« Najít podobné dokumenty

Město Litovel - Nařízení ústního jednání k projednání podaných námitek - Město Litovel - Litovel, Nasobůrky - smíšená stezka v profilu II/635

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Litovel.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Nařízení jednání
MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOVEL nám.Přemysla Otakara 777/2,PSČ 734 01
<br> odbor výstavby SPIS.ZN.: VYS 454/2018/MLa ČJ.: LIT 26218/2018 VYŘIZUJE: XXXXXXX XXXXXX - oprávněná úřední osoba pro vyřízení
<br> Ing.XXXXXXX XXXXXXXXX — oprávněná úřední osoba pro podepisování TEL-: XXX XXX XXX EMAIL: iazova©mestolitovekcz DATUM: 18.12.2018
<br> Nařízení ústního jednání
<br> k projednání podaných námitek
<br> Město Litovel,IČO 00299138,nám.Př.Otakara 778/1b,784 01 Litovel (dále jen "žadatel") podal dne 23.4.2018 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:
<br> "Litovel,Nasobůrky -— smíšení stezka v profilu 11/635" Litovel,Nasobůrky
<br> na pozemku st.p.66,102,137,147,parc.č.46/ 1,46/2,46/4,46/5,56/15,59/15,59/21,59/24,59/25,64,253/1,253/2,253/21,253/22,253/23,256,293,298/1,298/3,298/4 v katastrálním území Nasobůrky.Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení <.>
<br> Odbor Výstavby Městského úřadu Litovel,jako stavební úřad příslušný podle 5 13 odst.1 písm.c) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů,(dále jen "stavební zákon") obdržel v průběhu řízení dne 16.11.2018 námitky a připomínky účastníka řízení Ivany Baiejové,DiS <.>,bytem Nasobůrky 99,Miloslavy Mazánková,bytem Nasobůrky 105 a dne 29.11.2018 námitky a připomínky účastníka řízení Miroslava Skopala a Aleny Skopalová,oba bytem Nasobůrky 137,týkající se nesouhlasu s předloženou dokumentaci pro výše uvedenou stavbu <.>
<br> Odbor výstavby Městského úřadu Litovel podle 5 49 odst.1 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"),za účelem projednání podaných námitek,ve snaze dosáhnout jejich smímého vyřešení,svolává ústní jednání,které se uskuteční
<br> 22.ledna 2019 gútea'! v 10:30 hodin
<br> se schůzkou pozvaných v iednací místnosti MěÚ Litovel.nám.Př.Otakara 777/2 (2.patro,dveře č.205) <.>
<br> Poučení:
<br> Přineste s sebou průkaz totožnosti,tj.občanský průkaz nebo jiný doklad podle 5 36 odst.4 správního řádu ...

Načteno

edesky.cz/d/2563948

Meta

Stavební informace   Stavby   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Litovel      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz