« Najít podobné dokumenty

Město Litovel - Smlouva číslo 2016025 o poskytnutí a vyúčtování dotace z rozpočtu města Litovel - TJ Tatran Litovel z. s.- extraliga házené

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Litovel.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Smlouva - dotace TJ Tatran Litovel - extraliga házené
3,975 /ď0 ýf/áž'š/Iěf
<br> Smlouva číslo 2016025 o poskytnutí a vyúčtování dotace z rozpočtu města Litovel na základě usnesení ZML 13/51“
<br> uzavřená v souladu s 5 159 a násl.zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů,a se zákonem č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů
<br> I.Smluvní strany
<br> Město Litovel,se sídlem Nám.Přemysla Otakara 778,784 01 Litovel,IČO 00299138 zastoupené starostou města Ing.Zdeňkem Potužákem
<br> číslo účtu 362081 1/0100,KB ex.Litovel
<br> (dálejen poskytovatel)
<br> a
<br> TJ TATRAN LITOVEL,2.5.se sídlem Nám.Přemysla Otakara 770,784 01 Litovel,IČO 14615371 zastoupené tajemníkem Mgr.Oldřichem Štěpánem,telefon 603 791 566
<br> číslo účtu 246225779/0300,ČSOB Litovel
<br> (dále jen příjemce)
<br> II.Předmět smlouvy 1.Předmětem smlouvy je poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 500.000 Kč,slovy: pětsettísíckorunčes/gřch (dále jen „dotace“).2.Dotace podle předchozího bodu musí být použita hospodárné a příjemce je oprávněn ji použít XXX k úhradě těchto výdajů (účel poskytnutí dotace): účast družstva mužů oddílu házené v extraligové soutěži ČSH v roce 2016 <.>
<br> 3.Dotaci uvedenou v předchozím odstavci může příjemce použít pouze na úhradu uznatelných nákladů: a) startovné v extraligové soutěži a další poplatky ČSH,b) sportovní vybavení družstva (dresy,míče ap.),c) náklady soustředění a přípravných turnajů,d) nájemné za pronájem Sportoviště,e) náklady na dopravu na zápasy,soustředění a přípravné turnaje,í) náklady na rehabilitaci a zdravotnické zajištění týmu,g) náklady na rozhodčí,delegáty,pořadatelskou službu a realizační tým.4.Příjemce nemůže z dotace hradit neuznatelné náklady,zejména: a) správní aj.poplatky,úvěry,úroky,b) DPH,pokudje jeho plátcem,jiné daně,c) odpisy hmotného a nehmotného majetku,akontace leasingu a leasingové splátky,d) pořízení nemovitostí,uměleckých děl a sbírek,e) pokuty,úroky z prodlení a penále,XXXXX a škody.X.Dotace bude poskytnuta jednorá...

Načteno

edesky.cz/d/2586061

Meta

Pronájem   Rozpočet   Zákon 106/1999  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Litovel      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz