« Najít podobné dokumenty

Město Litovel - Smlouva číslo 2016020 o poskytnutí a vyúčtování dotace z rozpočtu města Litovel - TJ Tatran Litovel z. s.- činnost

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Litovel.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

05 2016020 TJ TATRAN LITOVEL, z s činnost zveřejněno 4 4 2016 4 4 2019
jyf/CŽÚJJÍ/ Za/rš/fžf
<br> Smlouva číslo 2016020 o poskytnutí a vyúčtování dotace z rozpočtu města Litovel
<br> uzavřená v souladu s 5 159 a násl.zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů,a se zákonem č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů
<br> 1.Smluvní strany
<br> Město Litovel,se sídlem Nám.Přemysla Otakara 778,784 01 Litovel,IČO 00299138 zastoupené starostou města Ing.Zdeňkem Potužákem
<br> číslo účtu 3620811/0100,KB ex.Litovel
<br> (dálejen poskytovatel)
<br> TJ TATRAN LITOVEL,z.s.se sídlem Nám.Přemysla Otakara 770,784 01 Litovel,IČO 14615371 zastoupene tajemníkem Mgr.Oldřichem Štěpánem,telefon 603 791 566
<br> číslo účtu 246225779/0300,Čsos Litovel
<br> (dá/ejen příjemce)
<br> II.Předmět smlouvy
<br> 1.Předmětem smlouvy je poskytnutí dotace ve výši 2310000 Kč,slovy: dvamiliónytřistadesettiSÍC/corunčeských (dále jen „dotace“) <.>
<br> 2.Účelem poskytnutí dotace je zabezpečení přípravy a činnosti v oficiálních mistrovských soutěžích a zabezpečení provozuschopnosti sportovního areálu a údržby hřišť v roce 2016 <.>
<br> 3.Dotace bude poskytována v zálohách na bankovní účet příjemce uvedený v záhlaví této smlouvy.Do 14 dnů od podpisu této smlouvy bude poskytnuta záloha na měsíc leden a na měsíc únor ve výši jedné dvanáctiny dotace na každý měsíc.Další zálohy budou poskytovány do 30 dnů po vyúčtování předchozí zálohy,a to ve výši vyúčtované dotace,maximálně však jedné dvanáctiny dotace.Případné rozdíly (aktiva ve prospěch příjemce) budou poskytnuty na základě písemné žádosti příjemce <.>
<br> 4.Dotace se poskytuje na účel stanovený v čl.11 odst.2 této smlouvy jako dotace neinvestiční.Dotace musí být použita hospodárné.Dotaci podle předchozího bodu je příjemce oprávněn použít XXX k úhradě těchto výdajů:
<br> — úhrada energii na vlastních sportovištích a sportovištích pronajatých
<br> — oprava a údržba sportovišť vlastních,případně sportovišť pronajatých pokud je toto předmětem smlouvy o pr...

Načteno

edesky.cz/d/2586062

Meta

Pronájem   Rozpočet   Zákon 106/1999  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Litovel      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz