« Najít podobné dokumenty

Město Litovel - Usnesení ve věci povolení vypouštění předčištěných odpad.vod z ČOV a povolení odběru podz.vod z kopané studny - Bouzov - Kanalizace a ČOV - přerušení řízení z důvodu nutnosti doplnění žádostí

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Litovel.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Přerušení řízení
rI LITOUTL M,6stsk1i uiad Litovel Odbor Zivotnlho prostiedi N*m.Pi.Otakara 77811b,784 U Litovel e.1.:ltr 2ilD019 Sp.znaEka: ZP 29712018 AAm Spisqvf znak 231.2.skirtaEni znak A5 {fiauje:Ambroiov6,AlenqBc <.>,<,>,<.> :,':,:.Tel.: +420 585 1,53 260.::.',: E:mail: ambrozdva@m6tolitovel.cz Litovel,1:: Datum: 04.01.2019.<.> MULIXOOKKRzF' ',r,ffi11ffifrilIlffi[lffiffim[ffi ',USNESEN veiejnou ryhl{Skou Mdstsky riiad Litovel,odbor Zivotniho prostiedi,jako v6cn6 a mistnd piislu5nf vodopr6vnf uiad podle ustanoveni $ 104 odst.2 pism.c) a $ 106 odst.I zirkona (,<.> 25412001 Sb <.>,o vod6ch a o zm6n6 ndkterych z6konri (vodni zikon),ve znEni pozdEj5fch piedpisfi a podle ustanoveni $ 11 zitkona C,<.> 50012004 Sb <.>,sprdvni i6d,ve zndni pozdEjSich piedpisti,rozhodl podle ustanoveni $ 115 vodnfho zikona a ustanoveni $ 64 odst.1 pism.a) spr6vniho iildu tak,Le iizeni ve vdci povolenl k vypouitdni piediiitdn!,ch odpadnich vod z COV do vod povrchoY0chdleustanoveni$8odst.1pism.c)vodnihoz6kona; vod z kopand studryt dle ustanoveni $ 8 odst.1 pism.b) bod 1.vodniho zikona a stavebn{ho V" dle ustanoveni $ 15 vodniho zhkona,zahhjenl dne2l.9.20l8 pferu5uje dnem 4.1.2019 do 30.6.2019 soudasnE s vyzvou (dle $ 45 odst.2 spr6vniho i6du) adresovanou fdastnikoviiizeni,kterym je Obec Bouzov,783 25 Bouzov 2,ICO 00298719,k odstrandni nedostatkri Zhdosti ze dne 20.9.2018,spodivajici v doplnEni Z6dosti o: souhlas vlastnikfi pozemkfi s navrhovanym stavebnim zirmdrem vyznadeny na situadnim vykresu (dle ustanoveni $ 184a stavebniho zirkona),piipadnd smloul.u o pr6vu prov6st stavbu sepsanou s panem Milanem Petiikem a Radkem Petiikem souhlas XXXX XXXXXX Petiika a XXXXX Petiika s vypouXtEnim pieddiStEnlich odpadnich vod z Cov Uiastnfci hlr:eni($ 27 odst.I sprivniho i6du): Obec Bouzov,783 25 Bouzov 2,ICO:00298719 OdfivodnEni: Mdstsky riiad Litovel,odbor Zivotniho prostiedi,obdrZel dne 21.9.2018 (resp.24.9.2018) Z6dost o povoleni kvypouitd dle ustanoveni $ 8 odst.I pism.c) vodniho zil

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Litovel      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz