« Najít podobné dokumenty

Obec Řípec - Rozpočet obce na rok 2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Řípec.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočet obce na rok 2019
OBEC I'u’PEc
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> RozpoéTové PRI’JMY
Paragraf Nézev Ki':
0000 Dafiové pFI’jmy 4 258 000,00
1031 Péstebm’ éinnost 2 000,00
2310 Pitné voda 26 000,00
3319 Ostatnl' za’leiitosti kultury 5 000,00
3613 Nebytové hospodéfstvi 22 000,00
3639 Komunélm’ sluiby a Lizemm’ rozvoj jinde nezaf’azené 110 000,00
3721 Sbér a svoz nebezpeénVch odpadfi 1 500,00
3725 Vyuiu’vénl’ a zneékodfiova’m’ komunélm’ch odpadfi 15 000,00
3745 Péée o vzhled obci a veFejnou zelefi 500,00
6171 Cinnost ml'stnl' sprévy 1 000,00
6310 Obecné ph’jmy a Wdaje z finaném’ch operaci 2 000,00
CELKEM 4 443 000,00
RozpoCTové VY’DAJE
Paragraf Nézev Kt":
1019 Ostatnl' zemédélské a potravinéFské éinnost a rozvoj 6 000,00
1031 Péstebm’ éinnost 35 200,00
1037 Celospoleéenské funkce lesfi 100 000,00
2212 Silnice 150 000,00
2310 Pitné voda 46 000,00
2321 Odvédénl’ a éiétém’ odpadnl’ch vod a naklédém’ s kaly 30 000,00
3111 Materké §koly 4 000,00
3314 Cinnosti knihovnické 27 000,00
3319 Ostatnl’ zéleiitosti kultury 190 000,00
3326 PCBFIIZEHII',zachgvénil’ a (labnova yodngt mistm’ho kulturm’ho,9 000,00
narodnlho a hlStOfleehO povedoml
3341 Rozhlas a televize 1 000,00
3349 Ostatnl’ zéleiitosti sdélovacu’ch prostFedkfi 31 000,00
3399 Ostatm’ zéleiitosti kultury,cirkVI' a sdélovacn’ch prostFedkfi 173 000,00
3412 Sportovnl’ zafl’zenl' v majetku obce 4 330 000,00
3419 Ostatnl’ télovy’lchovné éinnost 35 000,00
3421 Vyuiitl’ volného éasu détl’ a mla’deie 93 000,00
3613 Nebytové hospodéf’stvi 390 000,00
3631 VeFejné osvétlenl’ 97 000,00
3639 Komunélm’ sluiby a L’Jzemm’ rozvoj jinde nezaFazené 2 450 000,00
3721 Sbér a svoz nebezpeénVch odpadCI 3 800,00
3722 Sbér a svoz komuna’lm’ch odpadfi 180 000,00
3723 Sbér a slvolz ostatm’ch odpadfl (jiny’lch nei nebezpeé.a 55 000,00
komunalmch)
3743 Rekultiuvace pfldy v dflsledku téiebm’ a dfllnl’ ...

Načteno

edesky.cz/d/2545933


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Řípec      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz