodněná plocha
INVESTICE DO PŮDY - ODVODNĚNÍ
<br> 48/56
<br> 4
8
/
5
7
<br> 445
<br> 446/2
<br> 764
<br> 183
<br> 185
<br> 186
<br> 184
<br> 6
5
/
6
<br> 29/44
<br> 761
<br> 760
<br> 135
<br> 660
<br> 661
<br> 667
<br> 578
<br> 579
<br> 668
<br> 670
<br> 671
<br> 672
<br> 673
<br> 431
<br> 433
<br> 434
<br> 4
3
5
<br> 436
<br> 684
<br> 685
<br> 646
<br> 649
<br> 650
<br> 651
<br> 678
<br> 679
<br> 6
8
0
<br> 683
<br> 687
<br> 689
<br> 690
<br> 438
<br> 439
<br> 6
9
1
<br> 692
<br> 693
<br> 694
<br> 695
<br> 696
<br> 697
<br> 410
<br> 440
<br> 441
<br> 442
<br> 443
<br> 444
<br> 445
<br> 446
<br> 715
<br> 624
<br> 6
5
2
<br> 653
<br> 654
<br> 655
<br> 656
<br> 657
<br> 658
659
<br> 4
11
<br> 4
4
7
<br> 414
<br> 415
<br> 416
<br> 448
<br> 449
<br> 450
<br> 451
<br> 452
<br> 453
<br> 575
<br> 576
<br> 57...
bez názvu
12
<br> 20
<br> R01
<br> R02
<br> R01
<br> IP2
<br> IP1
<br> LBC "Na Nymbursku"
<br> LB
K
"M
rž
ka
"
<br> LB
K
"Ž
ab
<br> ka
"
<br> LBC "Blatnice"
<br> LBK "Blatnice"
<br> LBK "Blatnice"
<br> LBC "U Netřebic"
<br> (Ú
P
P
á
te
<br> k
)
<br> LB
K
"Ž
<br> a
b
ka
"
<br> LBK "Blatnice"
<br> I./II <.>
<br> 24
<br> 09
<br> 12
<br> 13 14
<br> 14
<br> 23
<br> 08
<br> 01a
<br> 01b
<br> 01c
<br> 04
<br> 05
<br> 06b
<br> 08a
<br> 09
<br> 10
<br> 11
<br> 16
<br> 19
<br> 21
<br> 25
<br> 22
<br> 22
<br> 17
<br> 18
<br> 15
<br> 2.01
<br> 02
<br> 2.01
<br> S
<br> LBC - LOKÁLNÍ BIOCENTRA
<br> LBK - LOKÁLNÍ BIOKORIDORY
<br> stabilizované
PLOCHY
<br> STAV NÁVRH
<br> LEGENDA
<br> VENKOVSKÉHO CHARAKTERU
NÍZKOPODLAŽNÍ OBYTNÁ ZÁSTAVBA
<br> MĚSTSKÉHO CHARAKTERU
NÍZKOPODLAŽNÍ OBYTNÁ ZÁSTAVBA
<br> SPORTOVNÍ PLOCHY
<br> PLOCHY OBČANSKÉ VYBAVENOSTI A SLUŽEB
<br> PLOCHY TECHNICKÉ VYBAVENOSTI
<br> PLOCHY DROBNÉ VÝROBY A SLUŽEB
<br> ZEMĚDĚLSKÉ AREÁLY
<br> VODNÍ PLOCHY A TOKY
<br> ZAHRADY A SADY
<br> LOUKY A TRAVNATÉ PLOCHY
<br> HŘBITOVY
<br> ORNÁ PŮDA
<br> LESY
<br> VEŘEJNÁ ZELEŇ
<br> ZELEŇ MIMO LES
SOLITERNÍ A SKUPINOVÁ KRAJINNÁ
<br> SILNICE,MÍSTNÍ A PĚŠÍ KOMUNIKACE
<br> INTERAKČNÍ PRVEK PLOŠNÝ
<br> INTERAKČNÍ PRVEK LINIOVÝ
<br> POLNÍ CESTY - POZEMKOVÉ ÚPRAVY
<br> VĚTROLAM - POZEMKOVÉ ÚPRAVY
<br> STAV NÁVRH
<br> HRANICE ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ vymezená k 1.10.2018
<br> PLOCHY REZERV
<br> HRANICE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ = HRANICE KATASTRÁLNÍHO ÚZEMÍ
<br> ZASTAVITELNÉ ÚZEMÍ (aktualizováno dle zastavěného území)
<br> OZNAČENÍ PLOCH ZE ZMĚNY č.1/č.2
<br> STAV NÁVRH
<br> LEGENDA - limity využití území
<br> STAV NÁVRH
<br> OCHRANNÉ PÁSMO KOMUNIKACE
<br> 22 kV
NADZEMNÍ VEDENÍ
<br> TRAFOSTANICE
<br> PLYNOVOD VTL
<br> RADIORELÉOVÉ TRASY
<br> VODOVOD
<br> KANALIZACE
<br> ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD
<br> CELÉ ÚZ <.>
<br> hlavní odvodňovací zařízení; odvodněná plocha
INVESTICE DO PŮDY - ODVODNĚNÍ
<br> CELÉ ÚZ <.>
ObKR31 - Nymbursko
OBLAST KRAJINNÉHO RÁZU
<br> A ZDROJŮ PŘÍRODNÍCH.MIN.VOD (Poděbrady)
OCHRANNÉ PÁSMO PŘÍRODNÍCH ...
bez názvu
2.01
<br> 10
<br> 11
<br> 22
<br> MÌØÍTKO ±.VÝKRESU
<br> GENERÁLNÍ PROJEKTANT:
<br> ±.ZAKÁZKY: DATUM:OBJEDNATEL:
<br> 1:5 000FUNK±NÍ ZÓNOVÁNÍ ØEŠENÉHO ÚZEMÍ
<br> OBEC KOUTY,KRAJ STØEDO±ESKÝ
<br> ÚZEMNÍ PLÁN OBCE KOUTY - zmìna è.2
<br> B2
<br> otisk autorizaèního razítka:výtisk è.:
<br> ZÁZNAM O Ú±INNOSTI
<br> poøizovatele:
otisk úøedního razítko
<br> FUNKCE
<br> JMÉNO,PØÍJMENÍ
<br> DATUM NABYTÍ Ú±INNOSTI
<br> PODPIS
(oprávnìná úøední osoba poøizovatele)
<br> KTERÝ ÚP VYDAL
SPRÁVNÍ ORGÁN <,>
<br> POØIZOVATEL
<br> ZASTUPITELSTVO OBCE KOUTY
<br> a životního prostøedí
Odbor výstavby,územního plánování
Mìstský úøad Podìbrady
<br> Ing.XXXXX XXXXXXXXX
<br> XX.X
<br> Ing.arch.XXXXX XXXXXX | autorizovaný architekt ČKA XX XXX | t.slavik@centrum.cz
sw architekti s.r.o.| Na Moráni 1750/4,128 00 Praha 2
<br> listopad 2018
<br> LBC "Na Nymbursku"
<br> IP2
<br> IP1
<br> LBC "Na Nymbursku"
<br> LB
K
"M
rž
ka
"
<br> LB
K
"Ž
ab
<br> ka
"
<br> LBC "Blatnice"
<br> LBK "Blatnice"
<br> LBK "Blatnice"
<br> LBC "U Netřebic"
<br> (Ú
P
P
á
te
<br> k
)
<br> LB
K
"Ž
<br> a
b
ka
"
<br> LBK "Blatnice"
<br> LBC "U Netřebic"
<br> 2.01
<br> LOUKY A TRAVNATÉ PLOCHY
<br> ZAHRADY A SADY
<br> stabilizované
PLOCHY
<br> VENKOVSKÉHO CHARAKTERU
NÍZKOPODLAŽNÍ OBYTNÁ ZÁSTAVBA
<br> SILNICE,MÍSTNÍ A PĚŠÍ KOMUNIKACE
<br> POLNÍ CESTY - POZEMKOVÉ ÚPRAVY
<br> LESY
<br> ORNÁ PŮDA
<br> VODNÍ PLOCHY A TOKY
<br> STAV NÁVRH
<br> ZELEŇ MIMO LES
SOLITERNÍ A SKUPINOVÁ KRAJINNÁ
<br> LBC - LOKÁLNÍ BIOCENTRA
<br> LBK - LOKÁLNÍ BIOKORIDORY
<br> STAV NÁVRH
<br> INTERAKČNÍ PRVEK PLOŠNÝ
<br> INTERAKČNÍ PRVEK LINIOVÝ
<br> LEGENDA
<br> HRANICE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ = HRANICE KATASTRÁLNÍHO ÚZEMÍ
<br> ZASTAVITELNÉ ÚZEMÍ (aktualizováno dle zastavěného území)
<br> (vymezení ploch s rozdílným zp.využití v dříve neřešených místech)
VYMEZENÍ VÝŘEZU - ZMĚNY V SOUVISLOSTI SE ZMĚNOU KATASTRÁLNÍHO ÚZEMÍ OBCE
<br> (vymezení ploch s rozdílným zp.využití v dříve neřešených místech)
VYMEZENÍ VÝŘEZU - ZMĚNY V SOUVISLOSTI S VYMEZENÍM REZERV VE ZMĚNĚ č...

Načteno

edesky.cz/d/2602072

Meta

Doručení veřejnou vyhláškou   Veřejná vyhláška   Územní plánování   Územní plánování   Veřejná vyhláška   EIA   Veřejná vyhláška   Územní plánování   Prodej   EIA   Územní plánování   Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Územní plánování   Veřejná vyhláška   Územní plánování   Veřejná vyhláška   Územní plánování   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Pátek      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz