« Najít podobné dokumenty

Město Šumperk - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Šumperk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

1DFD4A6A.pdf
1|4
<br> Naše čj.: MUSP 34413/2017
Naše sp.zn.: 6937/2017 ŠKV-ŠK/IVV *MUSPX01QIJ9P*
<br> VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA
O POSKYTNUTÍ DOTACE NA NEZISKOVOU AKCI PRO ROK 2017
<br> město Š u m p e r k
zastoupené: RNDr.Janem Přichystalem,1.místostarostou
sídlo: Šumperk,nám.Míru 1,PSČ 787 01
IČO: 00303461
bankovní spojení: a Šumperk
číslo účtu:
<br> jako poskytovatel
<br> a
<br> Sdružení přátel folkloru Severní Hané
zastoupené: Miroslavem Drtilem
sídlo: Postřelmov,Růžová 458,PSČ 789 69
IČO: 60801158
bankovní spojení: mperk
číslo účtu:
telefon:
<br> jako příjemce
<br> uzavřeli níže uvedeného dne,měsíce a roku v souladu s usnesením Zastupitelstva města Šumperka č.627/16
ze dne 15.12.2016 tuto smlouvu o poskytnutí dotace na neziskovou akci z rozpočtu poskytovatele.Vzor smlouvy
o poskytnutí dotace na neziskovou akci z rozpočtu města Šumperka byl schválen usnesením Zastupitelstva města
Šumperka č.586/16 ze dne 03.11.2016 <.>
<br> Článek I <.>
Povinnosti poskytovatele
<br> 1.Poskytovatel poskytne na základě této smlouvy příjemci dotaci ve výši 180.000 Kč (sto osmdesát tisíc korun
českých) <.>
<br> 2.Poskytnutí dotace a uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Zastupitelstva města Šumperka
č.704/17 ze dne 23.03.2017 <.>
<br> 3.Schválená dotace bude příjemci převedena bezhotovostním převodem na bankovní účet uvedený v záhlaví této
smlouvy,a to nejdříve 60 dnů před termínem zahájení akce (cyklu akcí) <.>
<br>
<br> 2|4
<br>
<br> Článek II <.>
<br> Účel a časová použitelnost dotace
<br> 1.V souladu s ust.§ 10a odst.5e) zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů <,>
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech“),stanovuje poskytovatel,že příjemce
<br> smí dotaci použít na akci Mezinárodní folklorní festival Šumperk IOFF,CIV <.>
<br> 2.Příjemce nesmí dotaci použít na:
a) mzdy,popř.platy včetně odvodů <,>
b) ostatní osobní náklady včetně odvodů v objemu vyšším než 10 % z přidělené dotace (dohody o provedení
<br> práce,dohody o pracov...

Načteno

edesky.cz/d/2589550

Meta

Rozpočet   Zákon 106/1999  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Šumperk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz