« Najít podobné dokumenty

Město Litovel - Zveřejnění záměru města - pronájem části pozemku díl č. 1 a díl č. 2, z pozemku parc. č. 849/3, zahrada v k.ú. Litovel

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Litovel.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr města
Litovel
M6sto Litovel
<br> opakovanE
zveieif,uje
<br> v souladu s ustanovenim $ 39 odst.l,zakona a.t28|2OOO Sb <.>,o obcich
(obecni ziizeni),ve zndni pozdejSich piedpisti
<br> z6rndr m6sta
<br> pronijem 66sti pozemku ve vlastnictvi m6sta Litovel'
katastrilni furzeai m6sta Litovel:
<br> -poz,ernek,parcela 6is1o 849/3 je vedeny v kultuie zahrada a je o celkove vymeie
3 873 mz <.>
<br> Piedm6tem zveiejn6ni je pronijem dilu 6.1.a dilu 8.2 <,>
z pozelonkun parcela 6islo 84913
<br> Dil E.1: vfmEra 2O3 az
Dil E.2z wfm6ra 288 az
lkaZdy dil bude piid6len samostatnE dvEma riznf'm
nijemcriml <.>
<br> Z6$emrci v Z6dosti specifikqji,o kterf dil maji zdieo <.>
<br> Oba dily navazuji bezprostiednE na sebe,nejsou mrezi sebou odd6leny <.>
IKaZdy dil md samostatnou vstupni branku <.>
<br> Dil 1.a2.ie po obvodu oplocen ze strany piedchoziho nijemce.Jedni
se o star3i oplbceni,kter6vyZaduje riprarnr.eest oploceni u dilu 6islo 1 <.>
tvoii star3i diev6nf piistie5ek - pozristatek od piedchoziho nijemce <.>
Na dilu 6.1 se rachdzi u vstupu zdLtd udirna,rovn6Z pozristatek od
piedchoziho n6jemce <.>
Po obvodu obou dihi jsou vysazeny okrasn6 keie <.>
<br> O zreiejnEni zimEru pronijmu dilu t.a 2 <.>,vietn6 obsahu zveiejn6ni <,>
bylo rozhodnuto usnesenim d,<.> 2lL,piijatGm na l.schrizi Rady m6sta
Litovel,dne 8.listopadu 2018 <.>
<br> Podminky nijmu:
vyplyvaji z ustanoveni $$ 2332 aZ 2348 obcanskeho zdkoniku a.89 I 2Ol2 Sb <.>
<br> OEel naimu: zahridka - k odpoEinku a k relaxaci <.>
<br> - Minimilni WSe niiemn6ho: 2lli,llrnzlrok
VvSe n5.iemn6ho ie stanovena vsouladu susnesenim rady m6sta dislo 286/16.z 16 <.>
schrize RM,ze dne 25.6.2003 <.>
<br>
<br> - rriJem bude sJedaia ne dobu neurdltou
- wfpov6dni lhrita poEfui b6iet pnraim d"em mEsice,aisleduJiciho po
<br> doruieai wfpov6dt a 6lai til kalead6iai m6sice <.>
- NdJemct sl po vziJemn6 dohod6 zaJlsti oddEleai obou dihi,napi.pienosnja
<br> oplocenim,pokud Jtm nebude rryhovowat stdvaJici stav <.>
<br> - PronaJiman6 dily pozemku 849/3 ll.a 2.1,bud...

Načteno

edesky.cz/d/2566339

Meta

Zveřejnění záměru   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Litovel      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz