« Najít podobné dokumenty

Město Pečky - Územní rozhodnutí VV - obnova VV, MR Pečky, Na Varhánkách

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Pečky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ÚR Varhánky
Č.j.PEC/4476/2018
str.14
<br> MĚSTSKÝ ÚŘAD V PEČKÁCH
Odbor výstavby,zemědělství,životního prostředí a dopravy
Masarykovo nám.78,289 11 Pečky
<br> tel.: 321 785 556,mail: vaclav.zavrel@pecky.cz
Č.j.: PEC/4476/2018
SZ /3076/2018
Pečky,dne 7.12.2018
Oprávněná úřední osoba: Ing.XXXXXX XXXXXX
ROZHODNUTÍ
<br> ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ
<br> VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
<br> Výroková část:
<br> Odbor výstavby,zemědělství,životního prostředí a dopravy Městského úřadu v Pečkách,jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst.1 písm.d) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"),v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"),kterou dne 12.9.2017 podala společnost ČEZ Distribuce,a.s <.>,IČ 24729035,Teplická 874,405 02 Děčín,kterou zastupuje společnost Elmoz Czech,s.r.o <.>,IČ 47544929,Dr.E.Beneše 137,257 51 Bystřice u Benešova a jelikož Město Pečky požádalo o umístění technické sítě veřejného osvětlení a městského rozhlasu formou uložení do společné trasy
(dále jen "žadatel"),a na základě tohoto posouzení:
<br> I.Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č.503/2006 Sb <.>,o podrobnější úpravě územního rozhodování,územního opatření a stavebního řádu
r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y
<br> · Pečky,Na Varhánkách,obnova - knn,dem.Nn,IE-12-6006881
<br> · Pečky,Na Varhánkách - veřejné osvětlení,městský rozhlas
<br>
(dále jen "stavba") na pozemku parc.č.574/1 (ostatní plocha),parc.č.574/2 (ostatní plocha),parc.č.643 (zastavěná plocha a nádvoří),parc.č.646 (zastavěná plocha a nádvoří),parc.č.650 (zahrada),parc.č.651 (zastavěná plocha a nádvoří),parc.č.653/1 (zastavěná plocha a nádvoří),parc.č.655 (zastavěná plocha a nádvoří),parc.č.672/1 (ostatní plocha),parc.č.672/2 (ostatní plocha),parc.č.672/3 (ostatní plocha),parc.č.672/4 (ostatní plocha),parc.č.672/5 (ostatní plocha)...

Načteno

edesky.cz/d/2538995

Meta

Rozpočet   Veřejná vyhláška   Stavby   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Pečky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz