« Najít podobné dokumenty

Město Litovel - Obecně závazná vyhláška č. 3/2018, kterou se stanoví školské obvody spádových základních škol zřízených městem Litovel a část školského obvodu spádové základní školy zřízené městem Litovel

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Litovel.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Obecně závazná vyhláška
MESTO LITOVEL
Zastupitelstvo mEsta Litovel
<br> OBECNE ZAV AZNAVYHLASKA E.312018 <,>
kterou se stanovi Skolsk6 obvody spridov'fch z6kladnich Skol
ziizen{ch m6stem Litove! a 66st Skolsk6ho obvodu sp6dov6
<br> z6kladni Skoly ziizen6 m6stem Litovel
<br> Zastupitelstvo m6sta Litovel se na sv6m zased6ni dne 20.12.2018 usnesenim
e.2o18l3l'12 usneslo vydat nazdklad6 ustanoveni S 178 odst.2 pism.b) a c)
zdkona 6.56112004 Sb <.>,o pied5kolnim,zdkladnim,stiednim,vy55[m odborn6m a
jin6m vzd6l6vdni (5kolsk17 zdkon),ve zn6ni pozd6j5ich piedpisft,a v souladu
sustanovenim $ 10 pism.d) a S84 odst.2 pism.h) z{kona 6.128/2000 Sb.<,>
o obcich (obecni ziizeni),ve zn6n[ pozd6jiich piedpistr tuto obecn6 z6vaznou
vyhldiku (ddle jen,<,> vyhl65ka"):
<br> ct.t
Stanoveni Skolskfch obvod0
<br> (1) Srotsky obvod <,>
Vit6zn6 1250,784 01 Litovel tvoii:
<br> a) pro l.a ll.stupefi
ulice Bezrudova,eervensk6,es.armddy,Gemersk6,Hrndiisk6,Jirdskova,Karla
Sedl6ka,Karlov,Kolldrova,Kosmonaut0,Kr6lova,Kysuck6,Lesni z6ti5i,Lo5tick6 <,>
Lu2n[,Novd,Novosady,Pavllnka,Polni,Po5mflskd,Rev[ck5,Rybnidek,Sadovd <,>
Severni,Sochova,Staromdstsk6 ndm6sti,Student0,SuSilova,Semberova <,>
Smakalova,Svermova,U Stadionu,Uni6ovskd,Vit6znd,Wolkerova,Zahradni
a Zerotinova a mistni 66sti Biezov6 a Undovice <.>
<br> b) pouze pro ll.stupen
mlstni cdsti Chudobin,Myslechovice,Nasob0rky,Novd Ves,Savin a Viska <.>
<br> (21 Na z6klad6 dohody mezi m6stem Litovel a obci eervenka o vytvoieni
spoledn6ho Skolsk6ho obvodu pro ll.stupefi zdkladn[ Skoly (6.-9.rodnik),dohody
mezi m6stem Litovel a obci Hafiovice o vytvoien I spoledn6ho Skolsk6ho obvodu
zitkladni Skoly (5.-9.ro6nik) a dohody mezi m6stem Litovel a obci Mladed
o vytvoienl spoledn6ho Skolsk6ho obvodu zdkladni Skoly (1.-9.rocnik) se stanovuje
6dst spolecn6ho Skolsk6ho obvodu Zdkladni Skolv Litovel.Junqmannova 655 <.>
okres Olomouc,Jungmannova 655,784 01 Litovel,kterou tvoii:
<br> ulice 1.m6je,Boskovicova,BoZeny Ndmcov6,e inadto,Druistevni,Dukelskd <,>
G.Fri5tensk6ho,Havliikova,H...

Načteno

edesky.cz/d/2586901

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Litovel      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz