« Najít podobné dokumenty

Město Šumperk - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 2018 - T

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Šumperk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 2018 - Tv Metuje.pdf
Šun~.per|‹
<br> llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
<br> VEŘEJNOPRĂVNÍSMLOUVA
0 P0skYrNUTí DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA ŠUMPERKA PRO ROK 2018
<br> městošumperk
Zastoupené: RN Dr.Janem Přichystalem,1.místostarostou
sjelo: Šumperk,nám.Míru 1,PSČ ?87 01
ICO: 00303461
bankovní spojeni:
ČÍSIO účtu:
<br> jako poskytovatel
<br> 8
<br> TV Metuje.s.r.o <.>
zastoupené: Jitkou Štěpánkovou
sídlo: Husovo nám.1225.Nové Město nad Metují,PSČ: 549 01
IČO: 60912103
bankovníspojení:
číslo účtu:
<br> jako přljemoe
<br> uzavřeli níže uvedeného dne,měsíce a roku vsouladu Susnesenírn Zastupitelstva města
Šumperka č.1132/18 ze dne 13.09.2018 tuto smlouvu O poskytnutí dotace Zrozpočtu
poskytovatele.Vzor smlouvy o poskytnutí dotace Zrozpočtu města Šumperka byl schválen
usnesením Zastupitelstva města Šumperka č.586/16 Ze dne 03.11.2016 <.>
<br> Článek I <.>
Povinnosti poskytovatele
<br> 1.Poskytovatel poskytne na základě této smlouvy příjemci dotaci ve výši 80.000,- Kč (osmdesát
tisíc korun českých) <.>
<br> 2.Poskytnutí dotace a uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Zastupitelstva města
Šumperka č.1132/18 ze dne 13.09.2018 <.>
<br> 3.Schválené dotace bude příjemci převedena bezhotovostním převodem na bankovní účet
uvedený v záhlaví této smlouvy,a to do 30 dnů od uzavření smlouvy,pokud příslušný orgán
poskytovatele svým usnesením nestanovíjinak <.>
<br> :I.|5
<br>
<br> článek ıı <.>
<br> Účel a časová použitelnost dotace
<br> Vsouladu sust.§ 108 odst.5e) Zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových
pravidlech"),stanovuje poskytovatel,že prıjernce smí dotaci použít na:
<br> - zhotovení filmového dokumentu snázvem Kníže práce Zvízmberka (Franc Klein) -
závěrečný díl televiznítriiogie
<br> Poskytovatel vsouladu sust.§ 18 odst.5 zákona o rozpočtových pravidlech,stanovuje
příjemci,že je povinen poskytnutou dotaci zrealizovat a profinancovat nejpozději do 31.12 <.>
roku,v něm...

Načteno

edesky.cz/d/2580667

Meta

Rozpočet   Zákon 106/1999  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Šumperk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz