« Najít podobné dokumenty

Město Litovel - Smlouva číslo 2016024 o poskytnutí a vyúčtování dotace z rozpočtu města Litovel - Hanácký jezdecký klub Litovel, o. s.

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Litovel.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Smlouva - dotace Hanácký jezdecký klub
<,> c *ÚČ/ÚOJŠ/Ě/g/j/(J
<br> Smlouva číslo 2016024 o poskytnutí a vyúčtování dotace z rozpočtu města Litovel na základě usnesení ZML 13/5e
<br> uzavřená v souladu s 5 159 a násl.zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů,a se zákonem č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů
<br> 1.Smluvní strany
<br> Město Litovel,se sídlem Nám.Přemysla Otakara 778,784 01 Litovel,IČO 00299138 zastoupené starostou města Ing.Zdeňkem Potužákem
<br> číslo účtu 3620811/0100,KB ex.Litovel
<br> (dáíejen poskytovatel)
<br> &
<br> Hanácký jezdecký klub Litovel o.s <.>,se sídlem Rozvadovice 30,784 01 Litovel,IČO 66935521 zastoupene Mgr.Josefem Pokorným,telefon 602 945 040
<br> číslo účtu 19—1 181310247/0100,KB Litovel
<br> (dálejen příjemce)
<br>.“
<br> II.Předmět smlouvy
<br> Předmětem smlouvy je poskytnutí dotace ve výši 66 000,00 Kč,slovy: šedesátšesrtisíckorunčeslgích (dále jen „dotace“) <.>
<br> Dotace podle předchozího bodu musí být použita hospodárné a příjemceje oprávněn jí použítjen k úhradě těchto výdajů (účel poskytnutí dotace):
<br> činnost jezdeckého klubu v roce 2016 <.>
<br> Dotace bude poskytnuta jednorázově na bankovní účet příjemce uvedený vzáhlaví této smlouvy do 14 dnů od podpisu této smlouvy <.>
<br> III.Závazky příjemce
<br> Příjemce je povinen při svých činnostech & akcích na viditelném místě a ve všech reklamních apropagačních materiálech vztahujících se ktěmto činnostem a akcím prezentovat znak města Litovel auvádět,že činnost příj emce je realizována za finanční spoluúčasti poskytovatele <.>
<br> Příjemce je povinen o dotaci účtovat odděleně <.>
<br> Příjemce je povinen umožnit poskytovateli provádět kontrolu využití přiznané dotace před jejím poskytnutím,v průběhu poskytnutí a následně po jejím poskytnutí dle ustanovení zákona č.320/2001 Sb <.>,o finanční kontrole,ve znění pozdějších předpisů.Při této kontrole je příjemce povinen vyvíjet veškerou poskytovatelem požadovanou součinnost <.>
<br...

Načteno

edesky.cz/d/2586059

Meta

Rozpočet   Zákon 106/1999  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Litovel      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz