« Najít podobné dokumenty

Obec Semanín - Určení termínu sčítání zvěře

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Semanín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zde ke stažení
Strana 1 (celkem 2)
<br> KRAJSKÝ ÚŘAD
<br> Pardubického kraje odbor životní prostředí a zemědělství
<br> iillllilllliililli||il|||il||i|||i|||i|||||||j|i|i||ililllli|i|||| KWW
<br> Spisová zn.: SpKrÚ 1065/2019/OŽPZ OZE
<br> č.j.: 1065/2019/OŽPZ/Ja
<br> Vyřizuje: Ing.Janoušek Všem uživatelům honiteb Telefon-' 466 026 475 v působnosti Krajského úřadu E—mail zdenekjanousek©pardubickykraj.cz pardubického kraje
<br> V Pardubicích 4.ledna 2019
<br> Určení termínů sčítání zvěře v roce 2019
<br> Krajský úřad Pardubického kraje,věcně a místně příslušný podle ustanovení 5 29 odst.1 a 5 67 odst.1 písm.9) zákona č.129/2000 Sb <.>,o krajích,ve znění pozdějších předpisů,jako orgán státní správy myslivosti příslušný podle 5 59 odst.2 písm.c) zákona č.449/2001 Sb <.>,o myslivosti,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o myslivosti“),v souladu s 5 36 odst.1 zákona o myslivosti <,>
<br> s t a n o v uj e každoroční termín sčítání zvěře na den 2.března 2019
<br> Termín je závazný pro všechny uživatele těch honiteb,které se nacházejí v územní působnosti Krajského úřadu Pardubického kraje <.>
<br> Pokud některý držitel honitby nebude souhlasit svýsledkem provedeného sčítání v honitbě a oznámí to písemně orgánu státní správy myslivosti nejpozději do 1 týdne ode dne provedeného sčítání,je termín nového konečného sčítání stanoven na den 23.března 2019 <.>
<br> Odůvodnění:
<br> Sčítání zvěře má zásadní význam pro následné vypracování mysliveckých výkazů a plánů,závazného statistického výkazu MYSL 1-01 aje výchozím podkladem pro odpovědné hospodaření v honitbách.Státní správa myslivosti od všech uživatelů honiteb žádá zajištění maximální objektivnosti při zjišťování stavů zvěře,aby tyto výsledky byly řádným podkladem pro celoroční myslivecké plánování.Státní správa myslivosti předpokládá u uživatelů honiteb dobrou znalost stavů zvěře vprůběhu celého roku,proto očekává,že budou prezentovat objektivní a skutečnosti odpovídající sčítané stavy zvěře.To je možné jen tehdy,budou-Ii věnova...

Načteno

edesky.cz/d/2602002


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Semanín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz