« Najít podobné dokumenty

Obec Drevníky - závěrečný účet obce za rok 2017

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Drevníky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

závěrečný účet za rok 2017 str 2.jpeg
PFezkoumém’ bylo provedeno na zékladé ia’dosti obce a v souladu se zékonem 6.420/2004Sb,<,>
o pFezkouménI’ hospodaFem’ USC a DOS pracovnl'ky kontrolm’ho oddélem’ K0 Stflkraje‘
<br> Za’vér: pFi pfezkouménl' hospodafenf obce byly zjiétény nedostatky nemajI'CI’ za’vainost nedostatkO
uvedeny’ch pod pismenem c): par,10,odst.3 pl'sm‘a) zakona é.420/2004 Sb <.>,v ptatne'm znénl’ <.>
<br> PFI’loha: Zpréva o Vysledku pfezkoumém’ hospodafenl’ 2a rok 2017 <.>
<br> 4) WUétova’ni finaném’ch prostfedkfl ke sta’tm’mu rozpoétu,stétnfm fondflm a rozpoétflm krajfi
a dotace poskytnuté <.>
<br> UZ (xéel dotace poskytnuto éerpéno
98071 Dotaceivolby 20.000 16,715
PFI’loha: tabulky finaném’ho vypoféda'ni 2a rok 2017 <.>
S cele na’vrhem za’véreéného L'Jétu je moiné sezna’mit 5e v kancela’Fi Obecnl’ho uFadu
v Drevm’kéch ve dnech:
ST 17 — 19 had
<br> Vyvééeno dne 716.2018
<br> Sejmuto: £5",6:,Cflfl/f
<br>
<br> Zastupitelstvem obce schvéleno dne:
<br> Radek Skalickv
starosta obce
závěrečný účet za rok 207.jpeg
ZAVERECNY UCET Zévéreény fléet obce Drevniky za rok 2017 Na zékladé zékona é.250/2000$b <.>,o rozpoétovah pravidlech Uzemnl'ch rozpoétfl zveFejfiuje obec Drevm’ky " Na’vrh na zévéreénv Uéet obce za rok 2017" 1) Plném' pHij 3 deajfl za kalendéFm‘ rok 2017(kaaz F‘N 2-12) PFI’jmy schvélenv rozpoéet upravenf/ rozpoéet skuteénost Dafiové pfijmy 3.453.500 4.125.006 4.002.472 Nedafiové pFI’jmy 167,500 201080 170.128 Kapitélové pFI'jmy 100.000 100.000 24.800 Pfijaté transfery 47.200 66.615 66.615 PFI’jmy celkem 3.768.200 4.492.701 4.264.014 VVdaje Béiné deaje 2.542.500 3.022.301 2.496.099 Kapitélove’ vy’daje 1.225.700 1.257.149 557.288 VVdaje celkem 3.768.200 4.279.450 3.053.387 SALDO: pFI'jmy A Wdaje = 1.210.627 Obec Drevnl'ky hospodafila v roce 2017 s pFebytkem KE 1.210.627,-.TFida 8 - financovénl’ PFijaté L'Jvéry O 0 O Splétky Ljvéru 288.000 288.000 288.000 PFI’loha: Vy'kaz FIN 2712 k 31.12.2017,p|ném’ rozpoétu obce v plném éleném' podte rozp.skladby.2) Hospodafenl' s majetkem(rozvaha + za’pis inventarizaém’ komise) Vy’sledek inventarizacele’lEi inventarizaém’ komise provedly inventarizaci majetku,zévazkfi a pohledévek dle zékona o Uéetnictvf.Pfiloha: Zépis inventarizaém’ l

Načteno

edesky.cz/d/2548943

Meta

Rozpočet   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Drevníky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz