« Najít podobné dokumenty

Obec Horní Kozolupy - Veřejná vyhláška opatření obecné povahy: přechodná úprava provozu na pozemní komunikaci

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Horní Kozolupy.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zde ke stažení
MĚSTSKÝ ÚŘAD STŘÍBRO
Odbor výstavby a územního plánování
Masarykovo náměstí 1,349 01 STŘÍBRO
Tel.+420 374 801 111,Fax +420 374 801 331,Email: posta@mustribro.cz
<br> Čj:2263/OVÚP/18/Jk Ve Stříbře dne 05.12.2018
E.č.písemnosti: 23071/18 - STŘÍBRO
Oprávněná úřední osoba: XXXXX XXXXXXX,Bc.Vladislav Hanzlíček
Vyřizuje: XXXXX XXXXXXX
Tel: XXXXXXXXX,Email: jirkova@mustribro.cz
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Přechodná úprava provozu na pozemní komunikaci
Městský úřad Stříbro,odbor výstavby a územního plánování (dále jen “OVÚP“),jako příslušný
silniční správní úřad (dále jen „ SSÚ“),podle § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu
na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon o silničním provozu“),na základě návrhu společnosti STREICHER,spol.s.r.o.<,>
Plzeň,Plzeňská 565,332 09 Štěnovice,IČ: 147 06 768 (dále jen „navrhovatel“) ze dne
03.12.2018
<br> s t a n o v í
v souladu s ustanovením § 77,odst.1),písm.c) zákona o silničním provozu po
předchozím projednání s dotčeným orgánem Policie ČR,Krajského ředitelství policie
Plzeňského kraje,Dopravní inspektorát Tachov KRPP-161349-1/Čj-2018-031006,ze dne
12.11.2018 <.>
přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích – silnice II.a III.třídy a
místních komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikacích v působnosti úřadu dle
zákona 361/2000 Sb <.>,za účelem označení pracovního místa pro činnosti spojené se správou a
údržbou plynárenských zařízení – havarijní výkopy <.>
<br>  Dotčený úsek: silnice II.a III.třídy,MK a veřejně přístupných UK v působnosti ORP
Stříbro <.>
<br> Stanovené dopravní značení a zařízení je realizováno za účelem označení
pracovního místa při činnosti spojené se správou a údržbou plynárenského zařízení <,>
k označení místa,kde se nachází závada – (havarijní výkop,výkop s únikem zemního
plynu) a zajištění bezpečnosti provozu na pozemních kounikacích.Uvedená místa
budou označena dle TP 66 – Zásady pro označování pracovních míst...

Načteno

edesky.cz/d/2527760

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Horní Kozolupy      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz