« Najít podobné dokumenty

Město Litovel - Zveřejnění záměru města - směny částí pozemků parc.č.946/51, orná půda v k.ú. Červenka /vlastník Město Litovel/ za části z pozemků dále uvedených /vlastník Obec Červenka/

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Litovel.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr města
M6sto Litovel zveiejiuje v souladu s ustanovenim $ 39 odstl <.>,zakot:.a e.D8/2000 Sb <.>,o obcich (obecni ziizenil,v e zndni pozddj Sich piedpisri zamet tL i tove tr sm6nv 66sti pozemkri: 66st pozemku,parcela iislo 946151,orni pfi&,v k.fr.eenrenka,o wfmEie cca I 82O mz z celkov6 vfm6ry pozemku z 2 38O az vlastnik - M6sto Litovel zai - cca 1OO m2 zpozem.kru,parc.E.946146,orni pi&,zcelkov6 rrfm6ry z t 943 E2,k.fi.Cervenka - cca 8O m2 zpozemku,parc.e.946148,orn6 pt&,z celkov6 vfmEry z L324 D2,k.6.Cervenka - cca 25O mz zpozemku,parcela i.946162,orni ptda z celkov6 vym6ry z 5O3 82,k.fr.eenrenka - cca 765 m2 z pozemku,parcela 6.94713 <.>,trualf travni porost,z celkov6 vfmEry z L 221 m2,v k.fi.eeryenka - cca 22O sz zpozefr.ku,parcela 6.94711,tnralf travni porost,z celkov6 vymEry z 1 381 m2rv k.ri.eenzenka -cca 225 a2 z pozemku,parcela 6.1131/34,vodni plocha z celkov6 vym6ry z L 342 m2,v k.fi.eenrenka - cca 3O mz zpozemku,parc.e.9gll2o,ostatni plocha,z celkov6 vymEry z L 384 uz,v k.6.Cenrenka - cca 9O mz zpozemku,parc.6.93ll2,o116,pt&,z celkov6 vym6ry z tt8 fr2,v k.6.eenrenka - cca 6O m2 z pozem,ku,parc.6.922197,o116.prida,z celkov6 WmEry z 967 n2,v k.6.Cervenka Vlastnik Obec eenzenka O zveieJnEni z6m6nr sm6nv rozhodnuto usnesenim E.8413,t2.L2.2018.pozemkri,vietnE obsahu zrreieJn6ni,bylo piiJat6m na 3.schrizi Rady m6sta Litovel,dne Podminkv: rypljvaji z ustanoveni obdansk6ho z6koniku a.89l2Ol2 Sb.v platn6m zndni a dle usneseni RM: tliel sm6ny: Vprtti 6isti pozemkri pro vistavbu Cy&ltsttck6 stezky Lltovel - XXX Dvory v soubXhu slhlce U/XXX.Celkovri vjnXra pozemkri pro plinovanou akcl poEiti se ziborem cca 1 82O az.7,a tyto 6istl pozemku ve vlastalctvi obce eenreaka,Obec eenrenka poiaduJe I 82O mz z pozemku,parcela 6islo 946151 ve vlastalctvi mEsta Lltovcl.Rada mEsta v souladu s pitJatjm usneseair.84/3 doporuilla Zastupttelstvu mEsta Lltovel amEnu pozemkri schviltt Zi$ernci o zirrtdr smEnv uvedenych pozemlr&,piedloii pisemnou Z6dost na podatelnu M6stsk€ho riiadu v Litovli...

Načteno

edesky.cz/d/2583334

Meta

Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Litovel      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz