« Najít podobné dokumenty

Město Šumperk - Zahájení územního řízení - Chromeč

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Šumperk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zahájení územního řízení Chromeč
Městský úřad Šumperk
<br> Jesenická 31,787 01 Šumperk
<br>
<br> Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.www.sumperk.cz
<br> č.ú.1905609309/0800 posta@sumperk.cz
<br> IČ: 00303461 ID datové schránky: 8bqb4gk
<br>
<br> Naše č.j.: MUSP 131915/2018
Naše sp.zn.:
<br> Odbor:
<br> 67386/2018 VYS/HEUR
<br>
odbor výstavby
<br>
<br> *MUSPX01YS4O5*
<br>
<br>
<br> Tel.:
<br> Datum:
<br> (+420) 583 388 111
<br> 20.12.2018
<br>
<br>
OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ
<br>
Obec Chromeč,IČO 00636100,Chromeč 71,789 01 Zábřeh <,>
kterého zastupuje Ing.XXXXX XXXXXXXXX,IČO XXXXXXXX,nar.XX.XX.1962,Nemocniční
2622/49a,787 01 Šumperk 1
<br> (dále jen "žadatel") podal dne 21.06.2018 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění
stavby:
<br> chodníky,dešťová kanalizace,přeložka vodovodu a veřejné osvětlení
dokumentace pod názvem:
<br> "CHODNÍKY PŘI SILNICI III/0444,OBEC CHROMEČ"
<br>
na pozemcích parc.č.886/2,886/4,886/5,886/6,978/25,1036/5,1036/9,1076/10 <,>
1076/21,1173/1,1173/15,1201/2,1205/13,1206/27,1206/28,1206/29 v katastrálním
území Chromeč.Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení <.>
<br> Popis stavby:
 Chodník bude umožňovat bezpečný pohyb chodců podél silnice III/0444 <.>
 Navržená dešťová kanalizace bude sloužit za účelem odvádění dešťových vod z části
<br> silnice III/0444 současně z povrchu nového chodníku š.2m <.>
 Účelem navržené přeložky vodovodu je přeložení stávajícího vodovodu mimo
<br> soukromé pozemky na pozemky ve vlastnictví obce <.>
 Veřejné osvětlení bude zajišťovat dostatečné nasvětlené chodníků a navazující silnice
<br> III/0444 <.>
Umístění stavby na pozemku:
<br>  Stavba bude umístěná na pozemcích parc.č.886/2,886/4,886/5,886/6 <,>
978/25,1036/5,1036/9,1076/9,1076/10,1076/21,1173/1,1173/15 <,>
1201/2,1205/13,1206/27,1206/28,1206/29 v katastrálním území Chromeč
v souladu s koordinačními výkresy č.„C.3.1“,„C.3.2“ a „C.3.3“ v měřítku 1:250 <,>
autorizované: Ing.Martou Halámkovou ČKAIT č.1201220,Ing.Michalem
Najmanem č.autorizace – 120175,Jiřím Vénosem-tec...

Načteno

edesky.cz/d/2581294

Meta

Stavby   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Šumperk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz