« Najít podobné dokumenty

Obec Vřeskovice - Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vřeskovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení
Městský úřad Klatovy Odbor dopravy – dopravní úřad
pracoviště Mayerova 130
<br> Městský úřad Klatovy | náměstí Míru 62 | 339 01 Klatovy | posta@mukt.cz | www.klatovy.cz | tel.376 347 111 | DS: 24ebrt5
<br> Č.j.: OD/11021/18-3/Au
Vyřizuje: Ing.Augustin
Tel.: 376347494
jaugustin@mukt.cz
Datum: 08.01.2018
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
O Z N Á M E N Í
<br> o zahájení společného územního a stavebního řízení
<br>
Dne 23.11.2018 podal stavebník Obec Vřeskovice,Vřeskovice 112,334 01 Přeštice IČ:
00573400 žádost o vydání společného rozhodnutí o umístění a provedení stavby „MÍSTNÍ
KOMUNIKACE VŘESKOVICE“,umístěné na p.p.č.899/1,900/23,900/22,900/21 <,>
900/20,905/2,900/19,900/26,1628/1 v katastrálním území Vřeskovice <.>
<br> Městský úřad Klatovy,odbor dopravy – dopravní úřad,jako speciální stavební úřad dle
§ 40 odst.4,písm.a) zákona č.13/1997 Sb.o pozemních komunikacích ve znění pozdějších
doplňků a změn (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“) a podle § 15,odst.1 a § 94j
odst.1 zákona č.183/2006 Sb.o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších
doplňků a změn (dále jen stavební zákon) oznamuje všem dotčeným orgánům státní správy a
všem známým účastníkům řízení zahájení společného územního a stavebního řízení
(Uvedeným dnem bylo zahájeno společné územní a stavební řízení) a současně nařizuje ústní
jednání spojené s místním šetřením se srazem na místě stavby
<br> dne 14.02.2019 v 09:00 hodin <.>
<br>
Stavba obsahuje:
SO 101 KOMUNIKACE
Komunikace se nachází v širším území obytné zóny,která zahrnuje jihovýchodní část obce <.>
Komunikace je funkční skupiny D s minimální šířkou vozovky 3,75 m pro společný provoz
chodců a ostatní dopravy.Ve střední části je rozšíření komunikace upraveno pro parkování 3
osobních automobilů.S ohledem na špatné rozhledové podmínky na křižovatce současné
místní komunikace na konci trasy je navržena část obytné zóny s jednosměrným provozem <.>
Otáčení osobních automobilů je možné ve střední části trasy.Příčný sklon vozovky bude
realizován v roz...

Načteno

edesky.cz/d/2600021

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vřeskovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz