« Najít podobné dokumenty

Město Humpolec - Usnesení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Humpolec.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení
Město Humpolec — Komise k projednávání přestupků
<br> Horní náměstí 300,396 22 HUMPOLEC
<br> V Humpolci: 08.01.2019
<br> Č.j.: MUHU/1057/2019/Ko s.zn.KPP/3733/2017/ č.případu: 142/2017
<br> Sdělení o opravě doložky právní moci
<br> Město Humpolec— Komise k projednávání přestupů,věcně & místně příslušný správní orgán,v souladu s ustanovením.% 75 odst.3 zák.č.500/2004 Sb <.>,správního řádu (správní řád) sděluje,že na usneseních kprovedení úkOnu,kpodání souhlasu se zahájením řízení () přestupku podle ust.& 79 odst.1 zákona č.250/2016 Sb.o odpovědnosti za přestupky & řízení o nich č.j.MUHU/27090/2017/Ko s.zn.KPP/3733/2017/,č.j.MUHU!27092/2017/Ko s.zn.KPP/3733/2017/,ze dne 10.10.2017 byl správním orgánem chybně vyznačen údaj o nabytí právní moci těchto usnesení <.>
<br> Usnesení o určení lhůty k podání souhlasu se zaháiením řízení o přestupku nabyla právní moci dne 28.10.2017 (Správním orgánem chybně označeno datem 14.11.2017) <.>
<br> /t„/// / Dana OdeVSká Předsedkyně komiserk projednávání PřeStquů ref-šer- llLš'ňwPÚLno Kemrse <.>,k projednávání přeszupsu
<br> Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce po dobu 15 dnů a současně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup podle věty druhé 5 25 odst.2 správního řádu <.>
<br> Datum vyvěšení:.<.>.g.- jzť—Q !H'.<.>.<.>.<.> Datum sejmutí :.<.> ;).-3; 1 379.47.<.>.<.>.Podpis oprávněné osoby potvrzující vyvěšení
<br> aiz/wa “,<,> „
<br> 'N! E S T 3 KY U FIA D 396 22 HUMPOLEC odbor tžjemnMa - A
<br> V elektronické podobě _ „ Zveřejněno do:.<.>.fžl.q.5.25?sz.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> Zveřejněno od.<.>.<.>.g.<.> 1.:.<.> o'
<br> Podpis oprávněné osoby potvrzující vyvěšení A
<br> “MAM měs—rem ÚŘAD
<br> 396 22 HUMPOLEC „ odbor tajemnňfa ICO: 00248266 www.mesto-humpolec.cz IlHlllllllllIIH Illll II llllllllllllllllllll 4—13— Fax: 565 518 199
<br> _ _1,„_._“33 :.<.> „3'

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Humpolec      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz