« Najít podobné dokumenty

Obec Pustějov - Návrh závěrečného účtu 2017 - Obec Pustějov

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Pustějov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

navrh-zaverecneho-uctu-rok-2017.pdf
Licence.DZ39,<,> XCRGBZUC fZNC (01012017 !0505207 7)
<br> Obec Pustějov
<br> NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2017
<br> (v Kč) sestavený ke dni 10.05.2018
<br> íšdage o organizaci
<br> identifikační číslo 00600822 název Obec Pustějov ulice,č.p.54
<br> obec Pustějov
<br> Psč,pošta 742 43
<br> tácnžašatní ůdaje
<br> telefon 556 400 886
<br> fax
<br> e-mail obec©pustejov.cz WWW stránky www.gustejovcz
<br> ůopšnnššcš údaje organizace
<br> Gesan závěrečného akátu |.Plnění rozpočtu příjmů ll.Plnění rozpočtu výdajů |||.Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) iV.Stavy a obraty na bankovních účtech V.Peněžní fondy - informativně VI.Majetek VII.Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů.obcí.DSO a vnitřní převody VIII.Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,statnim fondům a Národnímu fondu IX.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X.Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI.Ostatni doplňující ůdaje
<br> 10.05.20187301901573 Zpracováno systémem ucao GORDJC©spoL s r 0.strana 1/10
<br> |.PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMÚ
<br> Text
<br> Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Přijaté transfery Příjmy celkem
<br> Schválený rozpočet
<br> 11 235 000,00 2 095 000,00
<br> 870 000,00 14 800 000,00
<br> Rozpočet „ao změnách
<br> 12 557 000,00 2 903 790,00 25 000,00
<br> 2 073 210,00 17 649 000,00
<br> Skutečnost
<br> 12 271 512,28 2 661 493,02 4 380,00
<br> 3 848 954,00 18 786 339,30
<br> Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 1111 Daň z přij.fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož.2 250 000,00 2 627 000,00 2 625 727,55 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze samost.výdělčlnnosti 250 000,00 250 000,00 136 103,98 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitálvýnosů 250 000,00 250 000,00 241 295,24 111 Dané z příjmů fyzických osob 2 750 000,00 312? 000,00 3 00312677 W' ' “Dan % prijrnů právnických osob 2 500 000,00 2 570 000,00 2 568 320,40 1122 Daň z příjmu právni...
navrh-zaverecneho-uctu-2017-prilohy.pdf
Obecní úřad Pustějov 742 43 Pustějov č.p.54,tel.: 556 400 886,IČO 00600822,DIČ CZ00600822
<br> e—mail: obechustejovcz
<br> Obec Pustějov,Pustějov 54,742 43,IČO 00600822 sděluje tímto,že přílohy Návrhu závěrečného účtu obce Pustějov za rok 2017 jsou knahlédnutí v kanceláři OÚ Pustějov <.>
<br> Jedná se o tyto přílohy:
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2—12 M Rozvaha — Bilance
<br> Příloha
<br> Výkaz zisku a ztráty
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Pustějov za rok 2017 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2016/2017 Příloha — Příspěvkové organizace
<br> Rozvaha příspěvkové organizace
<br> Výkaz zisku a ztráty příspěvkové organizace 2017
<br> Zpráva o provedení inventarizace majetku Obec Pustějov Zpráva o provedení inventarizace majetku ZŠ Pustějov
<br> Všechny dokumentyjsou vyvěšeny na elektronické úřední desce Obce Pustějov <.>
<br> XXXXX XXXXXXX,; ( / Obecní úřad Pustějov /Žáé/X*Z
<br> Ev.č.9/6 \
<br> Vyvěšeno: Ííí „fy/DÚ
<br> Sejmuto :
vz_20162017.doc
Základní škola a mateřská škola Pustějov <,>
<br> příspěvková organizace
<br> VÝROČNÍ ZPRÁVA
<br> O ČINNOSTI ŠKOLY
<br> ZA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Předkládá: RNDr.XXXXXX XXXXXXXX,ředitel školy
<br> Pustějov,září XXXX
Výroční zpráva byla zpracována podle §11 a §12 odst.2 zákona č.561/2004 Sb <.>,o předškolním,základním,středním,vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a podle §7 odst.1 a odst.2 vyhlášky MŠMT č.15/2005,kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů,výročních zpráv a vlastního hodnocení školy <.>
OBSAH
<br> 1.Základní údaje o škole
<br> 2.Školní vzdělávací program
<br> 3.Personální zabezpečení
<br> 4.Zápis a přechod žáků na spádové školy
<br> 5.Výsledky vzdělávání žáků
<br> 6.Prevence sociálně patologických jevů
<br> 7.Další vzdělávání pedagogických pracovníků
<br> 8.Aktivity a prezentace školy na veřejnosti
<br> 9.Výsledky inspekční činnosti ČŠI
<br> 10.Rozvojové a mezinárodní programy
<br> 11.Další vzdělávání v rámci celoživotního vzdělávání
<br> 12.Projekty z cizích zdrojů
<br> 13.Spolupráce s dalšími partnery
<br> 14.Školní družina
<br> 15.Mateřská škola
<br> 16.Školní jídelna
1.Základní údaje o škole
<br> Základní charakteristika školy
<br> Základní škola a mateřská škola Pustějov,příspěvková organizace je právní subjekt,který vznikl k 1.1.2003 <.>
<br> Sídlo: 742 43 Pustějov 171
<br> Charakteristika: Škola má čtyři součásti: základní školu,mateřskou školu,školní družinu a školní jídelnu <.>
<br> Zřizovatel: Obec Pustějov
<br> Ředitel školy: RNDr.XXXXXX XXXXXXXX
<br> IČO: XXXXXXXX
<br> IZO: XXX XXX XXX
<br> E – mail: zs_pustejov@cmail.cz
<br> Telefon/fax: 556 400 890,mobil: 608 950 334,556 400 887 (MŠ)
<br> Školská rada: šestičlenná,zřízena 29.9.2005 obcí Pustějov,pracuje od 1.1.2006
<br> 2.Školní vzdělávací program
<br> V tomto školním roce byli všichni žáci vyučováni podle školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání nazvaného „Škola pro všechny děti“.Tento dokument nabyl platnost 1.9.2007 <.>
<br>...
zprava-o-provedeni-inventarizace-majetku-zs-a-ms-pustejov.pdf
ZPRÁVA o PROVEDENÍ INVENTARIZACE MAJETKU
<br> 1) Tato inventarizace byla provedena na základě příkazu k celkové inventarizaci majetku a závazků ze dne 11.12.2017 vydaného RNDr.Zdeňkem Bartoškem v souladu s organizačním zabezpečením inventarizace ze dne 11.12.2017 a na základě plánu inventarizace
<br> 2) Druh inventarizace: řádná
<br> 3) Druh inventarizovaného majetku nebo závazků:
<br> “> dlouhodobý nehmotný majetek (účet 013 a 019) > dlouhodobý hmotný majetek (účet 021,022)
<br> > drobný dlouhodobý nehmotný majetek (účet 018) > drobný dlouhodobý hmotný majetek (účet 028)
<br> > drobný nehmotný majetek (Operativní evidence) > drobný hmotný majetek (operativní evidence)
<br> > evidence pozemků (031)
<br> > flnančnlmajetek,závazky a pohledávky
<br> 4) Umístění inventarizovaného majetku: Základní škola,mateřská škola,školníjídelna —- dle inventurnich soupisů
<br> 5) Odpovědné osoby za inventarizovaný majetek a závazky:
<br> Viz inventarizace majetku ZŠ a MŠ Pustéjov,příspěvkové organizace 6) Den zahájení a den ukončení inventury : 05.01.2018 — 31.01.2018 7) Den,ke kterému byla inventura provedena: 31.12.2017 8) Druh provedené inventury: fyzická,dokladové
<br> 9) Způsob a zjišťování skutečných stavů: porovnání inventurního soupisu se soupisem majetku a následně fyzická a dokladové kontrola
<br> 10) Výsledek inventury: Při fyzické a dokladové kontrole nebyly zjištěny rozdíly
<br> 11)Vyjádření inventarizační komise k příčinám,charakteru a velikostiinventarizačních /
<br> rozdílů: w----< ----------
<br> /
<br> 12) Návrh na vypořádání inventarizačních rozdílů: ------------------
<br> 13) Návrhy na opatření k výsledkům inventarizace dle bodu 14):
<br>.návrhy na provedení údržby majetku
<br> | návrhy na provedení oprav majetku
<br>.návrhy na technické zhodnocení majetku
<br> s návrhy na vyřazení majetku
<br>.návrhy na prodej majetku
<br> ' návrhy na zabezpečení majetku proti ztrátě a odcizeni
<br>.jine'
<br> Žádné návrhy neprovedeny <.>
<br> Prohlášení HIK:
<br> Prohlašuje...
rozvaha-zs-a-ms-pustejov.pdf
Rozvaha
<br> PRESPÉVKOVÉ ORGANIZACE
<br> Příloha č 1 k výltláéceo 4l0l2009 Sb <.>
<br> Název a sídlo účelnl Jednotky
<br> Základní Škoia & mateřská škola Pttstétov přísněvková
<br> organizace ( v Kč na dvě desetinná města'l Postéfoý 171.<.> ' ' 742 43.Pomoc-: sestavená ke XXXX XX.XX.XXXX Právní forma ICQ XXXXXXXX AKTIVA 1 l 2 l 3 4 Číslo Název položky Syn.BÉŽNE.Účel BRUTTO KOREKCE NETTO M'NULE AKTIVÁ CELKEM G 521 69132 145143084 5070 283,28 4 72? lBTBU A Stálá aktiva 1 451 43054 1 ášl 43084 !,Dioul—odcbý nehmotný majetek 1.\lehmotné výsledky výzkumu :! V?“mlfr- 312 Software E313 31 Ocenitelná práva 514 4! Povglcnky na emlse a preferenční timttý 315 5 Drobný dlouhodobý nehmotný maietek gta 5 Ostatní dlouhodobý nehmotný magetek ots 7_ Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041 & Poskytnuté začalo,; na olotthc-dobý nehmotný matotek (351 g Diounodohý nehmotný malatek určený k prodeji (335 E!,Daottltodobý hmotný mageEC-k 1 451 5034.t ášt 430 84 1 _ Pozemky (331 2 Kulturni oředníě'tý- (332 3 Stavoý 0:1 4 Samostatné hmotné,-matiné věc: ;: osobou hmotných.<.>.922 5! Pěstitelské celk-,t twaíých porostu (325 & Díobný dlouhodobý hmotný majetek 023 ; ast 43034 1 451 430,84 7_ Ostatní dlouhodobý hmotný majetek.029 8 Nedokončený dlouhodobý nmozný majetek 543 g_ Poskytnuté zášohy na dlouhodobý hmotný majetek 052 u) Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 636: IH.Dlouhodobý flnanóni majetek 1 _ Matetkové účaslt v osobách s rozbodttiěcim vlivem 051 2.Matetkove účast: \: osobách s podstatným flivem na; 3_ Dluhová cenné papíry oržene do aplalnoati ce:) 5.Termínované vkšadý dlouhodobé 058 (57 Ostatní dlouhodobý ňnanční maietek ogg IV.Dlouhodobé pohledávky 1_ Poskytnuté návratné finanční výpomoc dlouhodobé 452 2.Dšouhodobo pohledávkyÍ : postoupených úvěrů 45.5 3_ Dtouhodobé poskytnuté zálohy 455 5! Ostatní dšouhodcoé pohledávky 459 6 Dtouhodobé poskytnuté zátohý na trasferý 471
<br> tftKTlvff—t
<br>,1 2 3 & oso 3“ BÉZNÉ;.» Účet BRUTTO KDREKCE NE rro MINULÉ B Oběžná aktu; emo arc ...
vykaz-zisku-a-ztraty-zs-a-ms-pustejov.pdf
Výkaz zisku a ztráty
<br> PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
<br> Název a sídlo účetní jednotky
<br> Příloha č.2 k vyhlášce Č.41 0í2009 Sb <.>
<br> Základní Škola a mateřská škola Pustájov.příspěvková
<br> organizace (V Kč,na dvě desetinná místa) PUSÉÉJOV W? „„ 742 43 Postojov sestavený k 31.12.2017 _ Právní forma ICO 70997888 „ 1 | 2 3 l 4 Císlo Název polůžkv Synt.BĚŽNÉ oeoooí MlNULÉ oaoooi DDL ÚČEt Hlavní činnost Hospodářská činnost Hlavní činnost Hospodářská činnost A.NÁKLADY CELKEM S 412 029,4? 403 204.25 5 435 989,14 455 230,70 |.Náklady : činnosti 5 412 02947 403 204,25 5 435 989.14 455 230.70 1_ Spotřeba materiálu 501 500 TTBAD 249 494_00 668 146.10 282 188.00 2_ Spotřeba energie 502 291 9?9„87 32 144_00 237 383.57 36 36.00 3_ Spotřeba jinych neskladwatelných dodávek 503 4_ Prodané zboží 504 5_ Aktivace dlouhodobého majetku 505 5_ Aktivace oběžného majetku 507 7_ Změna stavu zásob vlastní výroby 5055 G_ Opravy a udržování 51 l 25 224,54 54 61834 9_ Cestovné 512 12 364,00 11 082100 10_ Náklady na reprezentaci 513 1 1 _ Aktivace vnitroorganizačních služeb 515 12_ Detailní služby 518 312 068.52 37151019 13_ Mzdové náklady 521 3 072 595.00 89 480,00 2 94414100 100 93200 14_ Zákonné sociální pojištění 524 1 041 055.00 29 92100 _ 955 850,00 33 82100 15_ Jiné sociální pojištěni 525 12 510137 369.55 1178150 399,71 16_ Zákonné sociální náklady 527 61 45130 1 189,60 4416258 1 51199 17_ Jiné sociální náklady 523 18_ Daří silniční 531 19_ Daň z nemovitostí 532 20.Jiné daně a poplatky 533 22,Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 23_ Jiné pokuty a penále 542 24_ Dary a jiná bezúplatné předání 543 25.Prodaný materiál 544 26.Manka á škody 547 27_ Tvorba fondů 545 28_ Odpisy dlouhodobého majetku 551 ZEL Prodaný dlouhodoby nehmotný majetek 552 30 Prodaný dlouhodoby hmotný majetek 553 31 _ Prodané pozemky 554 32_ Tvorba & zúčtování rezerv 555 33_ Tvorba a zúčtování opravných položek 555 34_ Náklady z vyřazených pohledávek 557 35_ Náklady z drobného dlouhodobého majetku 553 72 420,00 8? ...
priloha-c-5-zs-a-ms-pustejov.pdf
Pol <.>
<br> Ai
<br> AZ A3
<br> P.ll <.>
<br> P.||.P.!l.P.ll„ PAI.P.||.P.ll <.>
<br> P.lll.P.|ll <.>
<br> P.||l <.>
<br> P.||| <.>
<br> P.||| <.>
<br> P.II| <.>
<br> P.Il| <.>
<br> P.|\/.P.|\/ <.>
<br> P.|V <.>
<br> P.|V <.>
<br> OU13CAJN—AO
<br> —»ocnm4=r.a|\3+
<br> Příloha č.5
<br> Haze-v a sídlo účetní jednotky
<br> Základní Škola a mateřská Škola Pustéjov příspěvková organizace Pustějov 171 742 43 Pustéjov
<br> CZ-NACE
<br> A1.- A3.Poms Informace podle 5 7 odst.3 zákona
<br> Informace podle 5 7 odst.4 zákona Informace podia % 7 odst.5 zákona
<br> A4 <.>
<br> Název
<br> Majetek a Závazky účetní jednotky
<br> Jiný drobný dlouhodoby nehmotný majetek
<br> Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek
<br> Vyřazené pohledavky
<br> Vyřazené závazky
<br> Ostatní majetek
<br> Krátkodobé podmíněné pohledavky z transferu a krátkodobé podminéne závazky z transferu
<br> Krátkodobé podmíněné pohledavky z předtinancováni transferu Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancováni transferu Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferu Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferú
<br> Ostatni krátkodobé podmíněné pohledavky z transferu
<br> Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferú
<br> Podmíněné pohledavky z důvodu užívání majetku jinou osobou Krátkodobé podmíněné pohledávky z duvodu úplatného užívaní majetku jinou osobou
<br> Dlouhodobé podmíněné pohledavky z dúvodou úplatného užívání majetku jinou osobou
<br> Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívaní majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce
<br> Dtouhodobé podmíněné pohledávky z duvodu užívaní majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce
<br> Krátkodobé podmíněné pohledavky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných dúvodú
<br> Dlouhodobé podmíněné pohledávky z duvodu užívaní majetku jinou osobou z jiných dúvodú
<br> Další podmíněné pohledávky
<br> Krátkodobé podmíněné pohledavky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku
<br> Dtouhodobé podmíněné pohledavky ze smluv o prodeji dl...
zprava-o-provedeni-inventarizace-majetku-obec-pustejov.pdf
ZPRÁVA O PROVEDENÍ INVENTARIZACE MAJETKU
<br> 1) Tato inventarizace byla provedena na základě příkazu k celkové inventarizaci majetku a závazků ze dne 11.12.2017 vydaného starostou obce Ing.Tomášem Maiwaelderem v souladu s organizačním zabezpečením inventarizace ze dne 11.12.2017 a na základě plánu inventarizace
<br> 2) Druh inventarizace: řádná
<br> 3) Druh inventarizovaného majetku nebo závazků:
<br> > dlouhodobý nehmotný majetek (účet 013 a 019)
<br> > dlouhodobý hmotný majetek (účet 021,022)
<br> > drobný dlouhodobý nehmotný majetek (účet 018)
<br> > drobný dlouhodobý hmotný majetek (účet 028)
<br> > ostatní dlouhodobý hmotný majetek (účet 029)
<br> > drobný nehmotný majetek (operativní evidence)
<br> > drobný hmotný majetek (operativní evidence)
<br> > evidence pozemků (031)
<br> >flnančnímajetek,závazky a pohledávky
<br> 4) Umístění inventarizovaného majetku: Obecní úřad,hasičská zbrojnice,Základní a mateřská
<br> škola,obecní byty,Obecní dům — dle inventurních soupisů
<br> 5) Odpovědná osoby za šnventarizovaný majetek a závazky: Viz inventarizace obce Pustějov 6) Den zahájení a den ukončení inventury '.05.01.2018 — 31.01.2018 7) Den,ke kterému byla inventura provedena: 31.12.2017 8) Druh provedené inventury: fyzická,dokladová
<br> 9) Způsob a zjišťování skutečných stavů: porovnání inventurního soupisu se soupisem majetku a následně fyzická a dokladové kontrola
<br> 10) Výsledek inventury: Při fyzické a dokladové kontrole nebyly zjištěny rozdíly
<br> 11)Vyjádření inventarizační komise k příčinám,charakteru a velikosti inventarizačních
<br> /
<br> rozdílů: -------'-' -----------
<br>,'
<br> / 12) Návrh na vypořádání inventarizačních rozdílů: -----—' ------------
<br> Prohlášení HIK:
<br> Prohlašujeme,že inventarizace byla provedena s největší pečlivostí a svědomitostí,a že veškerý majetek je uveden v přiložených inventurních soupisech a jeho ocenění bylo zkontrolována a odpovídá zásadám stanoveným v zákoně o účetnictví <.>
<br> Jsme si vědomi možných následk...
zprava-o-vysledku-prezkoumani-hospodareni-obce-pustejov.pdf
Elektronický pHIIPI-H - 25 B_ZIIIH
<br> Certil turu podpisu ; MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ.:? 3%“- Odbor podpory korporátního řízení a kontroly 28.října 117,702 18 Ostrava
<br> KRAJSKÝ ÚŘAD IHIHHIHH
<br> Illll IIlII llll IIEIIII lII IIlIIllI lIIIlI
<br> o.: MSK 49242/2018 Sp „ KDN/16514/2017/Sam ' " 113.1v1o
<br> Vyňzuje: Ing.XXXX XXXXXXX Tdemn: XXX XXX XXX Fax: XXX XXX XXX Email: posta©msk.cz
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Pustějov,IC 00600822 za rok 2017
<br> Na základě písemné žádosti ze dne 13.6.2017 provedla kontrolní skupina ve složení:
<br>,<.> _ “ ' „ I.<.> „ <.>
<br> Kontrolnl skupma Funkce Povereni c.dentlflkř cm _ karta c <.>
<br> Ing.XXXX XXXXXXX kontrolor pověřený řízením XXX/XX/XXXX XXXX
<br> Ing.XXXXXXXXX XXXXXXXX kontrolor XXX/XX/XXXX XXXX
<br> dne XX.X,2018 přezkoumání hospodaření obce kdatu 31.12.2017,místem provedení přezkoumání hospodaření byl Obecní úřad Pustějov <.>
<br> Kontrolní úkon,jímž bylo přezkoumání zahájeno: — doručení oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření za rok 2017 dne 13.11.2017 <.>
<br> Poslední kontrolní úkon předcházející vyhotovení zprávy: - rekapitulace provedeného přezkoumání se zástupci obce dne 22.3.2018 <.>
<br> Zástupci územního celku přítomni při realizaci dílčího přezkoumání hospodaření: - Ing.XXXXX XXXXXXXXXX,starosta - XXXXX Steíková,externí účetní
<br> Přezkoumání hospodaření obce za rok 2017 bylo provedeno v rozsahu stanoveném zákonem č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů (dále XXX XXXXX č.XXX/XXXX Sb.) a v návaznosti na dílčí přezkoumání hospodaření vykonané dne 21.11.2017 <.>
<br> “'“-xv msk.cz
<br> Čj.: MSK 49242/2018 Sp.zn.: KDN/16514/2017/Sam
<br> Přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku (dále jen „územní celek“) bylo prováděno zejména dle následujících právních a jiných předpisů,souvisejících s činností orgánů územního celku:
<br> 1 <.>
<br> 2 <.>
<br> 10 <.>
<br> 11 <.>
<br> 12 <.>
<b...
vykaz-pro-hodnoceni-plneni-rozpoctu-fin-2-12.pdf
Licence: DZSS' XCRGBA 1.4 f' 81.4.(01012017 ! 01012017)
<br> Ministerstvo financí
<br> VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
<br> územních samosprávných celků,dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 i 2017 (v Kč na dvě desetinná místa)
<br> FIN212M
<br> “Název a sídlo účetníjednotky: ' Obec Pustějov 54
<br> 742 43 Pustěíov
<br> 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 2 250 000,00 2 627 000,00 2 625 727,55 116,70 99,95 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 250 000,00 250 000,00 136 103,98 54,44 54,44 0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 250 000,00 250 000,00 241 295,24 96,52 96,52 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 2 500 000,00 2 570 000,00 2 568 320,40 102,73 99,93 0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 200 000,00 266 000,00 265 430,00 132,72 99,79 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 4 500 000,00 5 300 000,00 5 212 402,32 115,83 98,35 0000 1334 Odvody ze odnětí půdy ze zemědělského půdního fond 25 000,00 25 000,00 6 211,00 24,84 24,84 0000 1340 Poplatek za provoz,shrom <.>,<.>.a odstr.kom.odpadu 400 000,00 400 000,00 389 030,00 97,26 97,26 0000 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 5 000,00 5 000,00 200,00 4,00 4,00 0000 1361 Správní poplatky 25 000,00 25 000,00 17 930,00 71,72 71,72 0000 1381 Daň z hazardních her ' 53 000,00 48 571,51 “***“ 91,64 0000 1382 Zrušený odvod z loterii a podher kromě výh.hr.př.60 000,00 16 000,00 15 944,38 26,57 99,65 0000 1511 Daň z nemovitých věcí 770 000,00 770 000,00 744 345,90 96,67 96,67 0000 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeobpoklsprávy SR 27 182,00 27 182,00 “***“ 100,00 0000 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu 190 000,00 189 100,00 189 100,00 99,53 100,00 0000 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st.rozpočtu 680 000,00 1 474 000,00 1 334 900,00 196,31 90,56 0000 4216 Ostatní investpřijaté transfze státního rozpočtu 382 928,00 382 928,00 “**“ 100,00 0000 Bez ODPA ' ' 12 105 000,00 14 630 210,00 14 205 622,28 117,35...
rozvaha.pdf
Licence.0239,_ XCRGURXA.fRYA (06042017/14022077)
<br> ROZVAHA
<br> územní samosprávné celky,svazky obci,regionální rady regionu soudržnosti
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 l 2017
<br> IČO: 00600822
<br> Název: Obec Pustějov
<br> Sestavená k rozvahovému dni 31.prosinci 2017
<br> _Sjši'dšo účetní jednotky _ Místo podnikání ulice,č.p.54 ulice,č.p.54 obec Pustějov obec Pustějov PSČ,pošta 742 43 PSČ.pošta 742 43 Údaje o organizaci _ 00300202 podniěáání identiňkační číslo 00600822 hlavni činnost právní forma vedlejší činnost zřizovatel CZ—NACE 84110 Kontaktni" údaje.<.> Razítko účetní jednožšg „ __ " _ telefon fax OBEC PUSTĚJOV e—mail 742 43 Puslčjov 54 WWW stránky okrc -5 Nun: „čin Íůsoba odpovědná za účetnictví žštatutárnž zástupce XXXXX XXXXXXXX Ing.Tomáš Maiwaeider * i _ Podpisový záznam osoby odpovědné g;; ; _7 Podpisový záznam statutárního adďá/ za správnost údajů,<.>,<,> /' orgánu
<br> Okamžik sestavení (datum,čas): 06.03.2018,Th14m as
<br> 06 03 2018 7h14m 95 V V ' Zpracováno systémem GINIS Ešprešs _ UCR GORDIC spol s r.0,strana 1 ; &
<br> _tloence: 9233 __ _ _ _ __ _ __ _ _ _ _ _ _ __ _ XCRGURXA/RYA (06042017714022077)
<br>.<.> 600601“ __ _ ____ __ „__„„„.<.>._._._.__._ Čislo ' Syntetlcký 35%? " Minulé položky Název položky Účel Brutto Korekce Nette Akt—NA CELKEM 101 821 088.63 30 906 105,91 144 914 922,72 144 005 522,03— "ÁÍ" 31515 aktiva“ _ " " 171 75573953“ " "3331305337" """""""""13454377533" """""""""_1"3€13"š 435,53 |.Dlouhodobý nehmotný majetek 636 262,02 ' 432 021,72 204 240,30 ' 218 866,30 1.Nehmotne výsledky výzkumu a vývoje 012 2.Software 013 3.Ocenítelná práva 014 4.Povolenky na emise a preferenční limity 015 5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 111 466,72 111 466,72 6.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 461 875,30 320 555,00 141 320,30 155 946,30 7.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041 62 920,00 62 920,00 62 920,00 8.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051 9.Dlouhodobý nehmotný majetek určeni k ...
vykaz-zisku-a-ztraty.pdf
_Licence: 0230 ___ _ xcneovggxí f va 7.010 13077172 i? ! 01207 7) územní samosprávné celky,svazky obcí,regionální rady regionu soudržnosti (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 l 2017 IČO: 00600822 *" Název: Obec Pustějov * Sestavená k rozvahovému dni 31.prosinci 2017 Sidia účetni jetšrmtky i'fšššsšto poažnišáni uiice,č.p.54 ulice,č.p.54 obec Pustějov obec Pustějov PSČ,pošta 742 43 PSČ,pošta 742 43.Úíiajě? o organizaci Předmět podnikání identiňkační číslo 00600822 hlavni činnost právní forma vedlejší činnost zřizovatel CZ-NACE 84110 iíorxtaktnš údaje Razítko účetní šedaešky „ i _ _ _ _ teiefon fax OBEC PUSTEJOV e-mail 742 43 _ Pustčlov 54 WWW stránky ok.-“cs NOVÝ XXXXX XXXXX odpovědná ze účetnictví Statutární zástupce XXXXX XXXXXXXX * Ing.XXXXX XXXXXXXXXX ft,_ Podpisový záznam osoby odpovědné (!?/- '" Podpisový záznam statutárního - ' za správnost údajů __/ -_/ _ _ _ __ * ff * orgánu (M *“ (Á _.( _,<,> _ __ Okamžik sestavení (datum,čas): 06.03.2018,7h14m435 “06 037 2018 ?h14m435.<.>.<.>.Zpracováno systémem GINiS Express 2 UCR GORDIC spor.s r.o.___—__".<.> _.<.>.<.>.-."* strana 124
<br> XCRGUVXA / VYA (01012017/01012017)
<br> "11101016 obdar—
<br> Čfsfo m.<.> -"Syntetický Běžné období položky Název položky účet Hlavní činnost Hospodářská činnost Hlavní činnost Hospodářská činnost 1 2 3 4 "Al.- Nákmáýmčejkem 15 485 089,71 13 531 306,55 "WWW—— * _|._ Náklady-z činnítiw M_ *- 13 639 991,56 11 691 531,95 __ 1.Spotřeba materiálu ' ' * 501 396 992,36 487 459,37 * * * 2.Spotřeba energie 502 909 933,04 853 305,66 3.Spotřeba jiných neskladovatetných dodávek 503 4.Prodané zboží 504 24 593,83 12 926,50 5.Aktivace dlouhodobého majetku 506 6.Aktivace oběžného majetku 507 7.Změna stavu zásob vlastni výroby 508 8.Opravy a udržování 511 2 191 967,56 680 600,54 9.Cestovné 512 63 415,00 95 715,00 10.Náklady na reprezentaci 513 59 974,00 39 661,00 11.Aktivace vnitroorganizačněch stužeb 516 12.Ostatní služby 518 2 098 957,76 1 834 217,32 13.Mzdové náklady 521 2 924 311...
priloha.pdf
Licence; D239 _ " _,XCRGUPXA / PVA (08032017/04052017)
<br> PŘÍLOHA
<br> územní samosprávné celky,svazky obci,regionální rady
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 l 2017
<br> IČO: 00600822
<br> Název: _Obec Pustějov
<br> Sestavená k rozvahovému dni 31.prosinci 2017
<br> Saša—ším účetně ;odnotky místo podmšánš ulice.č.p.54 ulice,č.p.54 obec Pustějov obec Pustějov PSČ,pošta 742 43 PSČ,pošta 742 43 Úiřašs; o organiža—cš Předmět gsodnššiánš identiňkační číslo 00600822 hlavní činnost právní forma _ vedlejší činnost zřizovatei CZ-NACE 84110 Kontaktní útšaje Razítko účetně ;oclnožšg „ ___“ „* _ telefon fax _ OBEC PUSTĚJOV e-mall 742 43 Pustčjov 54
<br> WWW stránky 0 ";“—:s Z\Iový Jičín %
<br> 055000 odmvécšná m účožhěciví mmm-m záožaipce XXXXX XXXXXXXX Ing.XXXXX XXXXXXXXXX /
<br> Podpisový záznam osoby odpovědné díw." __ __ Podpisový záznam statutárního MMMZM/ za správnost údaj / f _ orgánu __ __ _ ;—
<br> Okamžik Sestavení (datum,čas): 06.03.2018,7h15m205
<br> 06:00 50%8 77h ?SmQOsř
<br> Zpracováno systémem ans Éxpfess ECR GORDIC 5,001.s r.o.<.>.strana 1 / 17
<br> 'tícence: 0239 " „,<,> "* XCRGUPXA fPfA (08032017/04052017j
<br> “AA.Informace podle 5 7 odst.3 zákona Účetní jednotek účtuje co do rozsahu,způsobu vedení účetnictví a požadavky na jeho prúkaznost v souladu s platnou legislativou.Účetní období se shoduje s kalendářním rokem.V následujícím účetním období pokračuje účetní jednotka nepřetržitě ve své činnosti a k datu sestavení účetní závěrky nedošlo ke změnám účetních XXXXX z důvodu omezení nebo ukončení její činnosti <.>
<br> A2.Informace podle 9 7 odst 4 zákona
<br> A3 Informace podle $ 7 odst.5 zákona
<br> Použité účetní metody odpovídají platné legislativě a jsou upřesněny ve vnitřních předpisech - směrnicich.V oblastech,kde účetní postupy nebyly & dosud nejsou jednoznačně stanoveny,bylo postupováno tak,aby byl podán věrný a poctivý obraz účetnictví.Učetní jednotka tvoří opravne položky k pohledávkám a provádí odpis opravných položek v ...

Načteno

edesky.cz/d/2601874

Meta

Prodej   Pronájem   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Prodej   Prodej   Pronájem   Prodej   Rozpočet   Prodej   Veřejná zakázka   Rozpočet   Pronájem   Rozpočet   Prodej   Územní plánování   Prodej   Pronájem   Prodej   Veřejná zakázka   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Pustějov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz