« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - umístění stavby "Bytový dům, Bělohorská vč. napojení na infrastrukturu", Praha 6 - vyrozumění o zpětvzetí odvolání STR-1295/2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

umístění stavby "Bytový dům, Bělohorská vč. napojení na infrastrukturu", Praha 6 - vyrozumění o zpětvzetí odvolání STR-1295/2019
S íd lo : Mar i ánské nám.2/2,110 01 P raha 1 Pracovi š t ě : Jungmanno va 35/29,110 00 P raha 1 Tel.: Kontaktn í cen t ru m: 1 2 444,fax : 236 007 157 1/2 e -mai l : posta@p rah a.eu ID DS: 48ia97h dle rozdělovníku Váš dopis zn./ze dne: Vyřizuje/tel.: ------------------ Fraňková Č.j.: 236 00 4842 MHMP 36916/2019 Počet listů/příloh: 1/0 Sp.zn.: Datum: S-MHMP 806813/2018/STR 7.1.2019 Vyrozumění o zpětvzetí odvolání Magistrát hlavního města Prahy,odbor stavebního řádu (dále jen MHMP STR),v souladu s ust.§ 91 odst.3 správního řádu tímto vyrozumívá účastníky územního řízení vedeného Úřadem městské části Praha 6,odborem výstavby,ve věci žádosti Jiřího Konečného,nar.24.4.1970,bytem Vodňanská 1277,Prachatice,o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby nazvané „Bytový dům Bělohorská včetně napojení na infrastrukturu“,ukončeného rozhodnutím č.j.MCP6 044885/2018,sp.zn.SZ MCP6 059054/2013/OV/Krá ze dne 13.3.2018,kterým byla uvedená žádost zamítnuta,že XXXX XXXXXXX,nar.XX.X.XXXX,bytem Vodňanská 1277,Prachatice,zastoupený Řezníček & Co.s.r.o <.>,IČO 25158627,se sídlem Krajinská 281/44,České Budějovice,uplatnil proti uvedenému rozhodnutí č.j.MCP6 044885/2018 ze dne 13.3.2018 odvolání,které následně dne 20.12.2018 vzal zpět.Dle ust.§ 91 odst.3 správního řádu MHMP STR usnesením č.j.MHMP 35597/2019 ze dne 7.1.2019,které se pouze poznamenává do spisu,odvolací řízení zastavil.Odvolací řízení bylo zastaveno dnem zpětvzetí odvolání,tj.20.12.2018,následují den,tj.21.12.2018,rozhodnutí č.j.MCP6 044885/2018 ze dne 13.3.2018 nabylo právní moci.Ing.XXXXXXX XXXXXXXX ředitelka odboru podepsáno elektronicky HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor stavebního řádu Oddělení právní *MHMPXPA8SLFQ* *MHMPXPA8SLFQ* 2/ 2 Č.j.MHMP 36916/2019 Obdrží: 1.Řezníček & Co.s.r.o <.>,advokátní kancelář,IDDS: rv6s646 sídlo: Krajinská č.p.281/44,370 01 České Budějovice 1 2.Hypoteční banka,a.s <.>,IDDS: 5azegu5 sídlo: Radlická č.p.333/150,150 00 Praha 5-Radlice 3.Magistrát hlavního města Prahy,...

Načteno

edesky.cz/d/2590520

Meta

Jednání zastupitelstva   Stavební informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz