« Najít podobné dokumenty

Město Litovel - Návrh na opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - zveřejnění záměru na úpravu dopravního značení silnice III/37335,sil. III/373 6 a místní komunikace v obci Luká, část Veselíčko a část Březina

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Litovel.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Opatření obecné povahy
M6stskf 6iad Litovel
Odbor dopravy
ndm.Pi.Otakara 77712,78401 Litovel
<br> OZNAMETI VENEJNOU VYHLASKOU
<br> n6vrh na opatfeni obecn6 povahy
<br> stanoveni mistni ripravy provozu na pozemnich komunikacfch
<br> M6stskf [iad Litovel,odbordopravy,jako piislu5nf org6n st6tni sprdvy podle ust.$ 124 odst.6
zAkona d.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemnich komunikacich,ve zn6nlpozd6j5lch piedpisfr,v souladu
s ust.$ 171 a S 172 odst.1 zAkona 6.500/2004 Sb <.>,sprdvnli6d ve zn6nipozd6j5ich z6konfr
<br> zveiejfiuje zAm6r na fipravu dopravniho zna6eni
<br> sil.lll/37335,sil.lll/37336 a mistni komunikace v obci Luk6,66st VeseliEko a i6st Biezina
<br> dle n6vrhu zpracovan6m M6stskfm (iadem Litovel,odborem dopravy,ndm.P.Otakara 77712,78401
Litovel a po piedchozim pisemn6m vyj6dieni Policie eR,Krajsk6 ieditelstvi policie Olomouck6ho kraje <,>
Uzemniodbor Olomouc,dopravnlinspektor6t,Kosmonaut0 10,77136 Olomouc,ze dne: 08.01.2019 pod
d.j.: KRPM-3997-1 /eJ-201 9-1 40506 <.>
<br> D0vod stanoveni mistnl [pravy:
<br> Zvf5eni bezpednosti a plynulosti silnidniho provozu v danfch lokalit6ch <.>
<br> V souladu s ust.S 172,odst.4 a odst.5 spr6vniho i6du mohou opr6vn6n6 osoby podat
k n6vrhu opatieni obecn6 povahy piipominky nebo n6mitky v terminu do 30 dn0 ode dne
zveiejn6ni na fiedni desce <.>
<br> M6sto Litovel
tCo: ooz99r38
t.06tu: 362081 1/01 00
<br> lD datov6 schrdnky: 4rub4s3
Tel.: +420 585 153 111
<br> E-mail : sekretariat@mestolitovel.cz
wwulitovel.eu
<br> Sp.znadka: DOP 3/2019 MSe Datum: 00.01.2019
Tel.:585153251 t,lt,<.>,<,>
O-pravn6nS 0 fed n i osoba po Vyf izen t: XXXXX XXX M iloslav
OprdvnXnX U red n I Xsoba pro podepis'ovdn I: ln g Javel Fil ipek
<br> 1
<br>
<br> Od0vodn6ni:
<br> M6stskf 6iad Litovel,odbor dopravy,n6m.P.Otakara 77712,784 01 Litovel,leO: OOZ 99 138 piedkl6d6
vsouladu sust.$ 172 odst.1 spr6vniho i6du ndvrh opatieni obecn6 povahy k0prav6 vf5e uveden6ho
dopravniho zna6eni <.>
Vlastnici nemovitosti,jejichZ pr6va,povinnosti nebo z6jmy souvisejlcl s vfkonem vlastnick6h...

Načteno

edesky.cz/d/2598629

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Litovel      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz