« Najít podobné dokumenty

Město Prachatice - Obecně závazná vyhláška č. 5/2018 o místních poplatcích - o místních poplatcích

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Prachatice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Obecně závazná vyhláška č. 5/2018 o místních poplatcích - o místních poplatcích
1/8
<br>
<br> MĚSTO PRACHATICE
<br>
<br>
Obecně závazná vyhláška města Prachatice č.5/2018,o místních poplatcích
<br>
<br> Zastupitelstvo města Prachatice se na svém zasedání dne 17.12.2018 usnesením č.………… <.>
<br> usneslo vydat na základě § 14 odst.2 zákona č.565/1990 Sb <.>,o místních poplatcích,ve znění
<br> pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm.d) a § 84 odst.2 písm.h) zákona č.128/2000
<br> Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,tuto obecně závaznou vyhlášku
<br> (dále jen „vyhláška“):
<br>
<br> ČÁST I <.>
<br>
<br> Čl.1
<br> Úvodní ustanovení
<br> (1) Město Prachatice touto vyhláškou zavádí tyto místní poplatky (dále jen „poplatek“) <.>
<br> a) poplatek ze psů
<br> b) poplatek za užívání veřejného prostranství
<br> c) poplatek ze vstupného
<br> d) poplatek z ubytovací kapacity
<br> e) poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj
<br> f) poplatek za provoz systému shromažďování sběru,přepravy,třídění,využívání
a odstraňování komunálních odpadů
<br> (2) Řízení o poplatcích vykonává městský úřad (dále jen „správce poplatku“).1
<br>
<br> ČÁST II <.>
<br>
<br> POPLATEK ZE PSŮ
<br>
<br> Čl.2
<br> Poplatník a předmět poplatku
<br> (1) Poplatek ze psů platí držitel psa.Držitelem je fyzická nebo právnická osoba,která má
trvalý pobyt nebo sídlo na území města Prachatice <.>
<br>
1 § 14 odst.3 zákona č.565/1990 Sb <.>,o místních poplatcích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních
<br> poplatcích“)
<br>
<br> 2/8
<br>
<br> (2) Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.2
<br> Čl.3
<br> Vznik a zánik poplatkové povinnosti
<br> (1) Poplatková povinnost vzniká držiteli psa v den,kdy pes dovršil stáří tří měsíců,nebo
v den,kdy nabyl psa staršího tří měsíců <.>
<br> (2) V případě držení psa po dobu kratší než jeden rok se platí poplatek v poměrné výši <,>
která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců.Při změně místa trvalého
<br> pobytu nebo sídla platí držitel psa poplatek od počátku kalendářního měsíce
<br> nás...

Načteno

edesky.cz/d/2561992


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Prachatice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz