« Najít podobné dokumenty

Obec Hartvíkovice - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Hartvíkovice na rok 2018 (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hartvíkovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejnoprávní smlouva [2,41 MB]
e:Ca
<br> 'Ý ŘnruOPnÁVruÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU OBCE
<br> HARTvírovlcE NA RoK 2018
<br> uzav ena dle ustanovení 159 zák.č.5OOl2a04 Sb <.>,správní ád,v platném znění,dle zák.č <.>
250l2OO0 Sb <.>,o rozpočtov,ch pravidlech rjzemních rozpočtrj,v platném zněnía v souladu se
<br> zák.č,LzS/ZaaO Sb,<,> o obcích,v platném znění <.>
<br> ó.r <.>
Smluvní strany
<br> 1.Obec Hartvíkovice
Zastoupena: Zdeňkem Nováčkem,starostou obce
Sídlo: Hartvíkovice 3] <.>,675 76
tČo: 00289337
Bankovní spojení: č.ú.: 152238537910800,Česká spo itelna,a.s <.>
Telefon: 568 645 620,602 529 488
(dále jen,<,> poskytovatel")
<br> 2.Římskokatolická farnost Hartvíkovice
Zastoupena: Thlic.Tomášem Hol m,administrátorem excurrendo
Sídlo: Hartvíkovice 22,675 76
tČo: 67268446
Bankovní spojení: č.ti.: 1523 463359/0800,Česká spo itelna,a.s <.>
Telefon: +42a TL 428 346
(dále jen,<,> p íjemce")
<br> čl.2 <.>
P edmět smlouvy
<br> 1.Poskytovatel se zavazuje poskytnout p íjemci neinvestiční dotaci pro rok 2018 ve v,ši
54.000,- Kč na realizaci projektu,<,> Obnova fasády kostela sv.XXXXX v Hartvíkovicích".Dotace se
poskytuje p íjemci v,hradně k tomuto ričelu <.>
<br> 2.Dotace je poskytována k financování projektu v souladu s ričelem uveden m
žadatelem v jeho žádosti o poskytnutí dotace <.>
<br> 3.Poskytovatel se zavazuje částku uvedenou v odstavci L.tohoto článku poukázat
jednorázově bankovním p evodem na ričet p íjemce uveden,v záhlaví této smlouvy
nejpozději do sedmi dnrj od podpisu obou smluvních stran <.>
<br> a
<br> 1-
<br> \
<br>
<br> č1.3 <.>
Podmínky poskytnutí dotace
<br> l,P Íjemce je oPrávněn poskytnutou dotaci čerpat v období od 1.1.2oL8 do 31.12.2oL8,P iČemŽ ČerPáním dotace se rozumí hrada vr daj (náklad } vznikl ch p i realizaci
Projektu bankovním P evodem finanČních prost edkťr ve prospěch jiné oprávněné právnické
Či fYzické osobY.V daje (nák!ady) na reatizaci projektu mohou vzniknout v období od L.1,<.> Z0I8 do 31.12.Za18 <.>
<br> 2,P Íjemce je Povinen pouŽít dotaci maximálně hos...

Načteno

edesky.cz/d/2537461


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Hartvíkovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz