« Najít podobné dokumenty

Obec Krmelín - Zápis z 2. zasedání zastupitelstva obce Krmelín konaného dne 19.12.2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Krmelín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis z 2. zasedání zastupitelstva obce Krmelín konaného dne 19.12.2018
~ 1 ~ Obec Krmelín,ul.Kostelní,739 24 Krmelín 70 Z á p i s z 2.zasedání zastupitelstva obce,konaného dne 19.12.2018 Účast dle prezenčních listin byla následující: Členové zastupitelstva v počtu: 15 Omluveni: 0 Občané v počtu: 16 Program zasedání: 1.Zahájení 2.Volba návrhové komise 3.Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 4.Kontrola usnesení z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce 5.Informace o dění v obci od posledního zasedání zastupitelstva obce 6.Návrh na odkoupení pozemku parc.č.1089 v k.ú.Krmelín od společnosti Kelabit s.r.o.7.Předání finanční odměny dárci krve 8.Návrh schválení dotace Školní hřiště 9.Návrh schválení dotace Hřbitovní zeď 10.Návrh schválení dotace propustek 11.Návrh schválení dotace Místní komunikace 12.Návrh na odkoupení pozemku parc.č.1157/1 v k.ú.Krmelín od společnosti RD STYL a.s.13.Návrh schválení nabytí majetku – pomníky 14.Návrh Plánu financování obnovy kanalizace v majetku obce Krmelín na období 2018-2027 15.Návrh schválení ceny stočného v roce 2019 16.Návrh Smlouvy o sdružení veřejných zadavatelů a o úpravě vzájemných práv a povinností a vztahů k třetím osobám – „Silnice II/486 Krmelín okružní křižovatka s III/4811“ 17.Projednání zápisu z 1.schůze finančního výboru 18.Projednání zápisu z 1.schůze kontrolního výboru 19.Návrh schválení Zásad pro tvorbu a používání Sociálního fondu obce Krmelín a jeho rozpočtu na rok 2019 20.Návrh na uložení a zhodnocení volných finančních prostředků obce 21.Návrh schválení odměn zastupitelům 22.Návrh schválení rozpočtu obce Krmelín na rok 2019 23.Stanovení kompetencí Rady obce k provádění rozpočtových opatření 24.Diskuze 25.Závěr 1.Zahájení 2.zasedání zastupitelstva obce zahájila v 17:03 hod.starostka obce Ing.Yveta Kovalčíková.Přivítala přítomné občany,a členy zastupitelstva obce,kteří se sešli v počtu 15.Seznámila všechny s návrhem programu 2.zasedání zastupitelstva obce.Ing.Yveta Kovalčíková – na začátek bych se chtěla omluvit.Nedopatřením se do programu dostal bod č.2.Volba návrhové komise.Je...

Načteno

edesky.cz/d/2601675

Meta

Rozpočet   Územní plánování   Nabídka zaměstnání   Prodej   EIA   Stavby   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Krmelín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz