« Najít podobné dokumenty

Obec Slopné - Zápis z členské schůze č. 3 ze dne 23.11.2018 + návrh rozpočtu na rok 2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Slopné.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh_Rozpočtu__2019__příjmy_i_výdaje__I (1)
Příjmy
Rozpočet
Svazek obcí aglomerace Dolní Lhota
Rok 2019
Příjmy
<br> Provozní příjmy 33,60-Kč/m3 uvedeno bez DPH tis.Kč <.>
1 Výběr stočného 80 000 x 33,60 2,688
2 Pronájem pozemku 20
3 Úrok z dluhopisů 127
2835
Financování
1 Splátky půjčky SFŽP od obcí svazku včetně úroků 1712
2 Úrok 22
1734
Příjmy celkem 4569
Rozpočet svazku obcí na straně příjmů je stanoven podle pravidel daných Rozhodnutím
o financování a Finančně ekonomickou analýzou <.>
Cena za 1 m3 vypouštěné vody pro období roku 2019 se stanovuje podle pravidel daných
FEA s přihlédnutím k povolené toleranci - 10%,na 33,60Kč/m3 bez DPH <.>
Množství fakturované vody je určeno podle skutečností uplynulého fakturačního období
na 80 000 m3 za rok <.>
XXXXXXX XXXX pro spotřebitele včetně DPH je XX,XX Kč/mX <.>
Záloha je stanovena na 850,- Kč na osobu a XXX <.>
Paušální sazba stočného je stanovena na XXXX,-Kč za osobu žijící na čísle
popisném za rok <.>
<br>
<br> Vyvěšeno: Sňato:
<br>
<br>
<br> Výdaje
Rozpočet
Svazek obcí aglomerace Dolní Lhota
Rok 2019
Výdaje
tis.Kč
1 Elektřina dle uzavřených smluv ČOV,ČS,MO 448
2 vodné 16
3 Přenosy dat SMS,internet 27
4 Údržba a opravy 500
5 Lidské zdroje 188
6 Provozní hmoty 162
7 Služby 708
8 Vzorky 52
9 Splátka půjčky SFŽP 1712
10 Úrok 22
11 Pojištění majetku 98
3933
Specifikace položek
1 ČOV Kwh x 2,30 160 000x2,80 448
2 Smlouva VaK 16
3 Smlouva Conel 12 x 1100 13
Smlouva T- mobile 12 x 360 5
TC servis 12 x 360 9
4 Opravy údržba 500
5 Předseda,výběry 90
Obce,kultura 60
Výběr stočného,vodoměry 38
6 Síran železitý 4 x 33 132
Flokulant 5 x 6 30
7 Oprávněný zástupce - smlouva 12 x 5000 60
Účetní - smlouva 12 x 10 000 120
Obsluha - smlouva 12 x 18 000 216
Odvoz kalů,shrabky,Rumpold 252
Právní služby a jiné 25
Revize,kalibrace 35
8 Poplatek za vypouštění 12
Vzorky 40
9 Splátka půjčky SFŽP 1712
10 Úrok 22
11 Pojistná smlouva na majetek 98
<br>
Výdaje celkem 3933
Rozpočet na straně výdajů je stanoven podle provozních nákladů uplynulého roku provozu.je stanoven podle nákladů min...
Zápis ze dne č.3-18 23.11.2018
Svazek obcí Aglomerace Dolní Lhota
Dolní Lhota,č.p.129
763 23 Dolní Lhota u Luhačovic
<br> Zápis
Členská schůze svazku obcí aglomerace Dolní Lhota č.3/ 2018,dne 23.11.2018
<br> Přítomni:
<br> XXXXX XXXXXX
XXXXXXXX XXXXX
XXXXXXXXX XXXXXXXX
XXXXXX XXXXX
<br> Program:
<br> X) Všeobecné provozní informace
2) Finanční situace
3) Projednání návrhu rozpočtu na rok 2019
4) Projednání problematiky provozu ČOV ( zadání studie intenzifikace ČOV)
5) Projednání plánu financování obnovy kanalizací Aglomerace Dolní Lhota
6) Různé,diskuse,závěr
<br>
<br>
1/3) Provoz ČOV funguje v mezích daných parametrů.V podzimním období se na kvalitě čištění negativně projevuje vypouštění výpalků z domácích pálenic do kanalizace.Vyzýváme všechny kterých se to týká,aby od tohoto jednání upustili a nenutili nás k dalším krokům k odstranění tohoto problému <.>
<br> 2/3) Na účtech svazku je k dnešnímu dni 780,- tis.Kč,2,- mil.jsou uloženy v dluhopisech jako prostředky na obnovu a rozvoj <.>
Členská schůze rozhodla o pokračování proplácení příspěvku obcím na kulturní a společenské akce,i když už k tomu není povinna ze zákona.Každá obec dodá fakturu za tyto akce  vystavenou na Svazek obcí aglomerace Dolní Lhota v max.výši 15.000 Kč do konce tohoto roku <.>
<br> 3/3) Členská schůze souhlasí se zveřejněním návrhu rozpočtu na rok 2019 v předloženém znění <.>
<br> 4/3) Členská schůze schvaluje plán financování obnovy vodárenské infrastruktury svazku obcí na období 2019 – 2027 v předloženém znění,včetně aktualizace z roku 2017 <.>
Schváleno všemi hlasy přítomných <.>
<br>
<br> 5/3) V průběhu prosince proběhne v obcích svazku zapisování vodoměrů k vyúčtování spotřeby za rok 2018.Odečty provedou stejní pracovníci jako v minulém roce.Stavy vodoměrů budeme zjišťovat i u domácností,kde platí paušální sazbou,z důvodu zjištění skutečného odběru vody.Máme zjištěno,že ne všech těchto případech je paušál odveden za skutečný počet osob žijících na čísle popisném.V těchto případech bude požadováno doplacení podle sk...

Načteno

edesky.cz/d/2527766

Meta

Pronájem   Rozpočet   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Slopné      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz