« Najít podobné dokumenty

Město Kolín - Zveřejnění oznámení o zahájení zjišťovacího řízení podle zák. č. 100/2001 Sb. k záměru: „Intenzifikace výroby difenylguanidinu (DPG) II“

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kolín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2175.19-EIA-deska-Intenzifikace výroby DPG II_ Draslovka (285,4 kB)
<.> /1
<br> Město Kolín
Karlovo náměstí 78,280 12 Kolín I
tel.: +420 321 748 111,fax: +420 321 720 911
e-podatelna: posta@mukolin.cz,e-mail: podatelna@mukolin.cz
Vaše čj.(zn.): Vyřizuje: XXXXXXXX XXXXXXXXX
Naše čj.: MUKOLIN/OZPZ XXXX/XX-Ch Telefon: XXX XXX 329
Naše zn.: OZPZ EIA 690/2019 E-mail: miroslav.chramosta@mukolin.cz
<br> Počet listů: 1
Příloh/listů: 0/0 Datum: 04.01.2019
<br> Zveřejnění oznámení o zahájení zjišťovacího řízení podle zák.č.100/2001 Sb <.>,o posuzování
vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů
na životní prostředí) v úplném znění (dále jen „zákon“) k záměru: „Intenzifikace výroby
difenylguanidinu (DPG) II“
<br> Město Kolín,jako dotčený územní samosprávný celek podle ustanovení § 3 písm.d) zákona tímto
podle § 16 odst.3) zákona zveřejňuje oznámení o zahájení zjišťovacích řízení k záměru:
<br> „Intenzifikace výroby difenylguanidinu (DPG) II“
<br> Oznámení o záměru,které ve věci vydal Krajský úřad Středočeského kraje,OŽPZ,Praha,Zborovská
11,150 21 Praha 5,(č.j.000333/2019 ze dne 02.01.2019,vyř.Ing.Sadílková),obdrželo město
prostřednictvím datové schránky dne 03.01.2019 <.>
<br> Předmětem záměru je navýšení stávající kapacity 4 550 tun/rok výroby difenylguanidinu na maximální
kapacitu 6 000 tun/rok ve stávajícím areálu Lučebních závodů Draslovka v Kolíně.Jedná se o
výstavbu čtvrté linky (objekt SO 82-1) a nových objektů,SO 93,ve kterém bude umístěna technologie
pro zplyňování chloru a SO 92,kde se bude nacházet zařízení pro zpracování meziproduktu
vyrobeného na jiných linkách.Dopravní napojení zůstane stávající (na ulici Havlíčkova).DPG je
produkt v pevném stavu nerozpustný ve vodě,který je následně využíván jako aditivum pro výrobu
pneumatik a produktů z gumy a z kaučuku.V rámci předloženého oznámení v rozsahu Přílohy č.3
příslušného zákona byl předložený záměr posouzen z hlediska velikosti a významnosti vlivu na
jednotlivé složky životního prostředí a veřejné zdraví.Z hodnocení vlivu výstavb...

Načteno

edesky.cz/d/2594891


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kolín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz