« Najít podobné dokumenty

Město Šumperk - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Šumperk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

g2385032.pdf
1|4
<br> Naše čj.: MUSP 33264/2017
Naše sp.zn.: 11397/2017 ŠKV-ŠK/IVV *MUSPX01QH5FY*
<br> VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA
O POSKYTNUTÍ DOTACE NA CELOROČNÍ ČINNOST PRO ROK 2017
<br> město Š u m p e r k
zastoupené: RNDr.Janem Přichystalem,1.místostarostou
sídlo: Šumperk,nám.Míru 1,PSČ 787 01
IČO: 00303461
bankovní spojení: Šumperk
číslo účtu:
<br> jako poskytovatel
<br> a
<br> Junák - český skaut,středisko XXXX XXXXXX Šumperk,z.s <.>
zastoupené: Ing.Martinem Večeřou,Ph.D <.>
sídlo: Šumperk,nám.Jana Zajíce 2832/11,PSČ 787 01
IČO: 16626851
bankovní spojení: čka Šumperk
číslo účtu:
telefon:
<br> jako příjemce
<br> uzavřeli níže uvedeného dne,měsíce a roku v souladu s usnesením Zastupitelstva města Šumperka č.627/16
ze dne 15.12.2016 tuto smlouvu o poskytnutí dotace na celoroční činnost z rozpočtu poskytovatele.Vzor smlouvy
o poskytnutí dotace na celoroční činnost z rozpočtu města Šumperka byl schválen usnesením Zastupitelstva města
Šumperka č.586/16 ze dne 03.11.2016 <.>
<br> Článek I <.>
Povinnosti poskytovatele
<br> 1.Poskytovatel poskytne na základě této smlouvy příjemci dotaci ve výši 60.000 Kč (šedesát tisíc korun českých) <.>
<br> 2.Poskytnutí dotace a uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Zastupitelstva města Šumperka
č.706/17 ze dne 23.03.2017 <.>
<br> 3.Schválená dotace bude příjemci převedena bezhotovostním převodem na bankovní účet uvedený v záhlaví této
smlouvy,a to do 30 dnů od uzavření smlouvy <.>
<br>
<br> 2|4
<br> Článek II <.>
<br> Účel a časová použitelnost dotace
<br> 1.V souladu s ust.§ 10a odst.5e) zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů <,>
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech“),stanovuje poskytovatel,že příjemce
<br> smí dotaci použít na celoroční činnost <.>
<br> 2.Příjemce nesmí dotaci použít na:
a) mzdy,popř.platy včetně odvodů <,>
b) ostatní osobní náklady včetně odvodů v objemu vyšším než 10 % z přidělené dotace (dohody o provedení
<br> práce,dohody o pracovní činnosti) <,>
<br>...

Načteno

edesky.cz/d/2589549

Meta

Zákon 106/1999   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Šumperk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz