« Najít podobné dokumenty

Město Litovel - Smlouva číslo 2016023 o poskytnutí a vyúčtování dotace z rozpočtu města Litovel - DHK Litovel - činnost oddílu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Litovel.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Smlouva - dotace DHK Litovel
f***? facušf'z.Jaffu/ě;
<br> Smlouva číslo 2016023 o poskytnutí a vyúčtování dotace z rozpočtu města Litovel na základě usnesení ZML 13/5d
<br> uzavřená v souladu s 5 159 a násl.zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů,a se zákonem č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů
<br> I.Smluvní strany
<br> Město Litovel,se sídlem Nám.Přemysla Otakara 778,784 01 Litovel,IČO 00299138 zastoupené starostou města Ing.Zdeňkem Potužákem
<br> číslo účtu 362081110100,KB ex.Litovel
<br> (dálejen poskytovatel)
<br> a
<br> DHK Litovel,se sídlem Uničovská 1197/ 1313,784 01 Litovel,IČO 22840656 zastoupené Ing.Vlastimilem Habermannem,telefon 603 224 546 číslo účtu 4676271001/5 500,Raiffeisen BANK
<br> (dáíejen příjemce)
<br> II.Předmět smlouvy
<br> 1.Předmětem smlouvy je poskytnutí dotace ve výši 120 000,00 Kč,slovy: jednostodvacettisíckorunčeslgžch (dále jen „dotace“) <.>
<br> 2.Dotace podle předchozího bodu musí být použita hospodárné a příjemce je oprávněn ji použít XXX k úhradě těchto výdajů (účel poskytnutí dotace): sportovní činnost oddílu v roce 2016._
<br> 3.Dotace bude poskytnuta jednorázově na bankovní účet příjemce uvedený vzáhlaví této smlouvy do 14 dnů od podpisu této smlouvy <.>
<br> III.Závazky příjemce
<br> 1.Příjemce je povinen při svých činnostech a akcích na viditelném místě a ve všech rekiamních apropagačních materiálech vztahujících se ktěmto činnostem a akcím prezentovat znak města Litovel auvádět,že činnost příjemce je realizována za finanční spoluúčasti poskytovatele <.>
<br> 2.Příjemceje povinen o dotaci účtovat odděleně <.>
<br> 3.Příjemce je povinen umožnit poskytovateli provádět kontrolu využiti přiznané dotace před jejím poskytnutím,v průběhu poskytnutí a násíedně po jejím poskytnutí dle ustanovení zákona č.320/2001 Sb <.>,o finanční kontrole,ve znění pozdějších předpisů.Při této kontroíeje příjemce povinen vyvíjet veškerou poskytovatelem požadovanou součinnost <.>
<br> 4.Příjemce ne...

Načteno

edesky.cz/d/2586060

Meta

Zákon 106/1999   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Litovel      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz